Anthropology

Antropoloogia

Mida tähendab inimeseks olemine? Kas sind huvitab, miks on kultuurid ja ühiskonnad nii erinevad ning mis on meil inimestena ühist? Kas soovid end teostada töökohtadel, mis nõuavad oskust ja tahet mõista ning suhestuda inimestega, kel on maailmast erinevad arusaamad ja kogemused?

Õppetase Magistriõpe

Õppe kestus 2 aastat

Õppekeel Inglise keel

Õppevorm Päevaõpe

Maksumus semestris 913

Antropoloogia magistrikava sobib sulle, kui oled huvitatud maailmas toimuvatest kultuurilistest ja sotsiaalsetest nähtustest.

Magistriõpingute jooksul osaled sügavuti minevas antropoloogilises välitöös, keskendudes muuhulgas kultuuride tõlgendamisele, ühiskonnas toimuvate protsesside kirjeldamisele või globaalsete muutuste analüüsimisele.

Antropoloogia magistriõppekavale astudes saad valida kahe suuna vahel:

 • suund, kus tudengid lõpetavad õpingud kirjaliku magistritööga;

 • audiovisuaalse etnograafia suund, kus üliõpilane lõpetab oma õpingud audiovisuaalse projekti (etnograafiline film, helitöö vmt) ning seda toetava lühikese kirjatööga. Sellel suunal toimub vastuvõtt üle aasta. Järgmine vastuvõtt avatakse 2022. aastal.

Antropoloogia eriala võimaldab sul omandada suurepärase hariduse rahvusvahelises keskkonnas. Suur osa meie õppejõude ja mitmed kaasüliõpilased on pärit erinevatest riikidest üle ilma.

Seega on õppetöö inglise keeles ja kandideerimiseks on vajalik Euroopa Nõukogu keeleõppe raamdokumendi B2-taseme keeleoskus.

Miks tulla meile õppima?

Tallinna Ülikooli antropoloogia magistriõppekava tugevusteks on:

 • etnograafiline välitöö;

 • etnograafilise filmitegemise meetodid;

 • keha ja meeled, teadvus ja kogemus;

 • tööantropoloogia;

 • majandusantropoloogia;

 • keskkonnaantropoloogia;

 • maastiku- ja kohauuringud;

 • koloniaalsed ja globaalsed suhted;

 • heliantropoloogia ja helitööde loomine ja kasutamine uurimistöös.

Meie antropoloogiaõppejõud on kosmopoliitse taustaga ning on teinud uurimistööd nii Eestis kui ka Türgis, Põhja-Ameerikas, Kariibi mere maades, Kasahstanis ja Indias. Nad on tihedalt seotud Eesti ja muu maailma akadeemilise kogukonnaga ning aitavad seeläbi leida kontakte, ideid uurimistöödeks ja edasisteks õpinguteks. Loe allpoolt täpsemalt õppejõudude tutvustusi ning kirjeldusi tehtud uurimustöödest.

Meie antropoloogid otsivad pidevalt viise, et siduda eri uurimisvaldkondi, käsitsusviise ning lähenemisi – see võimaldab sul tänapäevase sotsiaalse elu sügavat ja mitmetasandilist mõistmist.

Õpinguid rikastavad avalik seminarisari “Inimkond, kus esinevad antropoloogid või sellega seotud erialade spetsialistid nii Eestist kui ka muu maailma ülikoolidest.

Erasmuse üliõpilasvahetuse lepingud paljude Euroopa ülikoolidega pakuvad sulle võimalust õppida kuni terve aasta vältel ka teistes Euroopa riikides. Erasmus+ International Credit  Mobility  programmi raames oleme loonud lepinguid ka ülikoolidega väljaspool Euroopat, muuhulgas Mehhikos ja Kanadas.

Maksumus semestris on 913 €, aga tudengid saavad õppeedukuse alusel õppemaksusoodustust taotleda.

