tervisekäitumine

Heaolu ja tervisekäitumine, MA

Kas sind huvitavad inimesed ja see, kuidas nad end tunnevad? Kas tahaksid teada, kuidas inimese heaolule läheneda ja seda teaduspõhiselt mõõta? Kas oled valmis tulevikus leidma lahendusi, et inimesed elaksid kauem tervislikku elu ja väldiksid enneaegset haigestumist? Kas sa oled valmis tegutsema inimõiguste tagamisel ja sotsiaalsete probleemide lahendamisel nii praegu kui tulevikus? Loodus- ja terviseteaduste instituudi esimene rahvusvaheline ingliskeelne õppekava ootab uusi huvilisi enda sekka!

Õppetase Magistriõpe

Õppe kestus 2 aastat

Õppekeel Inglise keel

Õppekohtade arv 20

Õppevorm Sessioonõpe

Maksumus semestris 2000 €

 

Heaolu ja selle juhtimine on kasvav majandusharu, mis rajaneb tervisliku elu ja haiguste vältimise tõenduspõhistele teooriatele. Inimeste heaolu kujundamise ja kujunemise seaduspärasuste tundmine on oluline töövaldkond, mis annab oma panuse inimese arengut ja heaolu toetava ühiskonna funktsioneerimisele.

TAN07992.jpg

Eesti praegune president Kersti Kaljulaid on oma kõnedes toonitanud, et Eestil on aeg hakata muutuma hoolivaks heaoluriigiks. Selle tunnuseks on valitsuse püüd leevendada vaesust, vähendada sotsiaalset tõrjutust ning toetada aktiivset kodanikuühiskonda; püüe tagada igale indiviidile võimetekohase tasuta hariduse saamine, inimestevaheline sallivus ja inimõiguste kaitse; hea ja inimväärse elu nimel inimeste koostöö soodustamine ning sotsiaalpoliitikas kehtiv hoolivuse ja nõrgemate aitamise põhimõtted.

Loe Delfist, mida põnevat ütles uue õppekava kohta kuraator Aleksander Pulver.

Miks tulla õppima?

Eesti tegevused rahvastiku tervise edendamisel, terviseuuringute ja terviseteenuste sektoris ning üle 20 aasta pikkune süsteemne kogukondlik tegevus tervise edendamisel, aga ka laialdane e-teenuste kasutamine võimaldavad meil oma kogemusi jagada ka teiste riikide kodanikele. Meil toimunud protsesside kogemusi käiakse enamasti õppimas riikidest, kus on olnud sarnane ühiskonnakorraldus. 

Nii Eestis kui ka kogu Euroopas tegeletakse üha enam keskkondade teaduspõhise kujundamisega, mis aitavad parendada töökoha heaolu (Workplace Wellness, Workplace Happiness), samaväärselt võib see olla ka meeskondadele või muul viisil koos töötavatele inimestele kogukonnas. Teenusepõhiselt on võimalik tänast teadmist (nii Eestis kui EU-s) anda teiste riikide ettevõtetele, kus kaasaegne töökultuur on välja kujunemas ning multikultuurses töökeskkonnas töötamise teadmised ei ole nii arenenud.

Usume, et õpitu annab lisaväärtuse juba õpitud erialale ning võib hõlmata oma valdkonnas indiviidide ja kogukondlike tegevuste mõjustamist läbi protsesside ja meeskondade juhtimise. 

Keda ootame õppima?

Õppesse võivad kandideerida bakalaureusekraadi omandanud spetsialistid, kelle õppekava kuulub kas hariduse, sotsiaalteaduste, ärinduse ja halduse, loodus- ja täppisteaduste, tervise ja heaolu või teeninduse valdkonda. 

Kuna magistritöö ja kogu õppekava on teaduspõhine, siis on eeldatav, et kandidaadid on teinud Bakalaureuse tasemel empiirilise uurimistöö. Seetõttu ei sobitu antud õppekavale humanitaarerialade ja selliste erialade BA, mis ei sisalda empiiriliste uuringutega seotud teaduspõhist lähenemist (rahandus, ajalugu, õigus, keeled, kultuuri ja kunsti erialad jne). Lähtume rahvusvahelisest praktikast, kus heaolu ja tervisekäitumise õppekavadel magistritööde tegemine eeldab empiiriliste uuringute teostamist või suurte andmebaaside kasutamist erinevates heaolu ja tervisekäitumise valdkondades (alates isiku ja lõpetades sotsiaalpoliitilise tasemega). 

