EHA erinumbris räägitakse üldpädevustest

1. mail ilmus Eesti Haridusteaduste Ajakirja erinumber, milles avatakse riiklikes õppekavades kirjeldatud üldpädevusi ning käsitletakse nende mõtestamist, hindamist ja arendamist teadusuuringute põhjal.

bänner

Avaartiklis võtab Keith Devlin Stanfordi Ülikoolist kokku oma pika kogemuse professionaalse matemaatikuna ja arutleb, kuidas matemaatika õpetamine vajaks ümbermõtestamist.

Halliki Põlda, Triin Roosalu, Katrin Karu, Lianne Teder ja Maigi Lepik analüüsivad üldpädevuste arendamist mitteformaalõppes, Krista Loogma, Birgit Peterson ja Sirje Rekkor pööravad tähelepanu ettevõtlusõppele kutsehariduses.

Vaatluse all veel üldpädevused koolieelses eas ja loomulikult kõige enam üldharidusõppe kontekstis. Anni Tamm analüüsib gümnaasiumiõpilaste väärtuspädevust, Margus Pedaste, Tauno Palts, Tiina Kraav ja Kerli Orav-Puurand näitavad, et loodusteaduste, matemaatika- ja tehnoloogiapädevust võiks vaadelda kompleksse probleemilahendusoskusena, mida võiks pidada üheks keskseks tulevikuoskuseks. Mari-Liis Kaldoja, Anni Mäeots, Merli Tolli ja Helen Saareoja pakuvad välja eestindatud versiooni kolmeaastaste laste sotsiaal-emotsionaalse arengu hindamiseks ning kaks sama uurimisrühma liiget, Helen Saareoja ja Mari-Liis Kaldoja, tutvustavad uuringut laste sotsiaalse taju hindamiseks.

Kolmes erinumbri artiklis on üldpädevuste arendamiseks pakutud erinevaid meetodeid ja hinnatud ka nende tõhusust. Krista Merilo, Eve Eisenschmidt ja Eve Kikas on sihikule võtnud õpipädevuse, Helen Hint ja Anni Jürine tutvustavad protsessikeskse kirjutamise meetodit ning Mare Kitsnik ja Jekaterina Petuhhova on uurinud eesti ja eestivene põhikoolinoorte vastastikuste hoiakute muutumist mängustatud koostöötegevuste rakendamisel.

Tutvustatakse Tartu Ülikooli uurimismeeskonna väljaantud käsiraamatut „Üldpädevused gümnaasiumis“ ja Tallinna Ülikooli teadlaste koostatud kogumikku „Haridusmõte“.

Erinumbri toimetajad on Tartu Ülikooli haridustehnoloogia professor Margus Pedaste ja Tallinna Ülikooli koolipsühholoogia professor Eve Kikas. Järgmine erinumber ilmub 2021. aasta novembris ning see keskendub kirjaoskustele.

Ajakirja veebiväljaande leiab aadressilt eha.ut.ee.