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

 • Kestus: 2 aastat

 • Õppevorm: päevaõpe (õppetöö on viiel päeval nädalas vastavalt tunniplaanile)

 • Tudengitelt eeldatakse aktiivset osalemist kontaktõppes, kuna suur rõhk on seminaridel ja individuaalsel panusel. Tavaliselt on loengus või seminaris alla paarikümne inimese, andes kõigile võimaluse aktiivseks osalemiseks.

 • Magistrikava raames on sul kohustus läbi viia kahe kuu pikkune süvendatud etnograafiline välitöö.

 • Magistriõpingud lõpevad magistritöö kirjutamise ja kaitsmisega.

 • Audiovisuaalse etnograafia suunal tuleb õpingute lõpuks teha audiovisuaalne projekt (kas film, helitöö vmt) ning ka lühike kirjatöö.

Olulised eriala- ja üldained

Antropoloogia magistrikava huvifookuses on nii globaliseerumise ja migratsiooniga seotud küsimused kui ka teemad, mis käsitlevad antropoloogilist filmi, kunsti ja kirjandust uurimistöö tegemisel. 

Õpingute jooksul peavad tudengid läbima ka instituudi üldaine humanitaarteaduste metodoloogia ning osalema ELU projektis, mis aitab arendada erialadevahelist meeskonnatööoskust.

Samuti täiendatakse magistriõppes oma keeleoskusi, osaletakse välitöödel, panustatakse õppetöö läbiviimisesse või täiendatakse oma oskusi välispraktikal.

Tutvu õppekavaga

 

Õppekeskkond

 • Meie antropoloogid korraldavad koostöös tudengite algatatud Antropoloogia MTÜ-ga konverentse, töötubasid, talve- ja kevadkoole, festivale, seminare ning antropoloogia õppetööd keskkoolides. 
 • Antropoloogia osakond organiseerib regulaarselt nii tudengitele kui ka instituudi õppejõududele avatud seminaride seeriat "Inimkond", kus oma antropoloogia või lähivaldkondade uurimistööst räägivad külalised nii Eestist kui ka teistest riikidest.
 • Igal aastal toimuvad mõnes looduslikus paigas antropoloogia talve- või kevadkoolid, mis toovad kokku tudengeid nii Tallinnast, Tartust kui ka Riiast ja Helsingist.
 • Antropoloogia magistrikava audiovisuaalse etnograafia suuna eestvedamisel toimuvad üritused, kus esitletakse etnograafilist tööd teistel viisidel kui akadeemiline tekst: näiteks helietnograafia projekt, etnograafiliste filmide festivalid, Tuned City festivalil osalemine (Kultuuripealinn 2011), Kopli liinide festival 2016. aasta juunis jms.
 • Tallinna ülikoolis antropoloogiat õppides on sulle avatud rikkalik mitmekorruseline raamatukogu, avarad auditooriumid nii loenguteks kui ka filmiõhtuteks, mugavad kohvikud ning istumisnurgad sõpradega uute teadmiste üle arutamiseks. Tutvu ülikoolilinnakuga siin.
 • Erasmuse üliõpilasvahetuse lepingud paljude Euroopa ülikoolidega pakuvad tudengitele võimalust õppida välisülikoolis kuni terve aasta.

Õppejõud

Carlo A. Cubero on sotsiaal- ja kultuuriantropoloogia dotsent ja antropoloogia eriala juht. Ta on saanud doktorikraadi Manchesteri ülikoolis visuaalantropoloogias, kus ta keskendus tänapäevasele Kariibi mere piirkonnale ja visuaalmeetodite kasutusele antropoloogias. Lisaks kirjalikule uurimistööle hõlmas tema doktoritöö ka etnograafilist filmi "Mangrove Music", mida on näidatud kümnel rahvusvahelisel  filmifestivalil. 

Uurimishuvid ja piirkonnad: etnograafilise filmitegemise meetodid, erinevaid suhtlusvahendeid kasutav etnograafia, helietnograafia, film, kunst, muusika, postkoloniaalsed identiteedid, migratsioon, hargmaisus, Kariibi mere piirkond, Lääne-Euroopa. 

