Õigusteadus

Õigusteadus

Selleks, et Eestis õigusriigi põhimõtted rakenduks ja õigus valitseks ka rahvaste vahel, on vaja õigusteaduse spetsialiste- meie õppekava kombineerib praktika ja teooria ning Eesti ja rahvusvahelise õiguse ja annab laialdased teadmised erinevatest õigusharudest. Magistrikraad õiguses võimaldab alustada juristikarjääri töökohtadel, millel see kvalifikatsioon on nõutav, ja loob eeldused akadeemilise õigusõppe jätkamiseks.

Õppetase Magistriõpe

Õppe kestus 2 aastat / osakoormusega õppel 3 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv 30 tasuta / 30 tasulist

Õppevorm Sessioonõpe

Võta ühendust

Kui sul on tekkinud küsimusi sisseastumise kohta või soovid teada rohkem ülikoolis õppimisest, siis võta ühendust meie vastuvõtuspetsialistiga või esita küsimus siin lehe vormi kaudu.

 

 

Tallinna Ülikooli vastuvõtt:

Telefon: 6409 135
E-post: vastuvott@tlu.ee

Esita küsimus siin:

 

Selleks, et Su küsimusele vastata töötleb Tallinna Ülikooli (vastutav töötleja, pr@tlu.ee) järgmisi isikuandmeid:

Võta meiega ühendust!

Olen huvitatud

 

Pakume lisaks tasuta õppekohtadele (30) ka tasulist osakoormusega õpet (30 kohta, sessioonõppena, 3 aastat). Osakoormusega õppel on semestri hind ainepunkti põhine (orienteeruvalt 1050 eurot semester). Osakoormusega õppesse kandideerimiseks tuleb esitada eraldi avaldus.

Õigusteaduse õppekaval on võimalik kandideerida nii tasuta õppesse kui tasulisse osakoormusega õppesse.  SAISis on selleks kaks eraldi konkurssi, üks täiskoormusesse ning teise osakoormusesse. Kandideerimisel tuleb valida, kas soovid avalduse esitada mõlemale või ainult ühele. Pane tähele, et Tallinna Ülikoolis saab esitada 2 avaldust, seega mõlemale konkursile avaldust esitades on avalduste esitamise piirarv täis. Pärast avalduste esitamise perioodi lõppu otsust muuta ei saa, st kui sa ei saa tasuta õppesse kohta, siis tasulisse osakoormusega õppesse avaldust esitada on võimalik ainult siis, kui kuulutatakse välja järelkonkurss.

Meie õppekava kombineerib praktika ja teooria ja annab põhjalikud teadmised erinevatest õigusharudest. Õppekava spetsialiseerub rahvusvahelisele ja Euroopa õigusele. Õigusteadmised ja oskused, mis õigusõpe annab, on kõrgelt hinnatud ka teiste valdkondade tööandjate poolt, nagu riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused, ettevõtted ja ühingud.

Tallinna Ülikooli õigusõppe tugevuseks on mitmekülgsed õppejõud (nt rahvusvahelised eksperdid, kodumaised tipp-praktikud), tänapäevased õpimeetodid ja võimalus võtta lisaks eestikeelsetele ainetele ka erinevaid inglisekeelseid aineid koos rahvusvaheliste tudengitega, mis annab väärtusliku rahvusvahelise keskkonna kogemuse. 

Tule ja alusta õpinguid Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste instituudis!

Keda ootame õppima?

Meie magistrantide hulgas on erinevate taustadega inimesi – osad on TLÜ õigusteaduse bakalaureuseõppe lõpetanud, osad on tulnud teistest kõrgkoolidest ja ka teistest sotsiaalteaduste valdkondadest (need tudengid on edukalt meie magistriprogrammi lõpetanud) ja osad on peale esmase kraadi omandamist pikemat aega tööl käinud ja praktilisi kogemusi omandanud.

Mitmekülgne üliõpilaskond teeb seminaride arutelud huvitavamaks ja õpikogemuse rikkamaks.

Miks tulla meile õppima?

 • Kvaliteetne ja mitmekülgne õpe, milles on tasakaal praktika ja teooria vahel.
 • Õppejõudude rahvusvahelised võrgustikud võimaldavad põnevate rahvusvaheliste ürituste läbiviimist, millest üliõpilased osa saavad.
 • Laialdased karjäärivõimalused – õigusteadmised on erinevate tööandjate seas väga hinnatud. Meie vilistlaste hulgas on ministreid, kohtunikke, prokuröre, notareid, advokaate, kohtutäitureid, riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikke. Lõpetajad on olnud väga edukad töökohtade leidmisel.
 • Õigusharidus ei seisne ainult seaduste tundmises, vaid ka oskuses neid tõlgendada ja elulises olukorras kohaldada. Õpingute jooksul arendatakse lisaks õigusalastele oskustele akadeemilisi oskusi viia läbi uurimusi, kriitiliselt analüüsida, keerulisi ideid sünteesida ja uuritu tulemusi esitleda.

