Õigusteadus

Õigusteadus

Globaliseeruv maailm vajab õigusteaduse spetsialiste - meie õppekava kombineerib praktika ja teooria ja annab laialdased teadmised erinevatest õigusharudest.

Õppetase Bakalaureuseõpe

Õppe kestus 3 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv 30

Õppevorm Päevaõpe

Võta ühendust

Kui sul on tekkinud küsimusi sisseastumise kohta või soovid teada rohkem ülikoolis õppimisest, siis võta ühendust meie vastuvõtuspetsialistiga või esita küsimus siin lehe vormi kaudu.

 

 

Tallinna Ülikooli vastuvõtt:

Telefon: 6409 135
E-post: vastuvott@tlu.ee

Esita küsimus siin:

 

Selleks, et Su küsimusele vastata töötleb Tallinna Ülikooli (vastutav töötleja, pr@tlu.ee) järgmisi isikuandmeid:

Võta meiega ühendust!

Olen huvitatud

 

 • Kas sind huvitab, mis on õiguse roll ühiskonnas?
 • Kuidas seadused meid igapäevaselt mõjutavad?

Siis on õigusõpe Tallinna Ülikoolis sinu jaoks.

Meie õppekava kombineerib praktika ja teooria ning annab laialdased teadmised erinevatest õigusharudest. Nii kurjategijate karistamine, inimõiguste eest võitlemine kui ka ettevõtjate huvide kaitsmine on kõigest mõned väljakutsed, mis sinu ees avanevad.

Õigusteadmised ja oskused, mis õigusõpe annab, on kõrgelt hinnatud ka teiste valdkondade tööandjate pool, nagu erinevad ministeeriumid, ettevõtted, konsultatsioonifirmad. Tallinna Ülikooli õigusõppe tugevuseks on mitmekülgsed õppejõud (nt rahvusvahelised eksperdid, kodumaised tipp-praktikud) ja tänapäevased õpimeetodid. Samuti ka võimalus võtta lisaks eestikeelsetele õigusainetele ka erinevaid inglisekeelseid aineid. Seda kõike koos teiste inglisekeelse õigusteaduse õppekava tudengitega, saades seeläbi väärtusliku rahvusvahelise keskkonna kogemuse. 

Tule ja alusta õpinguid Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste instituudis!

Miks tulla meile õppima?

 •  Kvaliteetne ja mitmekülgne õpe, milles on tasakaal praktika ja teooria vahel.
 • Õppejõudude rahvusvahelised võrgustikud võimaldavad põnevate rahvusvaheliste ürituste läbiviimist, millest üliõpilased osa saavad.
 • Laialdased karjäärivõimalused – õigusteadmised on erinevate tööandjate seas väga hinnatud. Meie vilistlaste hulgas on ministreid, kohtunike, prokuröre, notareid, advokaate, kohtutäitureid, riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikke. Lõpetajad on olnud väga edukad töökohtade leidmisel.
 • Siseriiklike õigusainete kõrval on võimalus võtta ka erinevaid rahvusvaheliste ekspertide õpetatavaid rahvusvahelise ja Euroopa Liidu õiguse aineid.
 • Õpingute jooksul arendate endas erinevaid ülekantavaid oskusi nagu uurimuste läbiviimise, kriitilise analüüsi, keeruliste ideede sünteesi ja esitluste oskusi.
 • Omandate magistrikraadi tegemiseks vajalikud oskused ja teadmised.

Keda ootame õppima?

Ootame õppima erinevate taustadega ja huvidega inimesi, keda ühendab üks oluline omadus – suur huvi õigusteaduse vastu. Kuidas teada, kas sina oled üks neist? Kui vastad “jah” vähemalt ühele neist küsimustest:

 •  kas sind huvitavad reeglid ja nende võimalik rikkumine?
 •  kas sa teed midagi, kui näed, et kellelegi tehakse liiga?
 •  kas astud oma õiguste kaitseks välja koolis, kodus või muus keskkonnas?
 •  kas sul on head analüütilised oskused ja sulle meeldib neid rakendada?
 •  kas sind huvitab erinevates süsteemides vigade leidmine?
 •  kas soovid ühiskonna toimimist paremini mõista?

Õigust võivad tulla õppima nii äsja keskkooli lõpetanud, kui teisele karjäärile mõtlevad küpsemad isikud. Kandidaadilt ootame ka inglise keele oskust vähemalt kesktasemel.