 • Carlo A. Cubero uurimistööde kohta loe veel siit.
 • Carlo Cubero tutvustab antropoloogia eriala lähemalt humanitaarblogis.

Eeva Kesküla on sotsiaalantropoloog, kes töötab dotsendina humanitaarteaduste instituudis. Tema uurimisprojekt keskendub tööohutustehnika ja riski kultuurilisele analüüsile rasketööstuses. Eeva kaitses doktoritöö Goldsmithsis Londoni ülikoolis ning tegi järeldoktori Max Plancki etnoloogiainstituudis Halles Saksamaal. Ta on läbi viinud välitöid Eesti ja Kasahstani kaevanduspiirkondades.

Eeva Kesküla uurimisteemad on tööantropoloogia, töökaitse- ja ohutus, soorollid ja töö, sotsiaalne klass, sotsialism ja postsotsialism ning majandusantropoloogia. Ta kirjutab raamatut, mis võrdleb Kasahstani ja Eesti vene keelt kõnelevate kaevurite elu ja tööd. Tema peamiseks uurimisküsimuseks on, kuidas mõjutavad globaalsed kapitaliliikumised kohalikke olusid, kuidas muutuvad klassi-, soo- ja rahvuslikud suhted ning kuidas kaevurid üldse töötavad ja lõbutsevad.


Marje Ermel on antropoloogia lektor. Huvi antropoloogia vastu tekkis tal Kanada Põliselanike Ülikoolis, kus ta õppis vahetusüliõpilasena sealset põliselanike ajalugu ja kaasaegseid ühiskonnaprobleeme ning tegi uurimistööd Saskatchewani erinevates reservaatides põliselanike kultuuriidentiteedist. Pärast õpinguid Kanadas ja rännakuid Austraalias ja Aasias alustas ta antropoloogiaõpinguid endises Eesti Humanitaarinstituudis ning täiendas end Šotimaal Aberdeeni Ülikoolis. Praegu on tal käsil uurimistöö rahvusvahelisest Hare Krishna kogukonnast Lääne-Bengalis Indias. Selles uurimistöös tunneb Marje Ermel huvi selle vastu, kuidas heli ja erinevad kuulamispraktikad mõjutavad inimese tajuprotsesse ja heaolutunnet.

Uurimishuvid ja -piirkonnad: heliantropoloogia ja helitööde loomine ja kasutamine uurimistöös, koht ja ruum, keha ja meeled, teadvus ja kogemus, religioon, palverännakud ja lugude jutustamine antropoloogilises uurimistöös.


Joonas Plaan on antropoloogia lektor. Praegu on tal käsil doktoritöö kirjutamine, mis uurib kliimamuutuste mõjusid ja kogemusi Newfoundlandi kalurite seas Kanadas. Joonas on teinud välitöid Kihnu kalurikogukonnas ning on aktiivne liige rahvusvahelises uurimisrühmas Too Big to Ignore, mis uurib rannakalurite olukorda globaalses maailmas.  

Uurimishuvid ja -piirkonnad: inimese ja looduse koosmõjude uurimine, sh keskkonnaantropoloogia, poliitökoloogia, keskkonnaajalugu, maastikuuuringud, kalandus, Läänemere ja Põhja-Atlandi kogukonnad.

Vastuvõtutingimused

 • Kandidaadil peab olema bakalaureusekraad või sellele vastav ettevalmistuse aste.
 • Kandidaadil peab olema inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel.
 • Vastuvõtulävend on 70 palli.

Vastuvõtueksam

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. 

