Teade

Täiendusõppes ja mikrokraadi õppekavadel osalejate arv kasvab

Tallinna Ülikooli täiendusõppes osalemiste arv kasvas võrdluses eelneva aastaga 22%

koolituste materjalid

Täiendusõppe valdkonnale oli 2021. aasta täis väljakutseid, kuid vaatamata keerulisele ajale on kasvanud inimeste soov end täiendada ja koolitustel osaleda. Tallinna Ülikooli täiendusõppes osalemiste arv kasvas võrdluses eelneva aastaga 22% ja kokku osales meie koolitustel 2021. aastal 13 065 õppijat.

Avatud õppes oli 2021.aastal õppijaid kokku 1265. Enam õppijaid oli eripedagoogikas, informaatikas, kehakultuuris, psühholoogias, rahvusvahelistes suhetes, õigusteadustes, hiina keeles, kultuuriteoorias, majanduses ja terviseteadustes.

Riikliku koolitustellimuse kaudu töötati välja spetsiaalselt ettevõtjatele ja ettevõtete töötajatele suunatud koolitusi, koostöös Tallinna ettevõtluskeskusega jätkusid EXU akadeemia seminarid.

Avatud õppes ja koolitustel osalejatest on näha, et inimesed soovivad läbida pikemaid kvalifikatsiooni tõstvaid kursuseid ja ümberõppeks vajalikke programme. Ülikool on olukorraga kohanenud ja välja töötamas uusi täiendusõppeprogramme, seal hulgas õige mitmeid mikrokraadiprogramme. 2021. aasta septembrist alustati 16 mikrokraadi õppekavaga ning arendamisel on veel 15 mikrokraadi õppekava, mis tõenäoliselt avatakse 2022. aasta sügisel. Eestis ja Euroopa Liidus tegeletakse praegu mikrokraadide reguleerimisega, see on uus õppevorm, mis kogub tohutu kiirusega populaarsust. Mikrokraadi õppekava on pikem tervikliku sisuga täiendusõppekava, mis on loodud ühe või mitme tasemeõppekava ainete baasil või eraldiseisva täiendusõppena. Mikrokraad võimaldab paindlikult ning tööturu ja ühiskonna vajadusi arvestades omandada valitud erialane pädevus ühes kitsamas valdkonnas. 

Tallinna Ülikooli kõige populaarsemad koolitused

Kõige populaarsemaid koolitusi on alati keeruline välja tuua, kuna ülikooli poolt pakutavate koolituste ja kursuste valik on väga lai. Meie pakutavad koolitusvaldkonnad on kultuurilised kompetentsid, terve- ja jätkusuutlik eluviis, digi- ja meediakultuur, ühiskond ja avatud valitsemine ning haridusuuendus.

Suure osalejate ja korduvkoolituste arvu poolest olid populaarsed koolitused “Mõjus veebiesinemine", "(Õppe)video loomine mobiilidega", "Kirjalik kommunikatsioon: ladus enseväljendus ja korrektne eesti keel", "Kõne ja hääle treening", Kinnisvaramaakleri kutseeksamiks ettevalmistus“, “Mootorsõidukijuhi õpetaja baaskoolitus“, Pakendi disain ja tootearendus“, „Mootorsõidukijuhi õpetaja pädevus: mitmeti mõistetavate liiklussituatsioonide lahendamine“ ning inglise keel B2 ja C1 tasemele.

Õpetajatele suunatud koolitustest olid populaarseimad: "Lapse eesti keele kui teise keele arengu tasemed", “Robootika- ja MATIK vahendite lõimimine õppetegevustesse alus- ja alghariduses“, „Veebipõhise distantsõppe ja põimõppe rakendamine“, „Eestikeelne õpetaja vene õppekeelega koolis“, „Klassiõpetaja mitmekeelses klassis“, „Õpetajakoolituse võimalused õpetaja kvalifikatsiooni omandamiseks“ „Hariduslike erivajadustega (HEV) õpilaste õpetamine ja nende õppetegevuse toetamine“.

Jätkusid täiendusõppe arendusprogrammid

Jätkusid programmi „Edu & Tegu“ tegevused, mille eesmärk on rakendada ettevõtlikkust arendav õpikäsitus ja ettevõtlusõpe süsteemselt kõigil haridustasemetel ja –liikides ning luua kõigile õppijaile võimalus ettevõtlusõppe läbimiseks. STARTERtallinna programmis osales kevadel 18 meeskonda ning sügisel 52 meeskonda. STARTERhaapsalu programmis osales 4 meeskonda.

