Sky is the limit

Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs

Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüsi teemasid koondav bakalaureuseõpe annab laiapõhjalise hariduse kõrgemast matemaatikast ja selle rakendusvaldkondadest: statistikast, majandus- ja finantsmatemaatikast ning andmeanalüüsist.

Õppetase Bakalaureuseõpe

Õppe kestus 3 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppevorm Päevaõpe

Maksumus semestris Tasuta

Esita avaldus SAISis


 

Johann Carl Friedrich Gauss on öelnud: "Matemaatika on teaduste kuninganna. 

Matemaatika on väärikas – selle juured ulatuvad aastatuhandete taha, kuid sihikindel pilk on suunatud kaugele tulevikku. Kuigi me seda ei näe, on see alati kõikjal meie ümber. Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüsi teemasid koondav bakalaureuseõpe annab laiapõhjalise hariduse kõrgemast matemaatikast ja selle rakendusvaldkondadest: statistikast, majandus- ja finantsmatemaatikast ning andmeanalüüsist.

Me elame infotehnoloogia sajandil, kus igal elualal kogutakse ja töödeldakse hulgaliselt andmeid. Just siin tulebki appi rakendusmatemaatika, sest tänapäevased andmed on reeglina digitaalsed ning nende analüüsimisel kasutatakse spetsiifilisi metoodikaid ja tarkvara.

Andmeanalüütika rakendusvaldkond ulatub üldiste analüüsimeetodite väljatöötamisest kuni mingi spetsiifiliste protsesside käigus tekkivate andmete analüüsini. Andmeanalüütika käsitletavate probleemide ring on äärmiselt lai ja sinna hulka kuuluvad trendide, seoste ja mustrite väljaselgitamine, statistiline modelleerimine ja prognoosimine. Andmeanalüütika meetodid on suuresti eesmärgipõhised: näiteks pankades kliendikäitumise analüüs identiteedivarguste ärahoidmiseks, e-äri ettevõtetes klikijadade analüüs eesmärgiga potentsiaalsete klientide leidmiseks jms.

Meie eriala lõpetajad töötavad nii riigi- kui omavalitsusorganites ja äriorganisatsioonides statistikute, analüütikute, kindlustusmatemaatikute kui ka arvutispetsialistidena. Need on ainult mõned näited erialadest, kus võib töötada rakendusmatemaatik. Tänapäeval raske leida valdkonda kus ei puutuks üldse kokku matemaatika ja andmeanalüüsiga.

Lisaks matemaatika bakalaureuseõppele on võimalik õpinguid jätkata matemaatikaõpetaja magistriõppes ilma ülikooli vahetamata. Bakalaureuseõppe lõpetanu saab laiapõhjalised algteadmised jätkamaks õpinguid matemaatika, matemaatilise statistika, finantsmatemaatika, informaatika või matemaatikaõpetaja magistriõppes.

2021. aastal toimus TLÜ virtuaalne avatud uste nädal, kus õppekava tutvustas kuraator Anna Šeletski.

 

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

 • Kestus: 3 aastat
 • Õppevorm: päevaõpe
 • Bakalaureusekraadi omandamiseks tuleb üliõpilasel läbida õppekava ja sooritada bakalaureuseeksam.

Eriala õppekava

Õppekava nominaaaljaotus 

Olulised eriala- ja üldained

joonis

Matemaatika bakalaureuseõpe annab laiapõhjalise hariduse kõrgemast matemaatikast ja selle rakendusvaldkondadest: statistikast ning majandus- ja finantsmatemaatikast. Vabaainete arvelt on võimalus täiendada oma teadmisi ka teistes valdkondades peale matemaatika.

 • Infotehnoloogia - omandate oskused luua multimeediapõhist tarkvara, luua veebilehestikke, töötada andmebaaside ja arvutigraafikaga, administreerida arvuteid.
 • Majandus - omandate teadmisi ja oskusi ettevõtlusest, finantsarvestusest, turundusest.
 • Organisatsioonikäitumine - omandate teadmisi organisatsiooni toimimisest ja inimressursside juhtimisest.

Aga mõistagi võib oma õpivabadust realiseerides keskenduda süvendatult ka ainult matemaatikaõpingutele.

Vastuvõtt

Riigieksamid

 • Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam 25%
 • Matemaatika lai riigieksam (või enne 2014. aastat sooritatud matemaatikaeksam) 75%

Kui soovid matemaatika bakalaureuseõppesse astuda, aga pole 2021. a matemaatika laia kursuse riigieksamit või sellega võrdsustatavat varasemate aastate matemaatika riigieksamit sooritanud või ei ole saavutanud lävendiga nõutavat taset, siis tuleb sooritada täiendav kirjalik eksam. See on ülesannete temaatika, taseme ning sisu poolest võrreldav gümnaasiumi laia eksamiga. Näidisülesanded on leitavad INNOVE koduleheküljel.

