Õigusteadus

Õigusteadus

Nii Eesti ühiskonnas kui globaliseeruvas maailmas on vaja õigusteadmisi ja -oskusi. Meie õppekava kombineerib praktika ja teooria ning Eesti ja rahvusvahelise õiguse ja annab laialdased teadmised erinevatest õigusharudest. Bakalaureusekraad õiguses võimaldab alustada juristikarjääri töökohtadel, millel ei nõuta õigusmagistri kvalifikatsiooni, kandideerida magistriõppesse ning annab laiad teadmised ühiskonna õiguslikust korraldusest ka nendele, kellel on kutsumus muul elualal, näiteks ettevõtluses või poliitikas.

Õppetase Bakalaureuseõpe

Õppe kestus Osakoormusega õpe 4 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv 30 tasulist

Õppevorm Sessioonõpe

 

Alates 2023/2024 õppeaasta vastuvõtust pakume ainult tasulist osakoormusega õpet. Osakoormusega õppel on semestri hind ainepunkti põhine.

Osa bakalaureuseõppe aineid loetakse inglise keeles.

 • Kas sind huvitab, mis on õigus ja kuidas seda mõistetakse või kuidas ühiskonda seadustega igapäevaselt mõjutatakse? Siis on õigusõpe Tallinna Ülikoolis sinu jaoks.

Põhiõiguste eest seismine, võitlus kuritegevusega ja ettevõtjate huvide esindamine - need on kõigest mõned väljakutsed, mis sinu ees avanevad.

Õigusteadmised ja oskused, mida õigusõpe annab, on kõrgelt hinnatud iga sektori tööandjate poolt, nagu riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused, ettevõtted ja ühingud. Tallinna Ülikooli õigusõppe tugevuseks on mitmekülgsed õppejõud (nt rahvusvahelised eksperdid, kodumaised tipp-praktikud) ja tänapäevased õpimeetodid. Samuti ka võimalus võtta lisaks eestikeelsetele õigusainetele ka erinevaid inglisekeelseid aineid. Koos teiste inglisekeelse õigusteaduse õppekava tudengitega, saades seeläbi väärtusliku rahvusvahelise keskkonna kogemuse. 

Tule ja alusta õpinguid Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste instituudis!

Miks tulla meile õppima?

 •  Kvaliteetne ja mitmekülgne õpe, milles on tasakaal praktika ja teooria vahel.
 • Õppejõudude rahvusvahelised võrgustikud võimaldavad põnevate rahvusvaheliste ürituste läbiviimist, millest üliõpilased osa saavad.
 • Laialdased karjäärivõimalused – õigusteadmised on erinevate tööandjate seas väga hinnatud. Meie vilistlaste hulgas on ministreid, kohtunikke, prokuröre, notareid, advokaate, kohtutäitureid, riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikke. Lõpetajad on olnud väga edukad töökohtade leidmisel.
 • Eesti õigus on osa laiemast süsteemist. Riigisisese õiguse ainete kõrval on võimalus õppida ka rahvusvahelise ja Euroopa Liidu õiguse aineid.
 • Õigusharidus ei seisne ainult seaduste tundmises, vaid ka oskuses neid tõlgendada ja elulises olukorras kohaldada. Õpingute jooksul kujundate lisaks õigusalastele oskustele akadeemilisi oskusi viia läbi uurimusi, kriitiliselt analüüsida, keerulisi ideid sünteesida ja uuritu tulemusi esitleda. 
 • Selleks, et alustada karjääri õigusasutuses või advokaadina, on vajalik magistrikraad õigusteaduses. Bakalaureuseõppes omandate magistriõppesse astumiseks vajalikud oskused ja teadmised.

Keda ootame õppima?

Ootame õppima erinevate taustadega ja huvidega inimesi, keda ühendab üks oluline omadus – suur huvi õigusteaduse vastu. Kuidas teada, kas sina oled üks neist? Kui vastad “jah” vähemalt ühele neist küsimustest:

 •  kas sind huvitavad reeglid, põhimõtted ja kindlapiiriline protsess?
 •  kas sa teed midagi, kui näed, et kellelegi tehakse liiga?
 •  kas astud oma õiguste kaitseks välja koolis, kodus või muus keskkonnas?
 •  kas sul on head analüütilised oskused ja sulle meeldib neid rakendada?
 •  kas sind huvitab erinevates süsteemides vigade leidmine?
 •  kas soovid ühiskonna toimimist paremini mõista?