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

 • Kestus: 3 aastat
 • Õppevorm: päevaõpe

Õppekava sisu

Õppetöö vormiks on päevaõpe ja toimub iga semestri nädal esmaspäevast reedeni.

Varasemad loengud võivad alata kell 8 hommikul ja hilisemad lõppeda alles 8 õhtul, aga see ei tähenda, et loengud on iga päeva 8st 8ni – mõnel päeval ei pruugi loenguid olla ja loengute arv päevas sõltub tudengite valikutest õppekava läbimisel. Õppekava on üles ehitatud nii, et üliõpilased saaks algteadmised põhilistest õigusvaldkondadest ja samas säiliks üliõpilastel ise kaasa rääkida oma hariduse kujundamisel (vabaained ja valikained võimaldavad saada lisateadmisi teemadest, mis on eriti südamelähedased).

Kõik üliõpilased peavad läbima kolm üleülikoolilist ainet ja neli Ühiskonnateaduste Instituudi kohustuslikku ainet, mis annavad alusteadmised sotsiaalteadustest ja ka õiguse seosest teiste sotsiaalteadustega. Õigusteaduse õppekavas on 86 ainepunkti kohustuslikke õigusaineid ja üliõpilased valivad ise 24 ainepunkti võrra õiguse valikaineid. Põneva lisavõimalusena on tudengitel võimalik võtta kõiki ingliskeelse õiguse teaduse õppekava aineid vabaainetena, mis muudab õigusainete valikut kahekordseks.

Õpingute jooksul peavad kõik tudengid läbima tutvumispraktika mingis õigusvaldkonna asutuses. Õpingud lõppevad bakalaureuseeksamiga, mis kontrollib kohustuslike õigusainete omandatud baasteadmisi.

Tutvu õppekavaga 

Põhiõppejõud

Õigusteaduse suund on rahvusvaheline ja meie hulgas on õppejõude Eestist, Soomest, Saksamaalt, Itaaliast, Venemaalt, Hiinast ja Ameerika Ühendriikidest.  Meie õppejõudude hulgas on praegusi ja endiseid Riigikogu liikmeid, kohtunikke, juriste ja tuntud õigusteadlasi, mis garanteerib õigushariduse, kus teooria ja praktika on tasakaalus.

 
Rein Müllerson

Rein Müllerson on rahvusvahelise õiguse ja poliitika juhtivteadur. Ta oli Institut de Droit International’i (Rahvusvahelise Õiguse Instituut) viimane president. Ta oli varem professor ja rahvusvahelise õiguse õppetooli hoida King’s College, London’is (1994-2009). Tema kogemuste hulka kuuluvad ka ÜRO Inimõiguste Komitee liikmelisus (1988-92), Eesti asevälisministeri amet (1991-92) ja külalisprofessori amet London School of Economics and Political Science’is (1992-94). Professor Müllerson on rahvusvaheliselt tunnustatud õigusteadlane ja rohkem kui üheteistkümne rahvusvahelise õiguse ja poliitika alase raamatu ja üle 200 artikli ja arvustuse autor.

Rein Müllerson Eesti Teadusinfosüsteemis


 
Massimo La Torre

Massimo La Torre on Euroopa õiguse professor Tallinna Ülikoolis. Lisaks on ta ka professor Università di Catanzaro (Itaalia) ja Hull’i Ülikooli (Suurbritannia) õigusteaduskondades. Tal on olnud mitmeid külalisprofessori ametikohti erinevates Euroopa ja Ameerika ülikoolides ja tal on olnud teaduslik rahastus järgnevatelt organisatsioonidelt: Alliance Française, the Consiglio Nazionale delle Ricerche, Briti Nõukogu ja Alexander von Humboldt Foundation. Professor La Torre on kirjutanud suurel hulgal teaduspublikatsioone õigus- ja poliitilisest filosoofiast, subjektiivsetest õigustest, suveräänsusest, vabadusest, õigusriigist ja demokraatiast.


 
Mart Susi

Mart Susi on inimõiguste professor ja õigusteaduse suunajuht. Professor Susi avaldab aktiivselt artikleid ja kommentaare inimõiguste kohta, keskendudes eriti uutele inimõigustele.

Mart Susi Eesti Teadusinfosüsteemis


 
Tiina Pajuste 

Tiina Pajuste on rahvusvahelise ja Euroopa õiguse lektor. Ta kaitses oma doktoritööd 2012 Cambridge’i Ülikoolis rahvusvaheliste organisatsioonide vastutusmehhanismide teemal. Ta on töötanud teadurina nii Helsingi Ülikoolis kui Cambridge’i Ülikoolis ja tema uurimisvaldkonnad on peamiselt rahvusvaheliste organisatsioonide tegevus, rahulepingud ja inimõigused.