 • Kirjalikult esitatakse magistritöö esialgne kava (pikkusega 2−3 lehekülge, peab sisaldama esialgset teemat, metodoloogiat ja esialgset kirjandust). Magistritöö kava peab olema inglise keeles ja esitatakse koos sisseastumisdokumentidega SAIS-i keskkonnas. 
 • Vastuvõtueksamil kirjutatakse ingliskeelne essee (90 minutit, umbes viis lehekülge) ühel kolmest etteantud teemast, mille jaoks tuleb läbi lugeda artiklid etteantud valikust, vt siit. Essee kirjutamise aeg lepitakse kokku individuaalselt, essee kirjutatakse elektroonilises keskkonnas.
 • Vestlusele kutsutakse teise vooru pääsenud kandidaadid. Vestlus on inglise keeles ja räägitakse kandidaadi magistritöö kavast, lisaks hinnatakse kandidaadi huvi eriala vastu. Huvilistel on võimalik end erialaga täiendavalt kurssi viia lugedes põhitekste, mida magistriõpingute käigus käsitletakse.

Vastuvõtueksamite ajakava

Vilistlased

 

Steven Vihalem

Antropoloogia MA (2019), kirjanik ja antropoloog.

Antropoloogia ja minu tutvus algas juba kultuuriteaduse õpingute aegu, ent me ei saand siis veel päris sõpradeks. Magistriõpingud võrdlevas usundiloos olid huvitavad aga peale esimest semestrit mõistsin ma, et ei soovi uurida inimtegevust raamatuist. Seetõttu katkestasin ma need ja tulin üle antropoloogiasse, et uurida päris elus inimesi – esialgne plaan oli uurida liberaalse/progressiivse suunitlusega moslemite liikumist Londonis.

Kuidagimoodi juhtus nii, et esimesel õppeaastal kirjutasin ma oma esimese romaani — transgressiivse ulmeka — ning järgneval aastal juba teise — teenindusühiskonda vaatleva hotelliromaani. Samaaegselt arenes minu uuringusuund teiste moslemite pealt iseenda religioossetele praktikatele ning nende mõjule minu kirjanduslikus loomingus. Asusin kirjutama autoetnograafiat, kohati hulluks ajavat etnograafilist žanri, mis samaaegselt on ka omaette metodoloogiaks. Minu välitööd toimusid peamiselt islamliku paastukuu Ramadani ajal, kuid võisid täiesti vabalt toimuda ka selle välisel ajal, sakraalsetel epifaaniatel, mis on mõjutanud nii minu debüütromaani kui ka hetke loomingut.

Kuidagimoodi juhtus ka nii, et viimasel magistriaastal, siis kui oleksin pidanud kirjutama lõputööd, sattusin ma osalema hetkel ETVs jooksvasse tõsielusarja «Üle parda», ning olles vilunud välitöödel märkmete tegija, kirjutasin ma kahe nädala jooksul reisikirja «hirm ja jälestus Egeuse merel», mis ilmub tuleval kuul. Antropoloogia õpingud on minu jaoks olulised mitte ainult omandatud teadmiste vaid oskuste tõttu – oskus olla vaatleja, mõista enda rolli ja selle rolli suhteid uuritavaga, mõista enda keha ja kuidas toimivad selle aistingud, oskus seda kõike ülestähendada mõtestatult, need on ilma kõhkluseta vajalikud minu edasises loomingulises töös. 


Helelyn Tammsaar

Antropoloogia MA (2016), Rakendusliku Antropoloogia Keskuse organisatsiooni- ja büroojuht. Riigikantselei kõrghariduse ja teaduse rahastamise ning korraldamise rakkerühma juhi abi.

"Antropoloogiaõpingud oli loomulik jätk minu huvile eri rahvaste, keelte ja kultuuride vastu. Seda mitmekihilist perspektiivi, mille antropoloogia andis minu edasistele ja kestvatele rännakutele maailma eri paikadesse, ei ole enam kunagi võimalik välja lülitada. Praegu olen enda jaoks avastanud sellise huvitava hõimu nagu avalik sektor ning olen abiks Riigikantselei juures toimiva kõrghariduse ja teaduse rakkerühma koordineerimisel. Ei saa salata, et antropoloogia raputab korralikult nägemust ka omaenda ühiskonnast, muudab su tundlikuks ebaõigluse ja ebavõrdsuse suhtes ning ärgitab sekkuma ja parandama. Oma tulevikku näen just rakenduslikus antropoloogias – kas tegelemas erinevate ühiskondlike projektidega või rakendamas antropoloogilist lähenemist erasektoris."