 • Sessioonõpe võimaldab magistrikraadi omandamisega samal ajal tööl käia.
 • Omandate doktorikraadi tegemiseks vajalikud oskused ja teadmised.

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

 • Kestus: 2 aastat / osakoormusega õppel 3 aastat.
 • Õppevorm: sessioonõpe - põhiosa õppetööst toimub neljapäeviti ja reedeti, kuid võib toimuda ka laupäeviti. Vabaainete loengud võivad toimuda samuti muudel aegadel.

Õppekava sisu

Õppekava on üles ehitatud nii, et üliõpilased saaks rakendada bakalaureuseõppes omandatud teadmisi, tegeleda süviti erinevate õigusvaldkondade probleemidega ja arendada juristi oskusi, mis garanteerib, et peale lõpetamist on nad valmis tööks era- või avalikus sektoris. Üliõpilastel on ka võimalus ise kaasa rääkida oma hariduse ja ekspertiisi kujundamisel, kuna vabaained ja valikained võimaldavad spetsialiseerumist.

Kõik üliõpilased peavad läbima osalema üleülikoolilises interdistsiplinaarses projektis, mis annab võimaluse rakendada erialaseid teadmisi innovaatilises kontekstis ja näha probleemi erinevatest vaatevinklitest. Õigusteaduse õppekavas on lisaks keeleõppele 48 ainepunkti mahus kohustuslikke õigusaineid ja üliõpilased valivad ise 24 ainepunkti mahus õiguse valikaineid. Õpingute jooksul peavad kõik tudengid läbima menetluspraktika mingis õigusvaldkonna asutuses ja kirjutama magistritöö.

Tutvu õppekavaga 

Põhiõppejõud

Õigusteaduse suund on rahvusvaheline ja meie hulgas on õppejõude Eestist, Soomest, Poolast, Itaaliast ja Ameerika Ühendriikidest.  Meie õppejõudude hulgas on poliitikuid, kohtunikke, juriste ja tuntud õigusteadlasi, mis garanteerib õigushariduse, kus teooria ja praktika on tasakaalus.

Tiina Pajuste
Mart Susi
Lehte Roots
Igor Gräzin
Priit Heinsoo
Viktor Turkin
Andres Õige
Tanel Kalmet
Meelis Eerik
Norman Aas
Ilmar Selge
Aare Kruuser
Mare Merimaa
Peeter Järvelaid
Samuli Miettinen
Massimo La Torre
Phillip Webb Graves
Steffen Schlinker 
Merika Nimmo
Mart Parind
Julia Vassileva
Walter Rech
Šejla Maslo Čerkić
Jüri Heinla
William Lloyd Burns
Tero Tammiste
Tuomas Huokuna
Oliver Laas
Nawal Shaharyar
Karolina Aksamitowska

Vastuvõtutingimused

Sisseastujal peab olema bakalaureusekraad õiguse erialal või bakalaureusekraad sotsiaalteaduste, ärinduse ja halduse erialadel tingimusel, et läbitud on vähemalt 36 EAP mahus TLÜ õigusteaduse bakalaureuse õppekava erialaaineid* ehk eeldusaineid (vt allpool järgmiseks õppeaastaks kinnitatud ainete loetelu ja mahtu).

 • Õppekavale kandideerimisel tuleb eelneva õppe akadeemiline(sed) õiend(id) lisada SAIS avaldusele.

 • Üliõpilaskandidaat peab eeldusainete sooritamist tõendama õppekavale kandideerimisel, lisades sellekohased dokumendid SAIS avaldusele. 

 • Tallinna Ülikoolis on võimalik eeldusaineid sooritada Avatud Ülikooli kaudu tasulises avatud tasemeõppes või taotleda varasemate õpingute arvestamist enne magistriõppesse kandideerimist vastavalt Tallinna Ülikoolis kehtestatud korrale.

Sissesaamise otsustab vastuvõtueksam (100%), mille vastuvõtulävendiks on 70 palli. Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust testist ja suulisest vestlusest magistritöö kava põhjal.

 • TEST (50%): valikvastustega test sisaldab küsimusi, mis tulenevad õigusteaduse bakalaureuseõppe õppekava kohustuslikest ainetest (60min).
 • VESTLUS (50%): magistritöö kava (2-4 lk) põhjal. Magistritöö kava tuleb lisada koos avaldusega SAISi. Vestluse käigus hinnatakse ka erialast motiveeritust, arusaamist juristi tööst ja analüüsioskust.