Tiina Pajuste Eesti Teadusinfosüsteemis


Samuli Miettinen

Samuli Miettinen on transnatsionaalse õiguse dotsent. Ta uurib ka Euroopa Liidu kriminaalõigust Helsingi Ülikoolis ja ta on olnud lektor mitmes Ühendkuningriikide ülikoolis. Ta on kirjutanud ulatuslikult Euroopa Liidu õiguse kohta, viimati panustades Euroopa Parlamendi  ja Euroopa Komisjoni poolt tellitud raportitesse (Lissaboni leping ja sport, 2010; Rahvus-põhine diskrimineerimine üksikspordialadel, 2011) ja ta on monograafia “Kriminaalõigus ja poliitika Euroopa Liidus” (2012) autor.


Igor Gräzin

Igor Gräzin on külalislektor Tallinna Ülikoolis ja Riigikogu liige. Ta on õigust õpetanud ka Ameerika Ühendriikides Notre Dame’i Ülikoolis ja ta oli teadur Woodrow Wilsoni Keskuses Washington, DC’s. Ta on kirjutanud akadeemilisi artikleid õigusfilosoofiast, juriidilise tõlgendamise teooriast ja makroökonoomikast.

Igor Gräzin Eesti Teadusinfosüsteemis


Meelis Eerik

Meelis Eerik on eraõiguse lektor. Alates 2001. aastast on ta olnud kohtunik Harju Maakohtus, mille esimeheks ta 2016. aastal valiti. Ta on ka kohtunikueksami komisjoni liige ja Vabariigi Valimiskomisjoni liige ja esimees.

Meelis Eerik Eesti Teadusinfosüsteemis


Norman Aas

Norman Aas on kriminaalõiguse lektor. Ta on ka Justiitsministeeriumi kantsler ja varasemalt oli riigi peaprokurör.

Norman Aas Eesti Teadusinfosüsteemis


Heiki Lindpere

Heiki Lindpere on rahvusvahelise õiguse lektor. Ta on rahvusvaheliselt tunnustatud mereõiguse ekspert  ja Haagi Alalise Vahekohtu liige.

Heiki Lindpere Eesti Teadusinfosüsteemis


On ka mitmeid teisi õppejõude, kes Tallinna Ülikoolis õigust õpetavad. Rohkem informatsiooni nende kohta võib leida Eesti Teadusinfosüsteemist.

Ilmar Selge

Xingan Li

Phillip Webb Graves

Aare Kruuser

Kalle Liiv

Mare Merimaa

Matti Kauppi

Steffen Schlinker  

K. Jaak Roosaare 

Peeter Järvelaid


Lisaks õpetavad õppekaval ka mitmed mitte-alalised õppejõud. Näiteks:

Haldi Koit on külalislektor Tallinna Ülikoolis. Ta on Justiitsministeeriumis nõunik ja spetsialiseerunud täitemenetluse piiriülestele küsimustele ja laste hooldusõiguse teemale.

Kristina Vaksmaa-Tammaru on külalislektor Tallinna Ülikoolis. Ta on Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskuse direktor. See keskus loodi Tarbijakaitseameti juurde eesmärgiga kaitsta tarbijate õigusi piiriüleste ostude puhul.

Tanel Kalmet on külalislektor Tallinna Ülikoolis. Ta on Justiitsministeeriumi Karistusõiguse ja menetluse talituse juhataja ja spetsialiseerunud ka intellektuaalse omandi õigusele.

Nandor Knust on külalislektor Tallinna Ülikoolis. Ta on rahvusvahelise kriminaalõiguse osakonna juhataja Freiburgi Välismaise ja Rahvusvahelise Kriminaalõiguse Max Plancki Instituudis.

 

Vastuvõtutingimused

 

Tutvu sisseastumise ajakavaga siin

 • Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam 25%
 • Vastuvõtueksam 75%

Vastuvõtu eksam on kirjalik test arvutiklassides. Test on elektrooniline valikvastustega test, mis eeldab üldteadmisi riigist, ühiskonnast ja õigusest (väga üldisel tasandil). Eksami kestvus 1 tund.

Õigusteaduse vastuvõtueksamite ajagraafik saadetakse meilile!

* Eesti keele kui teise keele riigieksamiga kandideerijate eesti keele kui teise keele riigieksami tulemus vähemalt 60 palli.

Nõutud on inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel.