Töötati välja kuuest moodulist koosnev teenusedisaini kursus, mis aitab parandada teadlikkust, tõsta ettevõtete ja organisatsioonide teenuste arenduse kompetentsi ning luua ja katsetada uusi täienduskoolitusformaate. Moodulit saab kohandada nii mikrokraadi progammile vastavaks kui erinevate õppekavade koosseisu sobivaks.

Koostöös Sotsiaalministeeriumi ja MTÜ Kuldse Liigaga jätkus projekt , mis on suunatud vanemaealiste huvikaitsega tegelevate ja sellega seotud organisatsioonide (näiteks PARE, Eesti Pensionäride Liitude Ühendus, Perearstide Liit, tööandjate esindusorganisatsioonid jne) koolitamisele. See on disaini- ja arenduslabori formaadis arenguprogramm kõigile, kes puutuvad oma töös kokku vanemaealistega.

Aasta lõpus käivitasime koostöös Euroopa Ülikoolide Täiendusõppe võrgustikuga (EUCEN) rahvusvahelise Erasmus + projekti “Balance”. TLÜ poolt juhitava arendusporojekti eesmärk on tegeleda täiendusõppe toetusvajadusega uuenduslikul viisil, pakkudes kvaliteetseid ja asjakohaseid digivahendeid, mis annaks eelkõige naistele, kelle hoolduskoormus on tavapäraselt suurem, võimaluse jagada oma pandeemiaga hakkamasaamise kogemusi, saada tuge teiste kogemusest ja pakkuda kasutajasõbralikku teavet.

Rahvusvaheline suve- ja talvekool 

Eelmisel aastal toimusid kõik suve- ja talvekooli kursused veebis Covid-19 leviku ning koolituste organiseerimise ja reisimisega seotud ebakindluse ning muutuvate piirangute tõttu.

2021. aasta talvel toimus Tallinn Winter Schooli raames 7 rahvusvahelist veebikursust. Kõige populaarsem oli eesti keele kursus, sellele järgnesid kursused „Digipööre kodanikualgatuses“ ning „Sissejuhatus soome-ugri kultuuri“.

2021. aasta suvel toimus Tallinn Summer Schooli raames 8 rahvusvahelist veebikursust. Kursustel oli kokku 124 osalejat. Kõige rohkem osalejaid oli taas eesti keele kursusel. Populaarsuselt järgmised kursused olid „Rahvusvaheliste normide loomine muutuvas maailmas“ ning „Maandumislehe loomine ettevõtluse alustamiseks“.

2022. aastal toimuvad talvekooli kursused peamiselt veebis, suvekooli kursused aga taas kohapeal koos kultuuriprogrammiga. Registreerumine avatud ja huvi kohale tulla on suur. Lisaks 23 avalikult väljapakutud suvekursusele on plaanis 6- ja 4-nädalased vene keele kursused Kanada ning Suurbritannia ülikoolidele.

Õpilastele suunatud tegevused 

Õpilasakadeemias töötasime välja kevadsemestril 8 ning sügissemestril 9 kursust, mis toimusid enamuses veebis. Kokku oli 2021. aastal Õpilasakadeemias 239 osalejat. 2022. aastal toimuvad kevadsemestri kursused veel virtuaalselt, sügissemestri kursused on planeeritud toimuma taas ülikoolis kohapeal.

BFM teeb koostööd teiste Eesti kõrgkoolidega, et aidata leida Eesti kooliõpilaste andeid ning luua võimalused nende võimete arendamiseks loome- ja reaalainete valdkonnas. TLÜ osaleb Tallinna Teadus- ja Loomekooli tegevustes koos Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ning Eesti Kunstiakadeemiaga. Teadus- ja Loomekooli eesmärk on ühistegevuste  ja ülikoolides elluviidavate projektide abil luua võimalused Eesti kooliõpilaste annete leidmiseks ning nende võimete arendamiseks loome- ja reaalainete valdkonnas.

Loodame, et kasvav huvi Tallinna Ülikooli mikrokraadi õppekavadel, koolitustel ja kursutel osalemiseks jätkub ka 2022. aastal.