Sky is the limit

Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs

Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüsi teemasid koondav bakalaureuseõpe annab laiapõhjalise hariduse kõrgemast matemaatikast ja selle rakendusvaldkondadest: statistikast, majandus- ja finantsmatemaatikast ning andmeanalüüsist.

Õppetase Bakalaureuseõpe

Õppe kestus 3 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv Lävendipõhine

Õppevorm Päevaõpe

Maksumus semestris Tasuta

Esita avaldus SAISis


Miks matemaatika?

Johann Carl Friedrich Gauss on öelnud: "Matemaatika on teaduste kuninganna. 

Matemaatika on väärikas – selle juured ulatuvad aastatuhandete taha, kuid sihikindel pilk on suunatud kaugele tulevikku. Kuigi me seda ei näe, on see alati kõikjal meie ümber.

Me elame infotehnoloogia sajandil, kus igal elualal kogutakse ja töödeldakse hulgaliselt andmeid. Just siin tulebki appi rakendusmatemaatika, sest tänapäevased andmed on reeglina digitaalsed ning nende analüüsimisel kasutatakse spetsiifilisi metoodikaid ja tarkvara.

Kuhu edasi?

Meie eriala lõpetajad töötavad nii riigi- kui omavalitsusorganites ja äriorganisatsioonides statistikute, analüütikute, kindlustusmatemaatikute kui ka arvutispetsialistidena. Need on ainult mõned näited erialadest, kus võib töötada matemaatika eriala vilistlane. Tänapäeval raske leida valdkonda kus ei puutuks üldse kokku matemaatika ja andmeanalüüsiga.

Meie vilistlane võib õpinguid jätkata matemaatikaõpetaja magistriõppes või meie IT magistrantuurides ilma ülikooli vahetamata. Kuna bakalaureuseõppe lõpetanu omandab laiapõhjalised teadmised, siis on tal võimalusi jätkamaks õpinguid matemaatika, matemaatilise statistika, finantsmatemaatika, informaatika või matemaatikaõpetaja valdkondades teiste ülikoolide magistriõppes.

Õppekava ja -ained

2021. aastal toimus TLÜ virtuaalne avatud uste nädal, kus õppekava tutvustas kuraator Anna Šeletski.

Õppevormi kirjeldus

 • Kestus: 3 aastat
 • Õppevorm: päevaõpe

Eriala õppekava

Õppekava nominaaaljaotus 

Olulised eriala- ja üldained

Matemaatika bakalaureuseõpe annab laiapõhjalise hariduse kõrgemast matemaatikast ja selle rakendusvaldkondadest: statistikast ning majandus- ja finantsmatemaatikast. Vabaainete arvelt on võimalus täiendada oma teadmisi ka teistes valdkondades peale matemaatika.

 • Infotehnoloogia - omandate oskused luua multimeediapõhist tarkvara, luua veebilehestikke, töötada andmebaaside ja arvutigraafikaga, administreerida arvuteid.
 • Majandus - omandate teadmisi ja oskusi ettevõtlusest, finantsarvestusest, turundusest.
 • Organisatsioonikäitumine - omandate teadmisi organisatsiooni toimimisest ja inimressursside juhtimisest.

Aga mõistagi võib oma õpivabadust realiseerides keskenduda süvendatult ka ainult matemaatikaõpingutele.

Vastuvõtutingimused

Kandidaadil peab olema keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon.

Vastuvõtt on lävendipõhine ja toimub järgmiste riigieksamite baasil:

 • eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam 25%. Eesti keele riigieksami tulemus peab olema vähemalt 40 punkti, eesti keele kui teise keele riigieksami tulemus vähemalt 50 punkti. 
 • matemaatika lai riigieksam (või enne 2014. aastat sooritatud matemaatika riigieksam) või eriala vastuvõtueksam 75%. Nõutud matemaatika riigieksami tulemus peab olema vähemalt 40 punkti. 

Neile, kes soovivad matemaatika bakalaureuseõppesse astuda, aga pole laia kursuse matemaatika riigieksamit või sellega võrdsustatavat varasemate aastate matemaatika riigieksamit sooritanud, korraldatakse täiendav eksam. Samuti on võimalik täiendavale eksamile registreeruda, kui ei ole saavutatud vastuvõtulävendit (65 punkti). Palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, kirjutusvahend, kalkulaator ja joonestamisvahendid.

