Teade

Täiendusõppijad asuvad üha enam õppima mikrokraadiprogrammidesse

Eesti elanikud on endiselt õpihimulised. 55 % elanikkonnast on huvitatud end haridusalaselt täiendama (Kantar Emori uuring 2022). Mikrokraadide väärtust näevad eestimaalased peamiselt erialaste oskuste värskendamises või uute tööoskuste omandamises.

koolitused

2022. aastal oli Tallinna Ülikoolis üle 11500  täiendusõppes osaleja. Kriisid on küll avaldanud negatiivset mõju õppija võimalustele uusi koolituskursusi valida, kuid samas seadnud nii organisatsioonid kui ka üksikisikud uute valikute ette - kas täiendada või ümberõppida, sest vanamoodi enam edasi ei saa.

Jälgime ülikoolis tööturu seisu ja vajadusi regulaarselt ning kaasame potentsiaalseid sihtrühmi täiendusõppeprogrammide loomisse. Viimasel kahel aastal on trend mahukamate täiendusõppeprogrammide arendamise ja korraldamise suunas.

2022 oli viljakas mikrokraadiprogrammide aasta. Kokku osales meie 58 mikrokraadiprogrammis 493 õppijat. Mikrokraadiprogrammid oleme loonud tööturust lähtuvates valdkondades: digi, haridus ja pedagoogika, psühholoogia ja heaolu, juhtimine ja disainmõtlemine, kunstid, keeled ja kultuur, turundus ja kommunikatsioon. Mikrokraadiprogramm on pikem tervikliku sisuga täiendusõppekava, mis on loodud ühe või mitme tasemeõppekava ainete baasil, eraldiseisva täiendusõppekursusena või nende sümbioosis.

Kõige populaarsemad mikrokraadi õppekavad sündisid koostöös partneritega. Näiteks „Rohepöörde juhtimine“, „Baltisaksa kultuuripärand“, „Heaolu ja vaimse tervise toetamine loovtegevustega“, „Kohalik valitsemine“, „IT tark tellija“, „Keeletoimetamine“ ning „Vaidluste lahendamine – lepituse õiguslik ja psühholoogiline käsitlus“.

Mikrokraadiprogrammide maht on 6-30 EAP ja kestvus 1 kuni 3 semestrit. Kevadel 2023.a. jätkatakse õpinguid sügisel alanud mikrokraadiprogrammides ning kevadsemestril on alustanud juba ka 95 uut mikrokraadiõppijat. Mikrokraadiprogrammis õppijad peavad oluliseks lisaks omandatud teadmistele ja kogemustele uusi kontakte ja koostöövõimalusi praktikutega.

Endiselt on populaarsed tellimus- ja avalikud koolitused. Osalejate arvu ja korduvkoolituste poolest olid populaarsed „Sotsiaalmeedia turundus algajatele“, „Ettevalmistus BFM filmikunsti erialale“, „Montaaž vabavaraga DaVinci Resolve“, „Visuaalkunstiteraapia alused“, „Funktsionaalse treeningu alused“, „Õiguspsühholoogia alused“, „Kinnisvaramaakleri kutseeksamiks ettevalmistus“ ja „Spordi üldained“.

Läbi aastate on olnud populaarsed kirjaliku kommunikatsiooni ja loovkirjutamise koolitused ning „Kõne ja hääle treening“, mida paljud osalejad on kutsunud "hea tuju koolituseks", kus lisaks kasulikele teadmistele ja oskustele saavad osalejad kaasa ka hea tuju ja positiivse laengu.

2022. aasta haridusuuenduse valdkonna täiendusõppe prioriteedid olid seotud peamiste väljakutsetega Eesti haridussüsteemis. Õpetajate järelkasvu toetamiseks korraldasime kvalifikatsioonita õpetajatele suunatud koolitusi “Eelkoolipedagoogika”, “Klassiõpetaja I kooliastmes” ja “Pedagoogika - õppimisest ja õpetamisest alustavale õpetajale”. Uue võimalusena pakkusime koolitusi õpetaja abidele koolides  ja abiõpetajatele lasteaedades.

Seoses üleminekuga eestikeelsele õppele viisime läbi mitmeid kursuseid - "Eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas", "Eesti keele õppe toetamine mitmekultuurilises lasteaias", "Eesti keele kasutamise võimalusi lõimitud tegevustes lasteaedades".

Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste eksamite keskuses sooritati 2022. aastal 1018 rahvusvaheliselt tunnustatud eksamit, sealhulgas Test of English for Aviation, Cambridge Assessment Admissions Testing, TestDaF ja DELE. Kõige populaarsemad eksamid olid IELTS (International English Language Testing System), mille sooritas 606 inimest ning erinevate keeletasemete Cambridge English Qualification eksamid, mille sooritasid kokku 343 inimest.

Kolmekuulistest väikerühmades toimuvatest keelekoolitustest osavõtjate arv oli 2022. aastal kokku 61. Kõige populaarsemad kursused olid B2 inglise keel, C1 inglise keel ning IELTS-eksami ettevalmistuskursus.

 

Vaata meie koolitusi ja mikrokraadiprogramme.