Vastuvõtutingimused

 • Vastuvõtulävend on 65 palli

Vajalikud dokumendid

 • Gümnaasiumi lõputunnistus või lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon.

Sisseastumise üldine ajakava

 

Keda ootame õppima?

Oled sobiv kandidaat kui ka sinu arvates on matemaatika rohkem kui ainult arvutamine – sa tajud ilu matemaatikas ning naudid teiste jaoks keeruliste mõttemängude ja ülesannete lahendamist. Kui sind huvitab matemaatika rakendamine erinevates eluvaldkondades või õpetajatöö, siis on meie eriala sulle sobivaimaks valikuks.

Tallinna Ülikool on matemaatika vallas haridust pakkunud juba ligi 100 aastat. Ülikoolil on igati kaasaegne kampus Tallinna kesklinnas. Meil on tänapäevane õpikeskkond ja väikesed õpperühmad – see kindlustab üliõpilasekeskse ja toetava õppeprotsessi. Ülikoolil on vajaliku matemaatilise tarkvaraga varustatud arvutiklassid, kuhu on võimalik ka väljaspool regulaarset õppetööd aegu broneerida. Auditooriumid on matemaatika õpetamiseks piisavalt hästi varustatud.

Võta ette ka virtuaaltuur meie ülikoolilinnakus!

Õppekeskkond

Õpikeskus

Õpikeskus on mõeldud üliõpilastele ja õppejõududele õppe- ja teadustöö tegemiseks. Akadeemilise Raamatukogu õpikeskus asub Astra õppehoones. Abi õpikeskuse kasutamisel osutavad teenindajad ja erialareferendid. 

 

ELU ehk erialasid lõimiv uuendus

Tallinna Ülikool on unikaalne kuna Tallinna Ülikoolis on ELU! See on uutmoodi õppeaine, kus erinevate erialade üliõpilased koostöös juhendajatega koostavad projekti endale huvipakkuval teemal, valides seejuures ise sobilikud viisid oma ideede teostamiseks.

Projektõpe on oluline, kuna tänapäeval on erinevate eluvaldkondade töökorraldus üha sagedamini projektipõhine: etteantud tähtajaks ja piiratud ressurssidega tuleb saavutada konkreetsed eesmärgid ning leida lahendusi mittestandardsetele ülesannetele, seda üldjuhul meeskonnatööna.

ELU on rühmatööna teostatud projekt, millel on konkreetselt sõnastatud eesmärgid, etteantud tähtajad ja reaalne tulemus. Rühm moodustub kuuest tudengist vähemalt kolmelt erinevalt erialalt. Õppeaine maht on 6 EAP ja hindamine on arvestuslik.

illustratiivne pilt

Õppejõud

Jüri Kurvits

Jüri Kurvits lõpetas 2001. aastal Tallinna Pedagoogikaülikooli gümnaasiumi matemaatika ja informaatika õpetaja erialal. Hetkel on Kurvits Helsingi Ülikooli doktorant matemaatika didaktika alal. Ta on mitmekülgne õppejõud, näiteks on ta olnud matemaatika riigieksami koostaja ning hindamiskomisjoni liige, viinud läbi innovaatilisi matemaatikatunde nii õpilastele kui tudengitele ja töötanud selle nimel, et matemaatikaõpe oleks põnev ja populaarne.

 • Aastal 2012 pälvis Jüri Kurvits Tallinna Haridusameti tunnustuse „Aasta innovaatiline õpetaja“.

Samuti on lektor võitnud erinevaid õpetajate konkursse ning auhindu nii osalejana kui ka juhendajana:

 • 2011. aastal I koht konkursil „Huvitav veebivahend õppetöös“.
 • 2015. aastal sai juhendatud üliõpilastöö „Kuldlõiget otsides“ üleriigilisel konkursil „Teeme tunni huvitavaks“ eriauhinna "Lõimingu preemia gümnaasiumiastmes".

Jüri Kurvits esineb aktiivselt konverentsidel. Vaata tema HITSA hariduskonverentsi „NUTT* tuleb peale“ ettekannet „Muuta ei tohi töötada vanaviisi". Samuti on lektor töötanud välja ning viinud läbi hulganisti õpetajate täiendkoolitusi nii Eestis kui ka välismaal.