Testis hinnatakse bakalaureuse õppekava kohustuslike ainete (õiguse entsüklopeedia, sotsiaal- ja õigusfilosoofia, loogika ja juriidiline argumentatsioon, võrdlevad õigussüssteemid, riigiõigus, haldusõigus ja -menetlus, karistusõigus, tsiviilkohtumenetlus, Euroopa Liidu õigus, rahvusvaheline avalik õigus, tsiviilõiguse üldosa, võlaõiguse üldosa, leinguõigus, asjaõigus, tööõigus) baasteadmisi.Testi iga õige vastus annab ühe punkti (maksimum 50). Testi hindab iga vastuvõtukomisjoni liige, tulemused liidetakse ja jagatakse liikmete arvuga.

Testi minimaalne positiivne tulemus 20 puntki ja maksimaalne positiivne tulemus 40 punkti.

Vestlusel hinnatakse: erialast motiveeritust, arusaamist juristi tööst ja varasemaid kokkupuuteid erialaga, töökogemust;

 • keeleoskust - eesti keele valdamist kõnes ja kirjas;
 • analüüsi- ja esinemisoskust;
 • varasemat õpikogemust;
 • kutse-eetika alaseid teadmisi jm pädevusi;
 • magistritöö kava teema aktuaalsust ja uudsust;
 • magistritöö eesmärgi ja hüpoteesi/uurimisküsimuste sõnastamise ja põhjendamise oskust, kavandatavaid uurimismeetodeid, kavandatud struktuuri ja teoreetiliste seisukohtade asjakohasust, töö ajakava põhjendatust.

Vestlusel hindab vastuvõtukomisjon kandidaati iga hindamiskriteeriumi (kokku 7) alusel. Komisjon annab konsensusliku hinnangu pärast vestlust. 

Vestluse minimaalne positiivne tulemus 14 punkti ja maksimaalne positiivne tulemus 28 punkti.

Testi ja vestluse tulemused liidetakse ning lävendi arvestamisel lähtutakse liidetud tulemusest.

Magistritöö kava peab olema umbes 2-4 lk ja sisaldama järgmisi punkte:

 • Autori ees- ja perekonnanimi
 • Töö teema
 • Töö aktuaalsus (õigusliku probleemi esinemise sagedus või tõenäosus, huvitatud või puudutatud isikute arv jms)
 • Töö uudsus (võimalus luua uut õiguslikku teadmist ja väärtust)
 • Töö teema läbitöötatus õiguskirjanduses (kui palju seda teemat on kirjanduses käsitletud)?
 • Töö eesmärk
 • Hüpotees(id) / uurimisküsimused
 • Kavandatavad uurimismeetodid
 • Töö struktuur ja sisu lühikirjeldus sh. põhilised teoreetilised seisukohad
 • Töö sihtgrupp (kellele töö mõeldud)
 • Töö etappide loetelu ja ajakava
 • Viited
 • Võimaliku juhendaja nimi ja teaduslik kraad
 • Magistrandi allkiri

Magistritöö kava koostamisel võib olla abiks üliõpilastööde koostamise ja kaitsmise juhend.

Üliõpilastööde koostamise ja kaitsmise juhend

Võimalike teemade ja juhendajatega tutvu siin

Kohustuslikud eeldusained 2024/25 õa vastuvõtuks:

Õiguse entsüklopeedia 6 EAP

Tsiviilõiguse üldosa 6 EAP

Tsiviilkohtumenetlus 6 EAP

Võlaõiguse üldosa 6 EAP

Karistusõigus 6 EAP

Haldusõigus- ja menetlus 6 EAP

 

NB! Sooritatud peavad olema KÕIK loetelus olevad ained!

Kuhu edasi?

Peale lõpetamist asuvad enamus lõpetajaid tööle õigusvaldkonnas. Magistriõppe läbimisel saab töötada akadeemilist õigusalast haridust nõudvatel ametikohtadel nii avalikus kui erasektoris. Karjääri võimalused avalikus sektoris on näiteks: kohtunik, prokurör, notar, kohtujurist, kohtutäitur, riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnik. Erasektoris: vandeadvokaat, vandeadvokaadi abi, ettevõtlusjurist, pankrotihaldur. Õigusteaduste magistrikraad on hinnatud ka mitte õigusvaldkonnas tegutsevate ettevõtete ja asutuste hulgas, nii et valik pole piiratud õigusvaldkonnaga. Muidugi on lisaks ka võimalus astuda doktorantuuri Eestis või välismaal.

Miks ühiskonnateaduste instituut?