Täiendav eksam on ülesannete temaatika, taseme ning sisu poolest võrreldav 2024. aasta gümnaasiumi laia suuna eksamiga.

Täiendavat eksamit hinnatakse analoogiliselt riigieksamiga 100-punktise skaala järgi: esimene osa 50 punkti ja teine osa 50 punkti. Miinimumpunktide saamine täiendaval eksamil ei garanteeri sisseastumist - vaja on lävendi (65 punkti) ületamine. 

Eelmiste aastate matemaatika riigieksamite materjalid on leitavad HARNO koduleheküljel.  

Tagasisidet tulemustele on võimalik saada e-kirja teel ingrid.sander@tlu.ee.

 

Keda ootame õppima?

Oled sobiv kandidaat kui ka sinu arvates on matemaatika rohkem kui ainult arvutamine – sa tajud ilu matemaatikas ning naudid teiste jaoks keeruliste mõttemängude ja ülesannete lahendamist. Kui sind huvitab matemaatika rakendamine erinevates eluvaldkondades või õpetajatöö, siis on meie eriala sulle sobivaimaks valikuks.

Tallinna Ülikool on matemaatika vallas haridust pakkunud juba ligi 100 aastat. Ülikoolil on igati kaasaegne kampus Tallinna kesklinnas. Meil on tänapäevane õpikeskkond ja väikesed õpperühmad – see kindlustab üliõpilasekeskse ja toetava õppeprotsessi. Ülikoolil on vajaliku matemaatilise tarkvaraga varustatud arvutiklassid, kuhu on võimalik ka väljaspool regulaarset õppetööd aegu broneerida.

Võta ette ka virtuaaltuur meie ülikoolilinnakus!

Õppekeskkond

 • Eriala omandamist toetab väike tudengite arv, mis võimaldab õppejõul toetada õppijat individuaalsel tasemel.
 • Meie õppejõud pakuvad vastavalt vajadusele konsultatsioone ja üliõpilasel on alati võimalus murede ja rõõmude korral pöörduda õppekava juhi või õppenõustaja poole.
 • Kuna tudengi edu ja tagasiside on meie jaoks tähtis, siis toimuvad iga-aastaselt konsultatsioonid õppekava juhiga.
 • Toetame üliõpilast erialase töö leidmisel. Üle poole meie kolmanda kursuse tudengitest töötavad erialastel praktikakohtadel.
 • Korraldame iga-aastaseid võistlusi, mille käigus saab üliõpilane mängulisel viisil panna proovile oma teadmised.
 • Õpingute käigus läbitakse õppeaine  ELU (erialasid lõimiv uuendus), kus erinevate erialade üliõpilased koostöös juhendajatega koostavad projekti endale huvipakkuval teemal, valides seejuures ise sobilikud viisid oma ideede teostamiseks.
 • Ülikooli õpikeskus on mõeldud üliõpilastele ja õppejõududele õppe- ja teadustöö tegemiseks. Akadeemilise Raamatukogu õpikeskus asub Astra õppehoones. Abi õpikeskuse kasutamisel osutavad teenindajad ja erialareferendid.

illustratiivne pilt

Õppejõud

Jüri Kurvits

Jüri Kurvits lõpetas 2001. aastal Tallinna Pedagoogikaülikooli gümnaasiumi matemaatika ja informaatika õpetaja erialal. Hetkel on Kurvits Helsingi Ülikooli doktorant matemaatika didaktika alal. Ta on mitmekülgne õppejõud, näiteks on ta olnud matemaatika riigieksami koostaja ning hindamiskomisjoni liige, viinud läbi innovaatilisi matemaatikatunde nii õpilastele kui tudengitele ja töötanud selle nimel, et matemaatikaõpe oleks põnev ja populaarne.

 • Aastal 2012 pälvis Jüri Kurvits Tallinna Haridusameti tunnustuse „Aasta innovaatiline õpetaja“.

Samuti on lektor võitnud erinevaid õpetajate konkursse ning auhindu nii osalejana kui ka juhendajana:

 • 2011. aastal I koht konkursil „Huvitav veebivahend õppetöös“.
 • 2015. aastal sai juhendatud üliõpilastöö „Kuldlõiget otsides“ üleriigilisel konkursil „Teeme tunni huvitavaks“ eriauhinna "Lõimingu preemia gümnaasiumiastmes".