Jüri Kurvits Eesti Teadusinfosüsteemis


Anna Šeletski

Anna Šeletski lõpetas Tallinna Ülikooli 2001. aastal gümnaasiumi matemaatika ja informaatika õpetaja erialal. Ta kaitses doktorikraadi Tallinna Ülikoolis matemaatika erialal 2011. aastal.

Šeletski töötab õppejõuna alates aastast 2006. Ta on õpetanud matemaatikat, füüsikat, digitaaltehnikat, loogikat ja programmeerimist ning masinjoonestamist kutsekoolis kaheksa aastat. Šeletski on koostanud e-õppematerjale ning pälvinud oma töödele e-kursuse kvaliteedimärke. Alates 2014. aastast töötab ta matemaatika lektorina Tallinna Ülikoolis, kus ta õpetab nii matemaatikutele kui ka teiste erialade tudengitele matemaatilise analüüsi, algebra ja geomeetria, diskreetse matemaatika alaseid kursuseid.

 • Anna Šeletski on 2020. aasta silmapaistev õppekava kuraator.
 • Ta pälvis 2020. aastal rektor Tiit Landi tänukirja matemaatika bakalaureuseõppekava kureerimise eest ning panuse eest üliõpilaste arvu suurendamisel.

Anna Šeletski on esinenud mitmetel rahvusvahelistel konverentsidel ning osalenud rahvusvaheliste konverentside korraldamisel.

Anna Šeletski Eesti Teadusinfosüsteemis


Maria Zeltser

Maria Zeltser on lõpetanud Tartu Ülikooli matemaatika ja matemaatilise statistika eriala. Ta kaitses 2001. aastal Tartu Ülikoolis matemaatikadoktori kraadi, olles vaid 24 aastane.

Zeltser on avaldanud õpiku finantsmatemaatikas ja üle 40 teaduspublikatsiooni ridade ja jadade summeeruvusteooria valdkonnas, mis on matemaatilise analüüsi üks suundadest. Dotsent on osalenud projekti “Keskhariduse e-õppe laiendamine” töörühma töös. Ta on esinenud ettekannetega mitmetel rahvusvahelistel teaduskonverentsidel. Ta loeb loenguid matemaatilisest analüüsist, tõenäosusteooriast ja statistikast, diferentsiaalvõrranditest, väljateooriast ning finantsmatemaatikast. Ta töötas pikka aega Ergo Kindlustuses statistik-analüütikuna ja Swedbankis andmespetsialistina, kus üheks tööülesandeks oli ka programmeerimine. Pikka aega oli Zeltser Tartu Ülikooli üliõpilaste võistkonna juht rahvusvahelistel võistlustel, kus varem on ta esinenud ka ise ja pälvinud kolmanda koha.

Maria Zeltser Eesti Teadusinfosüsteemis


Mart Abel
 

Abel on kaitsnud doktorikraadi matemaatika erialal Tartu Ülikoolis 2003. aastal. Seejärel läbinud järeldoktorantuuri Ateena Ülikoolis aastatel 2003–2004.

 
Õppejõuna töötab Abel alates aastast 1999. Tema uurimisvaldkonnad on seotud topoloogiliste algebratega.  Professor on avaldanud üle 55 teadusartikli ning üle 10 matemaatikat populariseeriva artikli. Ta on koostanud koostööna kaks ülesannete kogu ning toimetanud kaks rahvusvahelise konverentsi artiklite kogumikku. Abel on ajakirja "Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis de Mathematica" toimetaja. Osalenud topoloogiliste algebrate vallas mitmete rahvusvaheliste konverentside korraldamisel ja olnud kolmel korral peakorraldaja. Ta on osalenud Eesti või Eesti ülikoolide võistkondades rahvusvahelistel koolinoorte ja üliõpilaste olümpiaadidel nii võistleja kui ka juhendajana.

Mart Abel Eesti Teaduse Infosüsteemis


Madis Lepik

Madis Lepik on lõpetanud 1982. aastal Tallinna Ülikooli matemaatika–füüsika erialal ja Tartu Ülikooli aspirantuuri (doktoriõppe) pedagoogika erialal. Ta kaitses 1999. aastal Tartu Ülikoolis väitekirja matemaatika didaktikast ja talle on omistatud teaduste kandidaadi(PhD) kraad.  

Lepik on avaldanud arvukalt teaduspublikatsioone matemaatika õppimise ja õpetamise probleemidest. Dotsent on Põhjamaade matemaatika didaktika uurijate assotsiatsiooni juhatuse ja ajakirja Nordic Studies in Mathematics Education toimetuskolleegiumi liige. Ta on töötanud ka gümnaasiumi matemaatika õpetajana ja on koolimatemaatika õpikute autor. Ülikools õpetab Lepik tulevastele matemaatikaõpetajatele matemaatika didaktika põhikursuseid.

