Töö tegemine arvutiga

Kutseõpetaja on õpetaja, kes töötab üldjuhul kutseõppeasutuses. Kutseõpetaja toetab oma tegevusega õppija tööks vajalike erialaste teoreetiliste teadmiste ja praktiliste tööoskuste omandamist, vajalike tööharjumuste ja hoiakute kujunemist ning õppija isiksuse arengut ja valmisoleku kujunemist elukestvaks õppeks. Kutseõpetaja töö on vaheldusrikas ja väljakutseid pakkuv, eeldades õppeasutuses koostööd kolleegidega, erialaõppe arendamist koostöös erialaettevõtete ja -liitudega ning kutseõppe maine kujundamist (Kutseõpetaja kutsestandard, 2014).

Kutseõpetaja tööülesannete täitmiseks vajalik kompetentsuse tase on määratud kutsestandardis ja sellele vastavus on kinnitatud kutsetunnistuse väljastamisega.

 • Kutseõpetaja, tase 5 kutsestandardile vastav kutseõpetaja õpetab põhiliselt praktilisi töövõtteid, toetades õpilaste tööharjumuste ja praktiliste tööoskuste kujunemist.
 • Kutseõpetaja, tase 6 kutsestandardile vastav kutseõpetaja loob õppijale tingimused teadmiste, oskuste ja hoiakute arendamiseks õpetatavas valdkonnas ning arendab koostöös ettevõtetega ja erialaliitudega erialast väljaõpet õppeasutuses.
 • Kutseõpetaja, tase 7 kutsestandardile vastav kutseõpetaja toetab nii teoreetiliste teadmiste kui praktiliste tööoskuste omandamist. Koostöös ettevõtetega ja erialaliitudega arendab erialast väljaõpet õppeasutuses ning osaleb eriala arendamises väljaspool õppeasutust. Ta analüüsib, nõustab ja juhendab metoodiliselt kolleege ning kujundab kutseõppe mainet.
Kutseõpetaja kutse tasemeõpet läbides

Vastavalt Kutseseaduse § 10(2) annab Tallinna Ülikool kutseõpetaja kutset kutsestandardile vastavate ja riiklikult tunnustatud õppekavade läbimisel ning kutsetase loetakse antuks tähtajatult lõpetajale väljastataval akadeemilisel õiendil tehtava märkega. Tallinna Ülikool on olnud alates 2012. aastast kutseõpetaja tasemeõppe lõpetanutele Kutseõpetaja, tase 6 ja tase 7 kutsete andjaks.  

 • Kutsepedagoogika bakalaureuseõppekava (1517) läbivad üliõpilased tõendavad oma kompetentside vastavust Kutseõpetaja, tase 6 kutsestandardile kutsepedagoogilise praktika sooritamisel ja bakalaureuseeksamil või bakalaureusetööde kaitsmisel;
 • Kutseõpetaja magistriõppekava (135197) läbivad üliõpilased tõendavad oma kompetentside vastavust Kutseõpetaja, tase 7 kutsestandardile kutsepedagoogilise praktika sooritamisel ning magistritööde kaitsmisel.
Kutseõpetaja kutse tegevõpetajatele

Tallinna Ülikool on avalikul konkursil osalemise kaudu saanud kutse andja õiguse Kutseõpetaja, tase 5, tase 6 ja tase 7 kutsetele viie aastaseks perioodiks 2012-2017. Hariduse Kutsenõukogu 25.04.2017 otsusega on ülikool saanud taas kutse andmise õiguse ka järgnevaks viieks aastaks kuni aastani 2022. Kutseõpetaja kutse andmisega tegeleb Tallinna Ülikooli juures tööandjatest, töötajatest, koolitajatest ja muudest osapooltest koosnev kutseõpetaja kutsekomisjon.

Tegevõpetajatel on võimalus taotleda kutseõpetaja kutset hindamisprotsessis osaledes, kus kutseõpetaja tõendab oma kompetentsust vastavalt kutseõpetaja kutsestandardile ning kompetentsuse hindamise positiivse tulemusena väljastatakse kutsetunnistus.

Kutseõpetaja, tase 5, tase 6 ja tase 7 kutsetunnistus kehtib seitse aastat alates kutsekomisjoni otsuse tegemise kuupäevast. Tähtaja möödumisel on võimalik kutset taastõendada esitatavate dokumentide alusel. Taastõendamise eeltingimuseks on varasem sama taseme kutsetunnistuse olemasolu.