Jüri Kurvits esineb aktiivselt konverentsidel. Vaata tema HITSA hariduskonverentsi „NUTT* tuleb peale“ ettekannet „Muuta ei tohi töötada vanaviisi". Samuti on lektor töötanud välja ning viinud läbi hulganisti õpetajate täiendkoolitusi nii Eestis kui ka välismaal.

Jüri Kurvits Eesti Teadusinfosüsteemis


Anna Šeletski

Anna Šeletski lõpetas Tallinna Ülikooli 2001. aastal gümnaasiumi matemaatika ja informaatika õpetaja erialal. Ta kaitses doktorikraadi Tallinna Ülikoolis matemaatika erialal 2011. aastal.

Šeletski töötab õppejõuna alates aastast 2006. Ta on õpetanud matemaatikat, füüsikat, digitaaltehnikat, loogikat ja programmeerimist ning masinjoonestamist kutsekoolis kaheksa aastat. Šeletski on koostanud e-õppematerjale ning pälvinud oma töödele e-kursuse kvaliteedimärke. Alates 2014. aastast töötab ta matemaatika lektorina Tallinna Ülikoolis, kus ta õpetab nii matemaatikutele kui ka teiste erialade tudengitele matemaatilise analüüsi, algebra ja geomeetria, diskreetse matemaatika alaseid kursuseid.

 • Anna Šeletski on 2020. aasta silmapaistev õppekava kuraator.
 • Ta pälvis 2020. aastal rektor Tiit Landi tänukirja matemaatika bakalaureuseõppekava kureerimise eest ning panuse eest üliõpilaste arvu suurendamisel.

Anna Šeletski on esinenud mitmetel rahvusvahelistel konverentsidel ning osalenud rahvusvaheliste konverentside korraldamisel.

Anna Šeletski Eesti Teadusinfosüsteemis


Maria Zeltser

Maria Zeltser on lõpetanud Tartu Ülikooli matemaatika ja matemaatilise statistika eriala. Ta kaitses 2001. aastal Tartu Ülikoolis matemaatikadoktori kraadi, olles vaid 24 aastane.

Zeltser on avaldanud õpiku finantsmatemaatikas ja üle 40 teaduspublikatsiooni ridade ja jadade summeeruvusteooria valdkonnas, mis on matemaatilise analüüsi üks suundadest. Dotsent on osalenud projekti “Keskhariduse e-õppe laiendamine” töörühma töös. Ta on esinenud ettekannetega mitmetel rahvusvahelistel teaduskonverentsidel. Ta loeb loenguid matemaatilisest analüüsist, tõenäosusteooriast ja statistikast, diferentsiaalvõrranditest, väljateooriast ning finantsmatemaatikast. Ta töötas pikka aega Ergo Kindlustuses statistik-analüütikuna ja Swedbankis andmespetsialistina, kus üheks tööülesandeks oli ka programmeerimine. Pikka aega oli Zeltser Tartu Ülikooli üliõpilaste võistkonna juht rahvusvahelistel võistlustel, kus varem on ta esinenud ka ise ja pälvinud kolmanda koha.

Maria Zeltser Eesti Teadusinfosüsteemis


Mart Abel
 

Abel on kaitsnud doktorikraadi matemaatika erialal Tartu Ülikoolis 2003. aastal. Seejärel läbinud järeldoktorantuuri Ateena Ülikoolis aastatel 2003–2004.

 
Õppejõuna töötab Abel alates aastast 1999. Tema uurimisvaldkonnad on seotud topoloogiliste algebratega.  Professor on avaldanud üle 55 teadusartikli ning üle 10 matemaatikat populariseeriva artikli. Ta on koostanud koostööna kaks ülesannete kogu ning toimetanud kaks rahvusvahelise konverentsi artiklite kogumikku. Abel on ajakirja "Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis de Mathematica" toimetaja. Osalenud topoloogiliste algebrate vallas mitmete rahvusvaheliste konverentside korraldamisel ja olnud kolmel korral peakorraldaja. Ta on osalenud Eesti või Eesti ülikoolide võistkondades rahvusvahelistel koolinoorte ja üliõpilaste olümpiaadidel nii võistleja kui ka juhendajana.