Õigust võivad tulla õppima nii äsja keskkooli lõpetanud, kui teisele karjäärile mõtlevad küpsemad isikud. Kandidaadilt ootame ka inglise keele oskust vähemalt kesktasemel.

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

 • Kestus: 4 aastat
 • Õppevorm: osakoormusega sessioonõpe (tasuline)

Õppekava sisu

Osakoormusega õppe puhul viiakse õppetööd läbi sessioonõppena, esmaspäevast reedeni alates pärastlõunast. Vabaaineid võib lisaks võtta ka päevaõppes.

Õppekava on üles ehitatud nii, et üliõpilased saaks algteadmised põhilistest õigusvaldkondadest. Lisaks võivad üliõpilased valik- ja vabaaineid valides saada lisateadmisi südamelähedastest teemadest.

Kõik üliõpilased peavad läbima kolm üleülikoolilist ainet ja neli Ühiskonnateaduste instituudi kohustuslikku ainet, mis annavad alusteadmised sotsiaalteadustest ja ka õiguse seosest teiste sotsiaalteadustega. Õigusteaduse õppekavas on 90 ainepunkti kohustuslikke õigusaineid ja üliõpilased valivad ise 20 ainepunkti võrra õiguse valikaineid. Põneva lisavõimalusena on tudengitel võimalik võtta kõiki ingliskeelse õiguse teaduse õppekava aineid vabaainetena, mis muudab õigusainete valikut kahekordseks.

Õpingute jooksul peavad kõik tudengid läbima praktika mingis õigusvaldkonna asutuses või õigusalaseid teadmisi ja oskusi nõudval töökohal. Õpingud lõppevad bakalaureuseeksamiga, millel kontrollitakse põhilistes õigusainetes omandatud baasteadmisi ja -oskusi.

Tutvu õppekavaga 

Põhiõppejõud

Õigusteaduse suund on rahvusvaheline ja meie hulgas on õppejõude Eestist, Soomest, Saksamaalt, Itaaliast ja Ameerika Ühendriikidest. Meie õppejõudude hulgas on poliitikuid, kohtunikke, juriste ja tuntud õigusteadlasi, mis garanteerib õigushariduse, kus teooria ja praktika on tasakaalus.

Tiina Pajuste
Mart Susi
Lehte Roots
Igor Gräzin
Priit Heinsoo
Viktor Turkin
Andres Õige
Tanel Kalmet
Meelis Eerik
Norman Aas
Ilmar Selge
Aare Kruuser
Mare Merimaa
Peeter Järvelaid
Samuli Miettinen
Massimo La Torre
Phillip Webb Graves
Steffen Schlinker 
Merika Nimmo
Mart Parind
Julia Vassileva
Walter Rech
Šejla Maslo Čerkić
Jüri Heinla
William Lloyd Burns
Tero Tammiste
Tuomas Huokuna
Oliver Laas
Nawal Shaharyar
Karolina Aksamitowska

Vastuvõtutingimused

 

Tutvu sisseastumise ajakavaga siin

Vastuvõtutingimused

 • Kandidaadil peab olema keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon. 
 • Kandidaat peab olema sooritanud eesti keele riigieksami vähemalt 40 punktile või eesti keele kui teise keele riigieksami vähemalt 60 punktile. 
 • Inglise keele oskus peab olema vähemalt B2 tasemel vastavalt võõrkeeleoskuse tõendamise tingimustele ja korrale (tlu.ee/keeleoskus)

Vastuvõtupunktid moodustuvad eesti keele riigieksamist (25%) ja vastuvõtueksamist (75%)Vastuvõtueksam

Vastuvõtu eksam on kirjalik elektrooniline valikvastustega test, mis eeldab üldteadmisi riigist, ühiskonnast ja õigusest (väga üldisel tasandil), oskusi teha loogilisi järeldusi ja loetud tekstist aru saada. Ettevalmistavat materjali ei ole.