Kutse taotlemine

Taotlemise alused ja tingimused

Kutse andja kuulutab tööturul tegutsevatele kutseõpetajatele kutse andmise välja vähemalt üks kord aastas. Kutseõpetaja kutse taotlemise ja andmise aluseks on:

Kutseõpetaja, tase 5 kutse taotlemise eeltingimuseks on:

 • keskharidus, keskeriharidus, kutsekeskharidus või kutseeriharidus;
 • erialane töökogemus õpetatavas valdkonnas või kehtiv kutsetunnistus õpetatavas valdkonnas.

Kutseõpetaja, tase 6 kutse taotlemise eeltingimuseks on:

 • kõrgharidus õpetatavas valdkonnas või kõrgharidus ja erialane töökogemus õpetatavas valdkonnas;
 • tasemeõppes või täienduskoolitusel saadud pedagoogiline ettevalmistus.

Kutseõpetaja, tase 7 kutse taotlemise eeltingimuseks on:

 • kõrgharidus õpetatavas valdkonnas; kui õpetataval erialal puudub kõrghariduse saamise võimalus, asendab seda kõrgharidus muus valdkonnas, kehtiv kutsetunnistus õpetatavas valdkonnas ja pikaajaline töökogemus kutseõpetajana;
 • tasemeõppes või täienduskoolitusel saadud pedagoogiline ettevalmistus.
Kutse taotlemise tasu

Kutse taotlemine ja tõendamine, sh taastõendamine, on taotlejale tasuline. Tasu kutse andmisega seotud kulude katteks esmakordsel taotlemisel on 112 EUR. Kutsetaseme taastõendamise tasu on 79 EUR.

Kutse taotleja märgib avaldusel kutseandmisega seotud kulude tasuja andmed (kutset taotlev isik või tööandja), mille alusel kutse andja väljastab taotlejale arve ja taotleja maksab tasu peale arve saamist. Kuna tasu on dokumentide läbivaatamise ja taotleja kompetentsuse hindamise korraldamise eest, siis negatiivse hindamistulemuse korral seda ei tagastata.

Dokumentide esitamine

Esmakordsel taotlemisel esitab taotleja kutse andja poolt määratud tähtajaks järgmised dokumendid:

 • avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis);
 • haridust tõendava dokumendi koopia;
 • pedagoogilist ettevalmistust/täienduskoolitust tõendava dokumendi koopia (kutseõpetaja, tase 6 ja kutseõpetaja, tase 7 kutse taotlemisel);
 • koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);
 • CV (vormistatud vastavalt nõuetele);
 • arengumapp (koostatud vastavalt Hindamisstandardile);
 • maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Taastõendamiseks esitab taotleja  kutse andja poolt määratud tähtajaks järgmised dokumendid:

 • avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis);
 • koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID-kaart);
 • eneseanalüüs;
 • olulisemate viimase viie aasta jooksul läbitud ja taotletava kutsega seotud täiendkoolituste läbimist tõendavate dokumentide koopiad;
 • maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Dokumendid esitada elektrooniliselt (sh digitaalselt allkirjastatult) e-keskkonda https://moodle.hitsa.ee, kursusele: Kutseõpetaja kutse 2020/2021

Kursusele sisenemiseks peab taotleja looma e-keskkonda kasutajakonto (juhul, kui tal seda ei ole) ja võtma ühendust kutse andmise korraldamisega tegeleva isikuga (sirje.ideon@tlu.ee) sisenemisparooli saamiseks.

Hindamine

Kutse taotlemise protsessi käigus hinnatakse kutset taotleva isiku kompetentsuse vastavust kutsestandardile. Kutsekomisjon moodustab kutse taotleja kompetentsuse hindamiseks vähemalt kolmeliikmelise hindamiskomisjoni.

Hindamine toimub kahe etapina:

 • I etapp - taotleja esitatud kirjaliku arengumapi hindamine;
 • II etapp - vajadusel vestluse põhjal täiendav hindamine, kui arengumapp ei sisalda piisavalt tõendusmaterjale. Sel juhul teavitatakse taotlejat vestluse toimumise ajast.

Taastõendamisel toimub hindamine ainult dokumentide alusel.

Hindamine toimub Tallinna Ülikoolis (Uus-Sadama 5, 10120 Tallinn).

Kutse taotlemise tähtajad

6. oktoober 2020 – dokumentide esitamine

16. veebruar 2021 – arengumappide esitamine

16. märts 2021 – hindamise esimene etapp (arengumappide põhjal)

13.–16. aprill 2021 – hindamise teine etapp (intervjuud)

22.04.2021 – kutseõpetaja kutsekomisjoni koosolek, hindamistulemuste kinnitamine

Kontakt

 

Lisainfo: Sihtasutus Kutsekoda