Õppekava fookuses on mittemeditsiiniline (arstlikku ravisse mitte puutuv) tervise käsitlus: eluviis, hoiakud, töövõime, keskkond, isiksus, harjumused, eetika, sekkumiste uurimine, hindamine ja rakendamine. Sihtrühmana näeme nii Eesti kui teiste riikide üliõpilasi, kes soovivad saada õppekogemust Euroopas tervise ja heaolu valdkonnas. Enam kasu õpingutest võivad saada arenevate riikide kodanikud, et õpitut hiljem oma riigi elu edendamiseks rakendada.  

Õppekava ja -ained

Õppekeel

Inglise keel.

Õppevorm

Õpe toimub sessioonõppe vormis, ent eeldame, et enamuse õppijate jaoks on õppimine peamine tegevus. Õpe on enamjaolt paigutatud kahele päevale nädalas, et tagada õppijate maksimaalne ja efektiivne hõivatus õppetööga, sõltuvalt õppejõudude võimalustest.

Olulised eriala- ja üldained

Õppekava kontseptsioon lähtub:

Heaolu erinevate valdkondade teooriate ja kontseptsioonide tundmise vajalikkusest, milleks on:  

 • majanduslik heaolu, sotsiaalne heaolu, subjektiivne heaolu, eudaimooniline heaolu, vaimne heaolu, füüsiline heaolu, spirituaalne heaolu;
 • tervisekäitumise ja tervise edendamise teooriate ja kontseptsioonide tundmise vajalikkusest;
 • heaolu erinevate valdkondade sotsiaalsete, poliitiliste, psühholoogiliste mõjutusstrateegiate tundmise vajalikkusest;
 • uurimismeetodite detailsest tundmisest uurimisprojektides osalemiseks ja ekspertidena tegutsemiseks, sh. doktoriõppesse sisenemiseks.

Lähtusime teadaolevatest praegusaja heaolu kontseptsioonidest ja valdkondadest. Põhimõtteline, paradigma, millele toetub õppekava, on humanistlik psühholoogia ja positiivne psühholoogia. Need suudavad erinevatel põhjustel vaadelda heaolu temaatikat tervikuna (sealhulgas ka tervise valdkonnas). Vaatluse all on ka erinevad vanusegrupid (näiteks laste heaolu, vanurite heaolu) ja haigete või puuetega inimeste grupid. 
Õppeinetes kirjeldatakse sotsiaalpoliitilisi, majanduslikke, psühholoogilisi meetodeid, mis suurendaksid inimeste heaolu ja kujundaksid vastavat tervisekäitumist. See moodustab aluse praktiliseks tegevuseks ehk rakendusalaseks kompetentsuseks.

Moodulid:

Õppekavas on kõik erialaained koondatud formaalselt kahte moodulisse: kohustuslikud ained ja valikained. Erialaained on jaotatud sisuliselt 4 valdkonda.

1.     Teadusuuringute meetodid  ja andmeanalüüs

2.     Heaolu ja tervisekäitumise teooriad ja mudelid

3.     Sotsiaalsed ja psühholoogilised lähenemised heaolus ja tervisekäitumises

4.     Keskkondlikud, majanduslikud ja sihtrühmapõhised lähenemised heaolus ja tervisekäitumises

Tutvu õppekavaga

Vastuvõtutingimused

 • Vastuvõtulävend on 70 punkti.
 • Inglise keele oskus iseseisva kasutaja ehk B2 tasemel. Keeleoskust tõendav dokument tuleb lisada kandideerides SAISi.

Sisseastumiseksam

 • Kirjalik osa. Esitatavad dokumendid on elulookirjeldus, motivatsioonikiri (mille osana soovime ülevaadet varasemast erialaga seotud õpi- ja töökogemusest, uurimistöö läbiviimise kogemusest, edasistest töö- või õpiperspektiividest ning ka selgitust õpingute ja elamiskulude finantseerimise kohta) ning magistritöö kavand (esmane magistritöö teema ja uuringukavand).
 • Intervjuu (individuaalne vestlus vastuvõtueksami komisjoniga). 

Kirjalik osa: 50%, intervjuu 50%. 