Elektroonilise testi tulemused hinnatakse automaatselt. Testis on 50 küsimust. Iga õige vastus annab ühe punkti. Punktid summeeritakse.

Kuhu edasi?

Peale lõpetamist on kaks põhilist valikut – kas asuda tööle või õppida edasi. Õigusteaduse õppekava valmistab üliõpilasi ette mõlemaks. Kuigi õppekava lõpetaja saab sotsiaalteaduste kraadi, on võimalik juba selle kraadiga õigusmaailmas töötamist alustada juristina või 

 • ametnikuna ametikohtadel, kus ei ole nõutud magistrikraadi;
 • kohtutäituri või kohtutäituri abina (kutseeksami sooritamisel);
 • kohtusekretärina;
 • notari abi või konsultandina.

Kui on omandatud magistrikraad (sh Tallinna Ülikoolis), on võimalik asuda ametikohale, kus on nõutud magistrikraad (nt vandeadvokaat, notar, prokurör, kohtunik) ja palju teisi võimalusi, sest õigusalaseid teadmisi vajatakse ja need aitavad pea kõikjal.

Loogiliseks valikuks on jätkata õigusõpingutega Tallinna Ülikooli magistriõppes – sel puhul on garanteeritud õppe terviklikkus, kuna õppekavad on arendatud süstemaatiliselt kokku sobivateks. Aga loomulikult on lahti ka välismaa ja teiste Eesti ülikoolide uksed.

Miks ühiskonnateaduste instituut?

 • Õppejõudude rahvusvahelised võrgustikud võimaldavad põnevate rahvusvaheliste ürituste läbiviimist, millest üliõpilased osa saavad.
 • Meie lõpetajad on olnud väga edukad nii töö leidmisel kui magistriõppesse sisse saamisel. Meie vilistlaste hulgas on ministreid, kohtunike, prokuröre, notareid, advokaate, kohtutäitureid, riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikke. Lõpetajad on olnud väga edukad töökohtade leidmisel.
 • Siseriiklike õigusainete kõrval on võimalus võtta ka erinevaid rahvusvaheliste ekspertide õpetatavaid rahvusvahelise ja Euroopa Liidu õiguse aineid.
 • Ühiskonnateaduste Instituut ja õigusteaduse suund rakendavad mitmekülgseid õpimeetodeid, mistõttu õpingud on vaheldusrikkad ja õpingute jooksul arendate endas erinevaid ülekantavaid oskusi nagu uurimuste läbiviimise, kriitilise analüüsi, keeruliste ideede sünteesi ja esitluste oskusi.
 • Kaasaegne õpikeskkond - Instituut asub uues TLÜ teadushoones Astra, kus on suurepärased tingimused auditoorseks tööks ja suhtlemiseks. Samas majas paikneb raamatukogu ööpäevaringselt avatud õpisaaliga, tudengikohvik ja hubane aatrium. E-õpe hõlmab õppematerjale internetis, videoloenguid, rühmameetodeid, teste jpm.
 • Rahvusvahelised võimalused - Instituudil on kümneid ERASMUS partnerluslepinguid, mis võimaldab nautida Euroopa tudengielu selle kogu mitmekesisuses .

Olulisemad uuringud, huvitavamad artiklid, silmapaistvamad tudengitööd

Õigusteaduse suunal on hetkel käimas põnev rahvusvaheline projekt, millega seonduvalt korraldatakse erinevaid avalikke loenguid, konverentse ja seminare, millest meie üliõpilased osa saavad:

 • Projekt “Hurmur: inimõigused – tõstame ühiselt tipptaset” laiendab otsustavalt inimõiguste maailmatasemel uurimispiirkonda Euroopas. Tallinna Ülikooli õiguse suund arendab välja inimõiguste tipptasemel uurimissuutlikkuse ning lülitub rahvusvahelistesse ning regionaalsetesse teavitusvõrgustikesse konkreetsete tegevuste kaudu väljapaistvas konsortsiumis, milles kaks teist partnerit on väljapaistvad rahvusvahelised akadeemilised asutused inimõiguste valdkonnas – Taani Inimõiguste Instituut ning Kieli Ülikooli Walther-Schückingi Rahvusvahelise Õiguse Instituut (Saksamaa).