 • Madis Lepik on Vabariigi Presidendi 2018. aasta Valgetähe IV klassi teenetemärgi kavaler.
 • Ta on panustanud Eesti ühiskonna, hariduse ja kultuuri arengusse, mis tõi kaasa tunnustuse Tallinna Ülikooli Sajandi vilistlane.
 • 2020. aastal pälvis Lepik Tallinna Ülikooli teenetemärgi Eesti matemaatikaõpetajate koolitamise eestvedamise eest.

Madis Lepik Eesti Teaduse Infosüsteemis


Tiiu Kaljas

Tiiu Kaljas on lõpetanud Tartu Ülikooli 1971. aastal matemaatika õpetaja erialal.

Ta on töötanud 15 aastat matemaatika õpetajana erinevates koolides ja alates 1987. aastast Tallinna Ülikoolis. Lektor on avaldanud matemaatika metoodika alaseid artikleid ning on kaasautoriks matemaatika õpikutele ja töövihikutele ja retsenseerinud matemaatika alast õppekirjandust. Kaljas õpetab ülikoolis elementaarmatemaatika ja matemaatika metoodika alaseid kursuseid.

 • Tiiu Kaljas valiti 2018. aastal „Mina muudan õppimist“ visiooni kandjaks.          

Tiiu Kaljas Eesti Teadusinfosüsteemis

Millistel erialadel võib tööd leida?

Bakalaureusekraadiga matemaatikud leiavad tööd finantsasutustes, kindlustusseltsides, IT-firmades, statistikaametis ja mujal.

joonis

Edasiõppimisvõimalused

Kolme aasta pikkuse bakalaureuseõppe loogiliseks jätkuks on magistriõpingud matemaatikaõpetaja erialal. Magistritasemel võib edasi õppida aga veel paljudel teistelgi erialadel, näiteks statistika, majandus, infotehnoloogia, avalik haldus.

Vilistlased

Matemaatika eriala lõpetanud Tarass Snitsarenko videolugu:


Vilistlased Ave Mitt ja Eve Sirel on läbi teinud karjääripöörde ilma matemaatika erialast kaugenemata. Informaatika ja matemaatika õpetajaks õppiv Ave Mitt töötas Swedbankis, kuid läks hiljuti tööle matemaatikaõpetajaks. Eve Sirel töötas 10 aastat koolis, kuid nüüd on ta oma koha leidnud operatsioonide juhina LHV Varahalduses.

Loe vilistlaste valikute kohta edasi


Meie matemaatika eriala vilistlane ja Keila Kooli matemaatikaõpetaja Madis Loorents teab omast käest, et matemaatika annab tugeva aluse, mille peale tulevikus edukas karjäär ehitada. Matemaatiline mõtlemine tuleb kasuks ka igapäevasemates tegevustes. Kuidas?


Loe blogipostitust


 

Valeinfo esitamise taga on tihti vigane arvutuskäik. Just selliseid kogemusi toob näiteks endine riigikogu ja valitsuse liige Kaia Iva. Poliitik, majandusteadlane ja pedagoog räägib blogipostituses oma näidete põhjal, kuidas on matemaatikast elulistes olukordades kasu.

Loe lähemalt

 

Võta meiega ühendust!

Anna Šeletski

õppekava kuraator

AsukohtNarva mnt 29, 10120 Tallinn

Telefon+372 640 9425

Sarnased erialad

Informaatika

Digitehnoloogiate instituut

Arvuteid ja nutiseadmeid kasutavad tänaseks pea kõik inimesed. Aga kas tead, et nutiseade muutub nutikaks alles siis, kui keegi veel nutikam on ta „nutikaks õpetanud“?

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
Päevaõpe
Tasuta
Vaata eriala

Integreeritud loodusteadused, BSc

Loodus- ja terviseteaduste instituut

Kas sind huvitavad erinevad loodusteadused või soovid spetsialiseeruda mõnes kindlas loodusteaduste vallas? Sellel õppekaval ei pea Sa enne ülikooli sisseastumist teadma, milline on Sinu unistuste loodusteaduslik suund. Piisab sellest, kui näed oma tulevikutegemisi üht- või teistmoodi seotuna loodusteadustega (füüsika, keemia, geograafia, bioloogia jne) ning tead, et õpingute käigus saad neid omavahel kombineerida.

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
lävendipõhine vastuvõtt
Päevaõpe
Tasuta
Vaata eriala