Kirjaliku osa ja vestluse põhjal hinnatakse kandidaate kolmes kategoorias: valmisolek magistriõpinguteks (erialaline ja sotsiaalne valmisolek), õpimotivatsioon, teadmised magistritöö teemapüstituseks. Mõlemas eksami etapis hinnatakse kandidaati kolmes kategoorias 5 punkti skaalal. Kõigi hinnangute keskmisest moodustub vastavas etapis toodud protsent (maksimaalne protsent on 50 kõigi keskmiste hinnete 5 korral jne). 

CV ja motivatsioonikirja alusel hinnatakse oskust põhjendada ülikooli ja õppekava valikut, huvi eriala ja õppekava ainete vastu, eelnevat haridus- ja tööalast kogemust, õpimotivatsiooni- ja perspektiivi, sotsiaalset ja finantsilist toimetulekuvõimekust. Magistritöö kavandi alusel hinnatakse eelneva uurmistöö kogemuse olemasolu ja erialaga seotud teadmiste rakendamise oskust. Kolmes kategoorias hinnang antakse kolme dokumendi sisu osas tervikuna. Hindamiskriteeriumid 5 punkti skaalal on kirjeldatud eraldi failis veebilehel.

Vestluse etapis hinnatakse samu eeltoodud osasid ja nende suulist esitlemist enesetutvustuse, küsimustele vastamise ja arutelu tulemusel. Esitatud dokumentide ja vestluse tulemuses võetakse arvesse ka kirjaliku või suulise inglise keele oskust, vastavust eeldatavale tasemele (B2). 

Soovitav on tutvuda õppekavaga ning õppekava ainete sisuga, varem erialal kaitstud magistritöödega ning magistritööde koostamise juhendiga TLÜ LTI veebilehel. Soovitav on tutvuda kirjanduse, varasemate uurimustöödega kandidaadi poolt esitatavas magistritöö kavandi valdkonnas. Eestis mitte resideeruvatel kandidaatidel on soovitav tutvuda Tallinna Ülikoolis õppimise ja Eesti elukorraldust tutvustavate veebilehtedega. 

Vestlus toimub inglise keeles, hinnatakse mh õppimisvõimekust inglise keeles (kandidaadil peab olema B2 tase, esitatud tõend taseme olemasolu kohta). 

Eksami aja muutmiseks (eksamikuupäeva siseselt) tuleb kontakteeruda wellbeing@tlu.ee. Eksami aja osas kontakteerida kolme tööpäeva jooksul arvestades vestluse aja kinnitamisest/saatmisest kandidaadile. 

 

Õppejõud

Loodus- ja terviseteaduste instituudi õppejõud on aastaid teinud kursusi erinevate instituutide välisüliõpilastele ning Erasmus tudengitele, mis kinnitab mitmekultuurilise keskkonna õpetamise kogemusi. Samuti on õppejõududel välismaal töötamise või õpetamise kogemusi. Tallinna Ülikool hindab muutunud õpikäsitluse põhimõtteid, väärtustame tudengite autonoomiat, hindame konstruktiivset tagasisidet ning koostöist õpet ja kasutame kaasaegseid meetodeid ja digitaalseid lahendusi.


Aleksander Pulver

Isiksusepsühholoogia dotsent ja õppekava juht

Aleksander Pulver on isiksusepsühholoogia lektor ning psühholoogia ja käitumisteaduste akadeemilise suuna juht.  On töötanud akadeemilistel kohtadel teadurist professorini ja administratiivsetel töökohtadel osakonnajuhatajast dekaanini Tartu ja Tallinna ülikoolides.  Praegu loeb isiksusepsühholoogia,  isiksuse ja sotsiaalpsühholoogia organisatsioonis, antisotsionaalse käitumise ja andmeanalüüsi interpreteerimise kursusi.

Teaduslikud huvid on seotud isiksusepsühholoogia ja psühhomeetria erinevate valdkondadega. Praegused uurimiprojektid on seotud biopsühholoogiliste isiksuse mudelite ja psühholoogilise heaolu uurimisega.

Eesti Teadusinfosüsteemis: ETIS


Kristjan Port

Spordibioloogia professor

Kristjan Port on populaarne nii meedias kui tudengitele seas. Ta õpetab kõige keerulisemateks peetud õppeaineid nagu spordifüsioloogia ja spordibiokeemia.