Millised dokumendid sobivad B2 keeletaseme tõendamiseks?

 • Inglise keele riigieksam vähemalt 80 punkti (enne 2014. a) või vähemalt 85 punkti (alates 2014. a)
 • IELTS (International English Language Testing System) akadeemiline test vähemalt 6.0 punkti (vähemalt 5.5 punkti iga osaoskus)
 • Cambridge English Qualifications: B2 First vähemalt 169 punkti (169 punkti iga osaoskus)
 • Cambridge English Qualifications: C1 Advanced vähemalt 169 punkti (169 punkti iga osaoskus)
 • Cambridge English Qualifications: C2 Proficiency vähemalt 169 punkti (169 punkti iga osaoskus)
 • TOEFL (Test of English as a Foreign language) internetipõhine, vähemalt 72 punkti (lugemine 18, kuulamine 17, kõne 20, kirjutamine 17)
 • PTE academic (Pearson Test of English) vähemalt: 59 punkti (59 punkti iga osaoskus)
 • International Baccalaureate (IB) tunnistus: A HL vähemalt 5. tase või B HL vähemalt 6. tase

Lisavõimalused ja täpsem info siin

Kuhu edasi?

Peale lõpetamist on kaks põhilist valikut – kas asuda tööle või õppida edasi. Õigusteaduse õppekava valmistab üliõpilasi ette mõlemaks. Kuigi õppekava lõpetaja saab sotsiaalteaduste kraadi, on võimalik juba selle kraadiga õigusmaailmas töötamist alustada. 

 • Jurist (valdkonnas, kus ei ole nõutud magistrikraad)
 • avalik teenistus ametikohtadel, kus ei ole nõutud magistrikraadi
 • kohtutäitur (läbi kutseeksami ja konkursi)
 • kohtutäituri abi (kutseeksami sooritamisel)
 • kohtusekretär
 • notari abi või konsultant
 • magistriõpe (sh Tallinna Ülikoolis) ja seejärel juba ka ametikohad, kus on nõutud magistrikraad
 • (vandeadvokaat, notar, prokurör, kohtunik)
 • ja palju teisi võimalusi, sest õigusalaseid teadmisi vajatakse ja need aitavad pea kõikjal

Loogiliseks valikuks on jätkata õigusõpingutega Tallinna Ülikooli magistriõppes – sel puhul on garanteeritud õppe terviklikkus, kuna õppekavad on arendatud süstemaatiliselt kokku sobivateks. Aga loomulikult on lahti ka maailmakuulsate välismaa ülikoolide ja ka teiste Eesti ülikoolide uksed.

Õigusteaduse bakalaureuseastme õppekaval on väga palju edukaid vilistlasi, muuhulgas ka Riigikogu liikmed Mailis Reps ja Kristen Michal, Tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu, diplomaat Argo Kangro ning Harju Maakohtu kohtunik Piret Mõistlik.  

Miks ühiskonnateaduste instituut?

 • Õppejõudude rahvusvahelised võrgustikud võimaldavad põnevate rahvusvaheliste ürituste läbiviimist, millest üliõpilased osa saavad.
 • Meie lõpetajad on olnud väga edukad nii töö leidmisel kui magistriõppesse sisse saamisel. Meie vilistlaste hulgas on ministreid, kohtunike, prokuröre, notareid, advokaate, kohtutäitureid, riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikke. Lõpetajad on olnud väga edukad töökohtade leidmisel.
 • Siseriiklike õigusainete kõrval on võimalus võtta ka erinevaid rahvusvaheliste ekspertide õpetatavaid rahvusvahelise ja Euroopa Liidu õiguse aineid.
 • Ühiskonnateaduste Instituut ja õigusteaduse suund rakendavad mitmekülgseid õpimeetodeid, mistõttu õpingud on vaheldusrikkad ja õpingute jooksul arendate endas erinevaid ülekantavaid oskusi nagu uurimuste läbiviimise, kriitilise analüüsi, keeruliste ideede sünteesi ja esitluste oskusi.
 • Kaasaegne õpikeskkond - Instituut asub uues TLÜ teadushoones Astra, kus on suurepärased tingimused auditoorseks tööks ja suhtlemiseks. Samas majas paikneb raamatukogu ööpäevaringselt avatud õpisaaliga, tudengikohvik ja hubane aatrium. E-õpe hõlmab õppematerjale internetis, videoloenguid, rühmameetodeid, teste jpm.
 • Rahvusvahelised võimalused - Instituudil on kümneid ERASMUS partnerluslepinguid, mis võimaldab nautida Euroopa tudengielu selle kogu mitmekesisuses .

