Pilt

Kutseõpetaja tööülesannete täitmiseks vajalik kompetentsuse tase on määratud kutsestandardis ja sellele vastavus on kinnitatud kutsetunnistusega.

 

 • Kutseõpetaja, tase 5 kutsestandardile vastav kutseõpetaja õpetab põhiliselt praktilisi töövõtteid, toetades õpilaste tööharjumuste ja praktiliste tööoskuste kujunemist.
 • Kutseõpetaja, tase 6 kutsestandardile vastav kutseõpetaja loob õppijale tingimused teadmiste, oskuste ja hoiakute arendamiseks õpetatavas valdkonnas ning arendab koostöös ettevõtetega ja erialaliitudega erialast väljaõpet õppeasutuses.
 • Kutseõpetaja, tase 7 kutsestandardile vastav kutseõpetaja toetab nii teoreetiliste teadmiste kui praktiliste tööoskuste omandamist. Koostöös ettevõtetega ja erialaliitudega arendab erialast väljaõpet õppeasutuses ning osaleb eriala arendamises väljaspool õppeasutust. Ta analüüsib, nõustab ja juhendab metoodiliselt kolleege ning kujundab kutseõppe mainet.
 • Kutseõpetaja, tase 8 kutsestandardile vastav kutseõpetaja loob õppijale tingimused teadmiste, oskuste ja hoiakute arendamiseks õpetatavas valdkonnas. Ta arendab üleriigilises ja rahvusvahelises koostöös erialast väljaõpet. Ta nõustab, juhendab ja koolitab kolleege ning algatab ja juhib arendustegevusi nii õppeasutuses kui ka väljaspool seda.

Kutseõpetaja kutse tasemeõpet läbides

Vastavalt Kutseseaduse § 10(2) annab Tallinna Ülikool kutseõpetaja kutset kutsestandardile vastavate ja riiklikult tunnustatud õppekavade läbimisel ning kutsetase loetakse antuks tähtajatult lõpetajale väljastataval akadeemilisel õiendil tehtava märkega. Tallinna Ülikool on olnud alates 2012. aastast kutseõpetaja tasemeõppe lõpetanutele Kutseõpetaja, tase 6 ja tase 7 kutsete andjaks.  

 • Kutsepedagoogika bakalaureuseõppekava (1517) läbivad üliõpilased tõendavad oma kompetentside vastavust Kutseõpetaja, tase 6 kutsestandardile kutsepedagoogilise praktika sooritamisel ja bakalaureuseeksamil või bakalaureusetööde kaitsmisel;
 • Kutseõpetaja magistriõppekava (135197) läbivad üliõpilased tõendavad oma kompetentside vastavust Kutseõpetaja, tase 7 kutsestandardile kutsepedagoogilise praktika sooritamisel ning magistritööde kaitsmisel.

Kutseõpetaja kutse tegevõpetajatele

Tallinna Ülikool on avalikul konkursil osalemise kaudu saanud kutse andja õiguse Kutseõpetaja, tase 5, tase 6, tase 7 ja tase 8 perioodiks 25.04.2022–24.04.2027. Kutseõpetaja kutse andmisega tegeleb Tallinna Ülikooli juures tööandjatest, töötajatest, koolitajatest ja muudest osapooltest koosnev kutseõpetaja kutsekomisjon.

Tegevõpetajatel on võimalus taotleda kutseõpetaja kutset hindamisprotsessis osaledes, kus kutseõpetaja tõendab oma kompetentsust vastavalt kutseõpetaja kutsestandardile ning kompetentsuse hindamise positiivse tulemusena väljastatakse kutsetunnistus.

Kutseõpetaja, tase 5, tase 6, tase 7 ja tase 8 kutsetunnistus kehtib seitse aastat alates kutsekomisjoni otsuse tegemise kuupäevast. Tähtaja möödumisel on võimalik kutset taastõendada esitatavate dokumentide alusel. Taastõendamise eeltingimuseks on varasem sama taseme kutse olemasolu.

Kutse taotlemine

Taotlemise alused ja tingimused

Kutse andja kuulutab tööturul tegutsevatele kutseõpetajatele kutse andmise välja vähemalt üks kord aastas. Kutseõpetaja kutse taotlemise ja andmise aluseks on:

Kutseõpetaja, tase 5 kutse taotlemise eeltingimuseks on:

 • keskharidus, keskeriharidus, kutsekeskharidus või kutseeriharidus;
 • erialane töökogemus õpetatavas valdkonnas või kehtiv kutsetunnistus õpetatavas valdkonnas.

Kutseõpetaja, tase 6 kutse taotlemise eeltingimuseks on:

 • kõrgharidus õpetatavas valdkonnas või kõrgharidus ja erialane töökogemus õpetatavas valdkonnas;
 • tasemeõppes või täienduskoolitusel saadud õpetamisalane ettevalmistus.

Kutseõpetaja, tase 7 kutse taotlemise eeltingimuseks on:

 • kõrgharidus õpetatavas valdkonnas või kõrgharidus ja töökogemus õpetatavas valdkonnas; kui õpetataval erialal puudub kõrghariduse saamise võimalus, on soovitatav omada kutsetunnistust õpetatavas valdkonnas ja töökogemust kutseõpetajana;
 • tasemeõppes või täienduskoolitusel saadud õpetamisalane ettevalmistus.