Tänu temale hakkavad õpilased mõistma sporditoimet kogu kehale ja sealhulgas igale üksikule rakule. Kristjani teadmised ja oskused on väga  laiahaardelised ning ta suudab keerulise asja heade näidetega lihtsaks teha ja olulised nüansid edasi anda.

Loe Kristjan Porti artikleid Novaatorist:

Eesti Teadusinfosüsteemis: ETIS


Sirje Vaask

Õppejuht

Sirje Vaask on omandanud loodusteaduste doktorikraadi Tallinna Tehnikaülikoolist ja rahvatervise magistrikraadi Kuopio ülikoolist. Eelnev pikaajaline töökogemus on Eesti Sotsiaalministeeriumis ja Eesti Haigekassas. Ta on  olnud ka WHO toitumise riiklik koordinaator ning tegelenud tõenduspõhiste toitumissoovituste koostamise juhtimise, tervishoiu kvaliteedi alase arendus- ja järelevalve tegevusega ning terviseprojektide ja -kampaaniate, aga ka vähiskriiningute korraldamisega. Uurimissuundadeks on olnud toitumisuuringute metoodikad sekkumiste kavandamiseks ja riskihindamise teostamiseks. Sirje Vaaskil on ka kogemus tõenduspõhiste ravijuhendite koostamise protsessis nii sekretariaadi, töörühma liikme kui töörühma juhina (ülekaalu käsitlus).

Eesti Teadusinfosüsteemis: ETIS


Tiina Tambaum

Haridusgerontoloogia lektor

Tiina Tambaum on haridusgerontoloogia lektor ja Eesti demograafiakeskuse teadur. Tema uurimishuvid ja arendusteemad on vanemaealiste õppimine, põlvkondadevaheline koostöö, vanemate meeste kaasamine, vanuseline diskrimineerimine, vabatahtlike seltsiliste tegevusmetoodika. Tiina on doktoritöös põhjalikult kirjeldanud teismeliste nn loomulikku juhendamiskäitumist kui nad õpetavad vanematele inimestele digioskusi. Ta seisab Eestis selle eest, et vanemaid inimesi nähtaks ja koheldaks kui arenevaid ja otsustusvõimelisi ühiskonnaliikmeid.   

Eesti Teadusinfosüsteemis: ETIS


Elina Malleus-Kotšegarov

Hariduspsühholoogia dotsent

Elina Malleus-Kotšegarov on hariduspsühholoogia dotsent, kelle uurimishuvid ja arendusteemad ja fookus on sotsiaal-emotsionaalsed oskused, õpilaste heaolu ja motivatsioon ning seda toetava õpikeskkonna kujundamine. Tal on psühholoogia doktorikraad Tallinna Ülikoolist, oma doktoritöös keskendus ta õpilaste teadmiste arengule. Aastast 2015 on Malleus-Kotšegarov andnud loenguid väga erinevatele õpetajahariduse sihtrühmadele ning osalenud üldpädevuste kirjeldamise, mõõtmise ja arendamisega seotud teadus-ja arendusprojektides. Aastast 2014 tegeleb ta Motiveeriva Intervjueerimise meetodi koolitamisega. Elina Malleus-Kotšegarov kuulub Eesti Motiveeriva Intervjueerimise Treenerite Assotsiatsiooni (EMITA) juhatusse ning ta on ka rahvusvahelise MI treenerite ühenduse MINT liige. 2022 aasta jaanuarist on ta ka Haridus- ja Teadusministeeriumis hariduspsühholoogia nõunik.

Eesti Teadusinfosüsteemis: ETIS

 

 


Kerry Howells

Külalisprofessor

Dr. Kerry Howells on haridusfilosoof Tasmaaniast ja Tallinna Ülikooli külalisprofessor, kelle 2021 kirjutatud raamat “Untangling you. How can I be grateful when I feel so resentful?” on nüüd tõlgitud eesti keelde ("Omadega puntras"). Kerry tööd toetab sügav filosoofiline tänulikkuse uurimine ja ta keskendub küsimusele, kuidas rakendada tänulikkust ja välja töötatud strateegiaid elu keerulistes olukordades. Ta tunneb erilist huvi kultuuridevahelise tänulikkuse vastu ning on seda uurinud Austraalia põlisrahvaste ja Aafrika põlisrahvaste kultuuride kontekstis. Töötades kogu maailmas koolijuhtide ja õpetajatega, on ta integreerinud tänulikkuse kõikidele haridustasemetele ning tema esimest raamatut "Tänulikkus hariduses: radikaalne vaade" on laialdaselt kasutatud haridusprogrammide väljatöötamise ja strateegiliste muutuste suunamiseks ülikoolides ja koolides.