Olulisemad uuringud, huvitavamad artiklid, silmapaistvamad tudengitööd

Õigusteaduse suunal on hetkel käimas põnev rahvusvaheline projekt, millega seonduvalt korraldatakse erinevaid avalikke loenguid, konverentse ja seminare, millest meie üliõpilased osa saavad:

 • Projekt “Hurmur: inimõigused – tõstame ühiselt tipptaset” laiendab otsustavalt inimõiguste maailmatasemel uurimispiirkonda Euroopas. Tallinna Ülikooli õiguse suund arendab välja inimõiguste tipptasemel uurimissuutlikkuse ning lülitub rahvusvahelistesse ning regionaalsetesse teavitusvõrgustikesse konkreetsete tegevuste kaudu väljapaistvas konsortsiumis, milles kaks teist partnerit on väljapaistvad rahvusvahelised akadeemilised asutused inimõiguste valdkonnas – Taani Inimõiguste Instituut ning Kieli Ülikooli Walther-Schückingi Rahvusvahelise Õiguse Instituut (Saksamaa).

Instituudi õppetööväline akadeemiline elu

Arenguvõimalusi jagub ka loenguväliseks ajaks. Tallinna Ülikoolis või selle vahetus läheduses toimub pea igal nädalal erialased konverentse või üritusi. Aktiivsematel on võimalik ka ise käed külge panna ja omandada praktilisi kogemusi kas ülikooli üliõpilaskonnas, instituudi üliõpilasesinduses Civitas, või ka mõne uurimisprojekti meeskonnas, konverentsi korraldustiimis või õppejõu assistendina.

Erinevaid osalusvõimalusi tudengitele

Jälgi meid Facebookis, leheküljel "TLÜ ühiskonnateaduste instituut”, kus jagame kõiki olulisi sündmusi ja uudiseid, mis puudutavad TLÜ ühiskonnateaduste instituuti.

Meie õppejõud räägivad Ühe Minuti Loengus:

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Õppimist toetab ka laiem keskkond. Näiteks asub ülikoolis uus raamatukogu-õpikeskus, kus on võimalik segamatult koolitööle pühenduda hiliste öötundideni välja. Lapsevanematest tudengitel on aga võimalus jätta oma võsukesed päevaste loengute ajaks lastetuppa

Tee kaasa virtuaaltuur ülikooli linnakus.

Loenguteväline tudengielu on üldiselt organiseeritud instituutide siseselt, kuid huvilistel on igal ajal võimalik külastada näiteks filmipaviljoni, terviserada ja muid meelepäraseid kohti kampuses. Kogu ülikooli linnak on kaetud tasuta wifi-võrguga. Õppides (kesklinnas paiknevas) Tallinna Ülikoolis saab ühtlasi aktiivselt osaleda ka pealinna väga vilkas kultuurielus.

Loenguteväline tudengielu on üldiselt organiseeritud instituutide siseselt, kuid huvilistel on igal ajal võimalik külastada näiteks filmipaviljoni, terviserada ja muid meelepäraseid kohti kampuses. Kogu ülikooli linnak on kaetud tasuta wifi-võrguga. Õppides (kesklinnas paiknevas) Tallinna Ülikoolis saab ühtlasi aktiivselt osaleda ka pealinna väga vilkas kultuurielus.

Võta ühendust!

Õppenõustaja-spetsialist:

Irene Kollo
E-post: irene.kollo@tlu.ee
Telefon: 6199 942

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon +(372) 6409 451

E-post yti@tlu.ee

Sarnased erialad

Õigusteadus

Ühiskonnateaduste instituut

Globaliseeruv maailm vajab õigusteaduse spetsialiste - meie õppekava kombineerib praktika ja teooria ja annab laialdased teadmised erinevatest õigusharudest.

Magistriõpe
Eesti keel
30
Sessioonõpe
Vaata eriala

Poliitika ja valitsemine

Ühiskonnateaduste instituut

Õppekava sobib sisseastujale, kes on huvitatud poliitikast, valitsemisest ja juhtimisest. Samuti peaks tulema üliõpilane olema aktiivne, tegus ja hea eneseväljendusoskusega ning huvitatud rahvusvaheliselt avatud õpikogemusest ja erinevatest tulevikuvõimalustest.

Bakalaureuseõpe
Inglise keel
Lävendipõhine vastuvõtt
Päevaõpe
1960
Vaata eriala