 • Õppejõudude rahvusvahelised võrgustikud võimaldavad põnevate rahvusvaheliste ürituste läbiviimist, millest üliõpilased osa saavad.
 • Meie lõpetajad on olnud väga edukad nii töö leidmisel kui magistriõppesse sisse saamisel. Meie vilistlaste hulgas on ministreid, kohtunike, prokuröre, notareid, advokaate, kohtutäitureid, riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikke. Lõpetajad on olnud väga edukad töökohtade leidmisel.
 • Ühiskonnateaduste Instituut ja õigusteaduse suund rakendavad mitmekülgseid õpimeetodeid, mistõttu õpingud on vaheldusrikkad ja õpingute jooksul arendate endas erinevaid ülekantavaid oskusi nagu uurimuste läbiviimise, kriitilise analüüsi, keeruliste ideede sünteesi ja esitluste oskusi.
 • Kaasaegne õpikeskkond - Instituut asub uues TLÜ teadushoones Astra, kus on suurepärased tingimused auditoorseks tööks ja suhtlemiseks. Samas majas paikneb raamatukogu ööpäevaringselt avatud õpisaaliga, tudengikohvik ja hubane aatrium. E-õpe hõlmab õppematerjale internetis, videoloenguid, rühmameetodeid, teste jpm.
 • Rahvusvahelised võimalused - Instituudil on kümneid ERASMUS partnerluslepinguid, mis võimaldab nautida Euroopa tudengielu selle kogu mitmekesisuses .

Olulisemad uuringud, huvitavamad artiklid, silmapaistvamad tudengitööd

Õigusteaduse suunal on hetkel käimas põnev rahvusvaheline projekt, millega seonduvalt korraldatakse erinevaid avalikke loenguid, konverentse ja seminare, millest meie üliõpilased osa saavad:

 • Projekt “Hurmur: inimõigused – tõstame ühiselt tipptaset” laiendab otsustavalt inimõiguste maailmatasemel uurimispiirkonda Euroopas. Tallinna Ülikooli õiguse suund arendab välja inimõiguste tipptasemel uurimissuutlikkuse ning lülitub rahvusvahelistesse ning regionaalsetesse teavitusvõrgustikesse konkreetsete tegevuste kaudu väljapaistvas konsortsiumis, milles kaks teist partnerit on väljapaistvad rahvusvahelised akadeemilised asutused inimõiguste valdkonnas – Taani Inimõiguste Instituut ning Kieli Ülikooli Walther-Schückingi Rahvusvahelise Õiguse Instituut (Saksamaa).

Instituudi õppetööväline akadeemiline elu

Arenguvõimalusi jagub ka loenguväliseks ajaks. Tallinna Ülikoolis või selle vahetus läheduses toimub pea igal nädalal erialased konverentse või üritusi. Aktiivsematel on võimalik ka ise käed külge panna ja omandada praktilisi kogemusi kas ülikooli üliõpilaskonnas, instituudi üliõpilasesinduses Civitas, või ka mõne uurimisprojekti meeskonnas, konverentsi korraldustiimis või õppejõu assistendina.

Jälgi meid Facebookis, leheküljel "TLÜ ühiskonnateaduste instituut”, kus jagame kõiki olulisi sündmusi ja uudiseid, mis puudutavad TLÜ ühiskonnateaduste instituuti.

Meie õppejõud räägivad Ühe Minuti Loengus:

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Õppimist toetab ka laiem keskkond. Näiteks asub ülikoolis uus raamatukogu-õpikeskus, kus on võimalik segamatult koolitööle pühenduda hiliste öötundideni välja.

Tee kaasa virtuaaltuur ülikooli linnakus.

Loenguteväline tudengielu on üldiselt organiseeritud instituutide siseselt, kuid huvilistel on igal ajal võimalik külastada näiteks filmipaviljoni, terviserada ja muid meelepäraseid kohti kampuses. Kogu ülikooli linnak on kaetud tasuta wifi-võrguga. Õppides (kesklinnas paiknevas) Tallinna Ülikoolis saab ühtlasi aktiivselt osaleda ka pealinna väga vilkas kultuurielus.

Loenguteväline tudengielu on üldiselt organiseeritud instituutide siseselt, kuid huvilistel on igal ajal võimalik külastada näiteks filmipaviljoni, terviserada ja muid meelepäraseid kohti kampuses. Kogu ülikooli linnak on kaetud tasuta wifi-võrguga. Õppides (kesklinnas paiknevas) Tallinna Ülikoolis saab ühtlasi aktiivselt osaleda ka pealinna väga vilkas kultuurielus.

Võta ühendust!

Õppenõustaja-spetsialist:

Kreete Alasoo
E-post: yti-ope@tlu.ee
Telefon: 6199 942

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon +(372) 6409 451

E-post yti@tlu.ee

Sarnased erialad

Inimõigused digitaalses ühiskonnas

Ühiskonnateaduste instituut

Inimõigused digitaalses ühiskonnas tegeleb uute arengute ja väljakutsetega õigussüsteemis ja ühiskonnas, mis on tekkinud seoses üha suureneva digitaliseerumisega.

Magistriõpe
Inglise keel
lävendipõhine
Sessioonõpe
2300
Vaata eriala