Liisi Laanemets

Antropoloogia MA (2011), Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri (ERSO) noodikogu juhataja

"Ma lõpetasin 2011. aastal ning olen töötanud Eesti Rahvusringhäälingus muusikaarhiivi toimetajana (2008-2014) ja ERSO noodikogu juhatajana alates 2014. aastast. Samuti olen andnud loenguid Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Antropoloogia andis mulle võimaluse näha inimkonda teistsugusest käsitlusest. Ja ma olen alati mõelnud, nii oma õpingute jooksul kui ka praegu, et antropoloogia eriala Tallinna ülikoolis on mitmekülgne, huvitav ja inspireeriv."

Kuhu edasi?

Millistel erialadel võib tööd leida?

Õppekava eesmärgiks on valmistada sind ette töötamaks aladel, mis nõuavad sügavamat arusaamist inimkäitumisest ja kultuurilisest mitmekesisusest. Selleks oleks töö riigiametites, ärivaldkonnas, hariduses, tervishoius, regionaalpoliitikas või muinsuskaitse, linnaplaneerimise ja sotsiaalhoolekande vallas.

Holistilise iseloomu tõttu sobib sotsiaal- ja kultuurantropoloogia suurepäraselt ka tudengitele, kes kavandavad akadeemilist karjääri antropoloogia või muude humanitaar- või sotsiaalteaduste vallas.

Edasiõppimisvõimalused

Õpinguid saad jätkata doktorantuuris. Tallinna ülikooli kultuuride uuringute doktoriõppekaval on võimalus spetsialiseeruda antropoloogia suunal. Samuti on võimalik jätkata õpinguid välisülikoolide doktoriprogrammides.

Meie antropoloogiatudengid on näiteks jätkanud doktoriõpingutes Šotimaal Edinburghi ülikoolis, Newfoundlandi ülikoolis Kanadas ja Austraalia rahvuslikus ülikoolis.

Võta ühendust!

PostiaadressNarva mnt 29, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 640 9376

Sarnased erialad

Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria

Humanitaarteaduste instituut

Soovid õppida tundma kirjanduse, filmi ja visuaalkultuuri vahelisi suhteid nii nüüdisaegses kui ka ajaloolises kontekstis? Tahad saada uusi teoreetilisi teadmisi intermediaalsest esteetikast, kirjandus-, visuaalkultuuri- ja filmiteooriast? Soovid õppida analüüsima nii vanu kui ka nüüdisaegseid tekste ja kujutisi? Kui jah, siis see magistrikava on sulle!

Magistriõpe
Inglise keel
Päevaõpe
1000€
Vaata eriala

Kultuuriteooria ja filosoofia

Humanitaarteaduste instituut

Kultuuriteooria ja filosoofia magistrikava on interdistsiplinaarne õppekava, mis pakub süvendatud teadmisi nii kultuuriteooria kui ka filosoofia valdkonnas. See on Eestis ainulaadne õppekava, mis on mõeldud ennekõike nendele bakalaureusekraadi omandanud inimestele, kellel on sügavam huvi teoreetiliste küsimuste ja kultuurinähtuste mõtestamise suhtes.

Magistriõpe
Eesti keel
16
Sessioonõpe
Vaata eriala

Dokumentaalfilm

Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

Dokumentaalfilmi magistriprogramm on keskendunud autorikesksele loovdokumentaalfilmile. Kaheaastase stuudiumi jooksul aidatakse üliõpilastel leida oma autorihääl ja arendada tõsielul põhineva loo jutustamise oskusi. Igal semestril teeb iga üliõpilane ühe lühidokumentaalfilmi.

Magistriõpe
Inglise keel
Päevaõpe
2000
Vaata eriala