Mart Abel Eesti Teaduse Infosüsteemis


Madis Lepik

Madis Lepik on lõpetanud 1982. aastal Tallinna Ülikooli matemaatika–füüsika erialal ja Tartu Ülikooli aspirantuuri (doktoriõppe) pedagoogika erialal. Ta kaitses 1999. aastal Tartu Ülikoolis väitekirja matemaatika didaktikast ja talle on omistatud teaduste kandidaadi(PhD) kraad.  

Lepik on avaldanud arvukalt teaduspublikatsioone matemaatika õppimise ja õpetamise probleemidest. Dotsent on Põhjamaade matemaatika didaktika uurijate assotsiatsiooni juhatuse ja ajakirja Nordic Studies in Mathematics Education toimetuskolleegiumi liige. Ta on töötanud ka gümnaasiumi matemaatika õpetajana ja on koolimatemaatika õpikute autor. Ülikools õpetab Lepik tulevastele matemaatikaõpetajatele matemaatika didaktika põhikursuseid.

 • Madis Lepik on Vabariigi Presidendi 2018. aasta Valgetähe IV klassi teenetemärgi kavaler.
 • Ta on panustanud Eesti ühiskonna, hariduse ja kultuuri arengusse, mis tõi kaasa tunnustuse Tallinna Ülikooli Sajandi vilistlane.
 • 2020. aastal pälvis Lepik Tallinna Ülikooli teenetemärgi Eesti matemaatikaõpetajate koolitamise eestvedamise eest.

Madis Lepik Eesti Teaduse Infosüsteemis


Tatjana Tamberg

Tatjana Tamberg on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli (nüüd Tallinna Ülikool) aastal 1996 ning aastal 1999 kaitses Tallinna Ülikoolis  teadusmagistri kraadi.  Doktorikraadi kaitses ta aastal 2012. Tallina Tehnikaülikoolis.

Õppejõuna töötab Tamberg alates 1996. aastast.  Ta on esinenud ettekannetega rahvusvahelistel konverentsidel. Teadushuvid on rühmateooria valdkonnas.

Tatjana Tamberg Eesti Teaduse infosüsteemis

Millistel erialadel võib tööd leida?

Bakalaureusekraadiga matemaatikud leiavad tööd finantsasutustes, kindlustusseltsides, IT-firmades, statistikaametis ja mujal.

joonis

Edasiõppimisvõimalused

Kolme aasta pikkuse bakalaureuseõppe loogiliseks jätkuks on magistriõpingud matemaatikaõpetaja erialal. Magistritasemel võib edasi õppida aga veel paljudel teistelgi erialadel, näiteks statistika, majandus, infotehnoloogia, avalik haldus.

Vilistlased

Matemaatika eriala lõpetanud Tarass Snitsarenko videolugu:


Vilistlased Ave Mitt ja Eve Sirel on läbi teinud karjääripöörde ilma matemaatika erialast kaugenemata. Informaatika ja matemaatika õpetajaks õppiv Ave Mitt töötas Swedbankis, kuid läks hiljuti tööle matemaatikaõpetajaks. Eve Sirel töötas 10 aastat koolis, kuid nüüd on ta oma koha leidnud operatsioonide juhina LHV Varahalduses.

Loe vilistlaste valikute kohta edasi


Meie matemaatika eriala vilistlane ja Keila Kooli matemaatikaõpetaja Madis Loorents teab omast käest, et matemaatika annab tugeva aluse, mille peale tulevikus edukas karjäär ehitada. Matemaatiline mõtlemine tuleb kasuks ka igapäevasemates tegevustes. Kuidas?


Loe blogipostitust


 

Valeinfo esitamise taga on tihti vigane arvutuskäik. Just selliseid kogemusi toob näiteks endine riigikogu ja valitsuse liige Kaia Iva. Poliitik, majandusteadlane ja pedagoog räägib blogipostituses oma näidete põhjal, kuidas on matemaatikast elulistes olukordades kasu.

Loe lähemalt

 

Võta meiega ühendust!

Ingrid Sander

õppenõustaja ja -spetsialist

AsukohtNarva mnt 29, 10120 Tallinn, A-431

Telefon+372 640 9420

Sarnased erialad

Informaatika

Digitehnoloogiate instituut

Arvuteid ja nutiseadmeid kasutavad tänaseks pea kõik inimesed. Aga kas tead, et nutiseade muutub nutikaks alles siis, kui keegi veel nutikam on ta „nutikaks õpetanud“?

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
52
Päevaõpe
Tasuta
Vaata eriala