Kutseõpetaja, tase 8 kutse taotlemise eeltingimused on: 

 • kõrgharidus õpetatavas valdkonnas või kõrgharidus ja töökogemus õpetatavas valdkonnas; kui õpetataval erialal puudub kõrghariduse saamise võimalus, on soovitatav omada kutsetunnistust õpetatavas valdkonnas ja töökogemust kutseõpetajana; 
 • tasemeõppes või täienduskoolitusel saadud õpetamisalane ettevalmistus.

Kutse taotlemise tasu

Kutse taotlemine ja tõendamine, sh taastõendamine, on taotlejale tasuline. Tasu kutse andmisega seotud kulude katteks esmakordsel taotlemisel on 143 eurot, millele lisandub käibemaks. Kutsetaseme taastõendamise tasu on 96 eurot, millele lisandub käibemaks.

Kutse taotleja märgib avaldusel kutseandmisega seotud kulude tasuja andmed (kutset taotlev isik või tööandja), mille alusel kutse andja väljastab taotlejale arve ja taotleja maksab tasu pärast arve saamist. Kuna tasu on dokumentide läbivaatamise ja taotleja kompetentsuse hindamise korraldamise eest, siis negatiivse hindamistulemuse korral seda ei tagastata.

Dokumentide esitamine

Esmakordsel taotlemisel esitab taotleja kutse andja poolt määratud tähtajaks (14.10.2024) järgmised dokumendid:

 • avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis);
 • haridust tõendava dokumendi koopia;
 • pedagoogilist ettevalmistust/täienduskoolitust tõendava dokumendi koopia (kutseõpetaja, tase 6 ja kutseõpetaja, tase 7 ja kutseõpetaja, tase 8 kutsete taotlemisel);
 • koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID-kaart);
 • CV (vormistatud vastavalt nõuetele);
 • kutse andmisega seotud kulud tuleb tasuda pärast dokumentide esitamist kutse andja väljastatud arve alusel (maksetähtaeg on 01.12.2024).
 • 3. veebruariks 2025 tuleb esitada arengumapp, mis on koostatud vastavalt taotletava taseme Hindamisstandardile ja arengumapi juhisele (leitav teema "Taotlemise alused ja tingimused" alt).

 

Taastõendamiseks esitab taotleja kutse andja poolt määratud tähtajaks (14.10.2024) järgmised dokumendid:

 • avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis);
 • koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID-kaart);
 • olulisemate viimase viie aasta jooksul läbitud ja taotletava kutsega seotud täiendkoolituste läbimist tõendavate dokumentide koopiad;
 • taastõendamisega seotud kulud tuleb tasuda pärast dokumentide esitamist kutse andja väljastatud arve alusel (maksetähtaeg on 01.12.2024). 
 • 3. veebruariks 2025 tuleb esitada täiendatud arengumapp, mis on koostatud vastavalt taastõendatava taseme Hindamisstandardile ja arengumapi juhisele (leitav teema "Taotlemise alused ja tingimused" alt).

 

Dokumendid tuleb esitada elektrooniliselt (sh digitaalselt allkirjastatult) e-keskkonda Moodle. Moodle'i kursusele (dokumentide üleslaadimise keskkonda) sisenemiseks peab taotleja looma Moodle'i kasutajakonto (juhul, kui tal seda ei ole). Pärast sisenemist kirjutage kursuse otsingusse "Kutseõpetaja kutse 2024/2025" ning registreeruge õppijana vastavale kursusele. Otselink on siin: https://moodle.edu.ee/course/view.php?id=47495

Hindamine

Kutse taotlemise protsessi käigus hinnatakse kutset taotleva isiku kompetentsuse vastavust kutsestandardile. Kutsekomisjon moodustab kutse taotleja kompetentsuse hindamiseks vähemalt kolmeliikmelise hindamiskomisjoni.

Hindamine toimub kahe etapina:

 • I etapp – taotleja esitatud kirjaliku arengumapi hindamine;
 • II etapp – vajadusel vestluse põhjal täiendav hindamine, kui arengumapp ei sisalda piisavalt tõendusmaterjale. Sel juhul teavitatakse taotlejat vestluse toimumise ajast.

Hindamine toimub Tallinna Ülikoolis (Uus-Sadama 5, 10120 Tallinn).

Kutse taotlemise tähtajad

 

14. oktoober 2024 – dokumentide esitamine

3. veebruar 2025 – arengumappide esitamine

10. veerbuar 2025 – arengumappide tehniline kontroll

31. märts 2025 – hindamise esimene etapp (arengumappide põhjal)

14.–18. aprill 2025 – hindamise teine etapp (intervjuud)

24. aprill 2025 – kutseõpetaja kutsekomisjoni koosolek, hindamistulemuste kinnitamine

 

Kontakt

Julia Reinman
Kutseõpetaja kutsekomisjoni koordinaator
julia.reinman@tlu.ee
+372 5698 2777
 
Lisainfo: Sihtasutus Kutsekoda

 

Tunnustatud kutse andja 2021