https://kerryhowells.com/

 


Eliis Härma

Nooremteadur

Eliis Härma MA on Tallinna ülikooli lõpetanud psühholoogia erialal magistrikraadiga ning on praegu psühholoogia eriala doktorant. Ta on Tallinna ülikoolis viinud läbi erinevaid hariduspsühholoogia kursuseid. Tegeleb aktiivselt psühholoogilise nõustamisega ning valdab psühhoteraapia meetodeid. On edukalt viinud läbi „Tänulikkus praktikas“ koolitusi.

 


Ivan Strigin

Ivan Strigin on kliiniline psühholoog, kellel on haridus eksistentsiaalse analüüsi ja kognitiivse käitumisteraapia alal. Lõpetanud Tallinna Ülikooli Heaolu ja tervisekäitumise magistriõppe. Ta on läbi viinud loenguid nõustamise praktilistest aspektidest ja psühhoteraapia eetikast.

Kuhu edasi?

Kus valdkonnas võib tööd leida?

Eriala lõpetajad  leiavad  rakendust erinevates valdkondades, nagu näiteks hariduses, tervishoius, tervishoiuteenuste pakkumistega tegelevates organisatsioonides. 

Kuna eriala on tulevikkusuunatud, ei ole see otseselt seostatav olemasolevate rutiinsete töökohtadega, ent võimalikud töökohad on näiteks:

 • Nõuandjad tervisekäitumise ja heaolu teemadel,  nt tervise- ja heaoluteenuseid pakkuvad ettevõtted, s.h. personaalne või kogukondlik lähenemine
 • Juhid erinevates valdkondades (organisatsiooni heaolu ja meeskonna toimimise tagamine), paigutades töö laiemasse heaolu konteksti.
 • Avalik- õiguslike asutuste töötajate, nt kogukondlike sekkumismeetmete planeerimine, elluviimine ja hindamine, kui lisaks magistriõppele on omandatud eriala, mis toetab avalike tegevuste või programmide käivitamist ja juhtimist (nt avalik haldus, rekreatsioon vms).
 • Kodanikeühendused ja vabaühendused, mille eesmärgiks on heaolu ja erinevate kultuuride lõimimine ja konfliktide ennetamine.
 • Teadustöö ja rakenduslike analüüside teostajad valmistamaks ette kogukondlikke poliitilisi vm meetmeid või sekkumisi (nt struktuurne modelleerimine, meetodid, mõõtmine) 

Edasiõppimisvõimalused

Magistriõppe lõpetanutel on võimalus jätkata õpinguid doktoriõppes (näiteks Tallinna Ülikooli pakutavas Health Behaviour and Wellbeing õppekaval), teha ülikoolis oma teadus- või uurimistööd ning töötada samas õppejõuna.


vaade%20tl%C3%BC%20suunas.JPG

Võta meiega ühendust!

Õppekava kuraator: Aleksander Pulver
Õppenõustaja-spetsialist: SILLE SILLUTA

PostiaadressUus-Sadama 5, 10120 Tallinn, Estonia

Telefon(+372) 6409 472

 


Tule%20k%C3%BClla.JPG

Sarnased erialad

Tervisekäitumine ja heaolu, PhD

Loodus- ja terviseteaduste instituut

Kandideerima ootame isikuid, kel on magistrikraad tervise ja heaoluga seotud erialadel või meditsiiniline kõrgharidus ning kellel on selge visioon oma doktoritööst kavandina ning olemas ka potentsiaalne juhendaja. 

Doktoriõpe
Eesti keel
Inglise keel
1 doktorant-nooremteadur, 1 doktorant-üliõpilane
Vaata eriala

Inimese ja arvuti interaktsioon

Digitehnoloogiate instituut

Inimese-arvuti interaktsiooni õppekaval keskendutakse tehnoloogiale, mille abil on võimalik inimeste heaolu suurendada.

Magistriõpe
Inglise keel
Sessioonõpe
2000 (EL/EMP kodanikele)/ 3000 (mitte EL/EMP kodanikele)
Vaata eriala