Instituudi õppetööväline akadeemiline elu

Arenguvõimalusi jagub ka loenguväliseks ajaks. Tallinna Ülikoolis või selle vahetus läheduses toimub pea igal nädalal erialased konverentse või üritusi. Aktiivsematel on võimalik ka ise käed külge panna ja omandada praktilisi kogemusi kas ülikooli üliõpilaskonnas, instituudi üliõpilasesinduses Civitas, või ka mõne uurimisprojekti meeskonnas, konverentsi korraldustiimis või õppejõu assistendina.

Erinevaid osalusvõimalusi tudengitele

Jälgi meid Facebookis, leheküljel "TLÜ ühiskonnateaduste instituut”, kus jagame kõiki olulisi sündmusi ja uudiseid, mis puudutavad TLÜ ühiskonnateaduste instituuti.

Meie õppejõud räägivad Ühe Minuti Loengus:

Võta ühendust!

Õppenõustaja-spetsialist:

Kreete Alasoo
E-post: yti-ope@tlu.ee
Telefon: 6199 942

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon +(372) 6409 451

E-post yti@tlu.ee

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Õppimist toetab ka laiem keskkond. Näiteks asub ülikoolis uus raamatukogu-õpikeskus, kus on võimalik segamatult koolitööle pühenduda hiliste öötundideni välja. Lapsevanematest tudengitel on aga võimalus jätta oma võsukesed päevaste loengute ajaks lastetuppa

Tee kaasa virtuaaltuur ülikooli linnakus.

Loenguteväline tudengielu on üldiselt organiseeritud instituutide siseselt, kuid huvilistel on igal ajal võimalik külastada näiteks filmipaviljoni, terviserada ja muid meelepäraseid kohti kampuses. Kogu ülikooli linnak on kaetud tasuta wifi-võrguga. Õppides (kesklinnas paiknevas) Tallinna Ülikoolis saab ühtlasi aktiivselt osaleda ka pealinna väga vilkas kultuurielus.

Loenguteväline tudengielu on üldiselt organiseeritud instituutide siseselt, kuid huvilistel on igal ajal võimalik külastada näiteks filmipaviljoni, terviserada ja muid meelepäraseid kohti kampuses. Kogu ülikooli linnak on kaetud tasuta wifi-võrguga. Õppides (kesklinnas paiknevas) Tallinna Ülikoolis saab ühtlasi aktiivselt osaleda ka pealinna väga vilkas kultuurielus.

Sarnased erialad

Õigusteadus (ingliskeelne õpe)

Ühiskonnateaduste instituut

Ootame õppima inimesi, kes soovivad omandada põhjalikke teadmisi õigusteoorias ning rahvusvahelises ja Euroopa õiguses.

Bakalaureuseõpe
Inglise keel
Lävendipõhine vastuvõtt
Päevaõpe
2500
Vaata eriala

Poliitika ja valitsemine

Ühiskonnateaduste instituut

Õppekava sobib sisseastujale, kes on huvitatud poliitikast, valitsemisest ja juhtimisest. Samuti peaks tulevane üliõpilane olema aktiivne, tegus ja hea eneseväljendusoskusega ning huvitatud rahvusvaheliselt avatud õpikogemusest ja erinevatest tulevikuvõimalustest.

Bakalaureuseõpe
Inglise keel
Lävendipõhine vastuvõtt
Päevaõpe
2156
Vaata eriala

Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales

Ühiskonnateaduste instituut

Artes Liberales õppekava ootab kõiki potentsiaalseid tudengeid, keda huvitab ühiskond ning selle analüüsimine. Eestis ainulaadne õppekava annab ülevaate kogu valdkonnast ja võimaldab läbi vabaainete kujundada oma peaeriala, pärast mille lõpetamist saab edasi liikuda magistriõppesse või tööturule.

Bakalaureuseõpe
Inglise keel
lävendipõhine
Päevaõpe
2100
Vaata eriala