Ühiskonnateaduste blogi

Haldus- ja ärikorralduse tudengite seminar-praktikum

Aprilli viimasel reedel külastasid tudengid Sulev Lääne kutsel Siseministeeriumi, Riigikontrolli, Eesti Linnade ja Valdade Liitu ja Harjumaa Omavalitsuste Liitu.

pilt

Tudengite seminar-praktikum algas 29. aprillil Siseministeeriumis, kust liiguti edasi Toompeale Riigikontrolli ning seejärel külastati ka Eesti Linnade ja Valdade Liitu ning Harjumaa Omavalitsuste Liitu.

Pildigalerii

Päevakava

Siseministeeriumis rääkis siseminister Kristian Jaani Siseministeeriumi kohast riigivõimu süsteemis ja uutest väljakutsetest, sealhulgas Ukraina sõja mõjudest. Ministeeriumi töötajad tutvustasid ka Siseministeeriumi struktuuri ning töökorraldust, samuti räägiti kriisijuhtimisest ja koostööst, sh koostööst kohalike omavalitsustega.

Siseministeeriumi esitlus

logo

logo

logo

logo

Toompeale jõudnud, kohtusid üliõpilased Riigikontrolli majas riigikontrolör Janar Holmi ja nõunik Airi Mikliga. Räägiti Riigikontrolli kohast riigivõimu süsteemis, Riigikontrolli struktuurist ning töö korraldamisest, Riigikontrolli töövormidest, audititest ja sellega seonduvast. Lisaks said selgemaks suhted teiste valdkonnaga seotud institutsioonidega, kohalike omavalitsustega.

Riigikontrolli esitlus

pilt

pilt

pilt

pilt
logo

Pärastlõunal toimus kohtumine Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajatega (Veikko Luhalaid, tegevdirektor; Jan Trei, asedirektor; Rait Pihelgas, asedirektor), kes tutvustasid Liidu tegevuse õiguslikku alust, struktuuri ja valdkonna arenguid. Tudengid said ka ülevaate  kohaliku omavalitsuse üksustest ning üleriigilisest omavalitsusliidust – koostööst siseriiklikul ning rahvusvahelisel tasandil, aktuaalsetest probleemidest kohaliku omavalitsuse valdkonnas ja liidu suhetest riigi institutsioonidega.

Veikko Luhalaidi esitlus

Jan Trei esitlus

Rait Pihelgase esitlus

pilt

pilt

Päeva viimane kohtumine oli Harjumaa Omavalituste Liidu (HOL) tegevdirektori Andre Sepa
ja Rae vallavanema, ning HOLi juhatuse liikme Madis Sarikuga, kes tutvustas Rae valla arenguid ning uusi väljakutseid. 

HOL-i tegevuse õiguslikke aluseid, struktuuri ja valdkonna arenguid puudutas oma esitluses tegevdirektor Andre Sepp, kes rääkis ka koostööst siseriiklikul tasandil, sh HOL-i suhetest riigi institutsioonidega. Vaata esitlust lähemalt siin:

HOL esitlus

Madis Sariku esitlus Rae vallast

logo

pilt

pilt

pilt

Tudengite endi tagasiside:

  • Seminar-praktikumi käigus külastatud institutsioonidest võib eelkõige teha järgnevad üldised järeldused: 1. Siseministeerium on üks kiiremini muutuvaid avaliku sektori institutsioone, liikudes järjest rohkem ohutuse tagamise poole läbi ennetusmeetmete, selle asemel et tegeleda tagajärgedega. Üks uuemaid suundi selles on näiteks kodanikuühiskonda panustamine. 2. Kriisivalmisolek algab indiviidi tasandist - täna on see pigem nõrgemapoolne ja ühiskonnas tugevat valmisolekut kriisiga toimetulekuks pigem ei ole. 3. KOV tasandi võimekus on riigikontrolli hinnangul hea, ent KOV-ide endi sõnul vajatakse riigil oluliselt rohkem tuge. Võimalik, et olukord on tingitud lihtsalt erinevatest vaatepunktidest, ent ei saa välistada seda, et KOV-tasandil on varem ja paremini prognoositav hetkel makromajanduses toimuvate muutuste mõju. 4. Riik on KOV-ide ettepanekutele vastutulelik vähemalt selles mõttes, et ettepanekud saavad tagasisidestatud, isegi kui rahastust nendele suunata ei ole võimalik. 5. KOV-id püüdlevad tugevama regionaliseerumise poole, sellest hoolimata et KOV valitsemistasand on üheastemeline ja riigi poolt selget suunitlust regionaliseerumiseks ei ole. Koostöö toimub peamiselt maakonnasiseselt aga tundub, et häid suhteid hoitakse ka naabervaldade vahel üle maakonnapiiride. 6. Erinevatel KOV-idel on erinevad probleemid- kui suur hulk Eesti omavalitsustest kannatab probleemide all, mida põhjustab vananev ja vähenev rahvastik on vastupidised probleemid Tallinna ümbruses, kus kiirelt kasvavale rahvastikule on keeruline piisava kiirusega taristut juurde luua.
  • Seminar-praktikum omab õppevormina suurt potentsiaali, eelkõige just arvestades, et klassiruumikeskne lähenemine võib tihti jääda liigselt teoreetiliseks. Institutsioonide külastamine füüsiliselt (mitte vaid virtuaaltuurina või veebilehega tutvumine) mõjutab ettekannete meeldejäävust ning võimaldab institutsioonide endi liikmetel anda parema ja rohkem süvitsi ülevaate enda tegevusest. Kohtumiste sisu poolest pakkusid rohkem väärtust Riigikontrolli ja ELVL ettekanded, eelkõige just sellepoolest, et ettekannete sisu avas institutsioonide töö rohkem süvitsi, kui seda võimaldaks vabalt kättesaadavate materjalide uurimine. 
  • Antud seminar-praktikum oli väga palju erinevaid emotsioone ning uusi teadmisi pakkuv. Kõik päeva jooksul kogetud kohtumised hõlmasid täiesti erinevaid teemasid ning vaatepunkte. Kuulsime nii ministeeriumi, iseseisva asutuse kui ka omavalitsustasandi seisukohti. Kindlasti oli päeva jooksul uue informatsiooni talletamine orgaanilisem võrreldes, kui see olnuks auditooriumi loengus. Arvan, et üheks oluliseks osaks oligi, et saime kursusega ise neid asutusi külastada ja viibisime võõrastes keskkondades. Kui samad kohtumised oleks leidnud aset meie ülikooli loenguruumides, siis nii suurel hulgal informatsiooni talletamine poleks olnud enam sama efektiivne.
  • Päeva raames saadud info pani sügavamalt analüüsima erinevaid aspekte riigivalitsemise ja kohaliku tasandi valitsemise juures. Näiteks, kuidas erinevad kriisid mõjutavad erinevate tasandite tegevusi või kui paindlikud peavad institutsioonid täpselt olema, et kriisiolukordades hakkama saada. Tõstatatud probleemid olid unikaalsed ning julgustasid kaasa mõtlema. Näiteks liiga suur rahva juurdevool võib vallale olla ka probleem, mitte ainult hea uudis uute maksumaksjate vms näol. Üldiselt võib öelda, et sellise seminar-praktikum õppevormi käigus saab palju huvitavat ning tarvilikku infot. Eriti kasulik on selline õppevorm loengutes õpitud teooria mõtestamiseks ning kinnistamiseks. Praktikuid kuulates moodustasid osad teemad, mis loengus võib-olla segaseks jäid, lõpus palju terviklikuma pildi. Ametid ning institutsioonid, kus selle seminar-praktikumi raames sai käidud, olid kõik väga hästi ette valmistunud ning seeläbi tundsime end igal pool oodatuna mitte ainult tol konkreetsel päeval vaid võib-olla ka tulevikus praktikantide ja potentsiaalsete kolleegidena.
  • Leian, et sarnased seminar-praktikumid on väga arendavad ning on tänuväärt, et õppejõud leiab aega selliste kohtumiste korraldamiseks. Rohkem õppejõude võiks oma aine raames sellist õppimismeetodit rakendada aga mõistan, et see eeldab õppejõu isiklikke häid suhteid valdkonna spetsialistidega ning korraldamine on ajakulukas.  Kokkuvõtvalt jäin siiski seminari-praktikumiga väga rahule – see andis uusi teadmisi ja kinnitas koolipingis õpitut ning tekitas juurde hulga küsimusi, millele iseseisvalt vastust otsida. Kui eelnevalt mainisin, et Madis Sarik on inimene, keda võib vist lõputult kuulata, siis tänu seminarpraktikumile tekkis mul ka senisest suurem huvi Riigikontrolli vastu. Oleks põnev veel detailsemalt nende „suletud uste“ taha näha – kaalun praktikale kandideerimist. Samuti jätkuks kindlasti juttu kauemaks Kristjan Jaaniga – austan väga tippametnikke, kes on alustanud valdkonnas rohujuuretasandil.
  • Kokkuvõtteks võib öelda, et on olnud hästi tihe aga samas järjekordselt väga produktiivne päev. Saime head praktilist ülevaadet erinevate organisatsiooni toimimisest. Nii eelmisel aastal kui ka sellel korral autorile jäi meeldiv tunne ja arusaam, et inimesed kes on nende organisatsioonide juhtfiguurid on enda töös südamega. Nende rääkimis viis on entusiastlik ja suunatud parema tuleviku nimel. Autoril isiklikult ei olnud häid teadmisi nii ELVL ning HOLi tegevuste kohta. Praktikum aga selgelt näitas nende vajalikust ja olulisust. Nii nagu raha ei tule iseenesest seinast nii ka Riik ja Omavalitsuste suhted ei toimi iseenesest.