Sky is the limit

Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs

Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüsi teemasid koondav bakalaureuseõpe annab laiapõhjalise hariduse kõrgemast matemaatikast ja selle rakendusvaldkondadest: statistikast, majandus- ja finantsmatemaatikast ning andmeanalüüsist.

Õppetase Bakalaureuseõpe

Õppe kestus 3 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppevorm Päevaõpe

Maksumus semestris Tasuta

"Matemaatika on teaduste kuninganna  Johann Carl Friedrich Gauss

Matemaatika on väärikas - tema juured ulatuvad aastatuhandete taha kuid sihikindel pilk on suunatud kaugele tulevikku. Kuigi me teda ei näe, on alati teda kõikjal meie ümber. Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüsi teemasid koondav bakalaureuseõpe annab laiapõhjalise hariduse kõrgemast matemaatikast ja selle rakendusvaldkondadest: statistikast, majandus- ja finantsmatemaatikast ning andmeanalüüsist.

Me elame infotehnoloogia sajandil, igal elualal kogutakse ja töödeldakse hulgaliselt andmeid. Andmed on reeglina digitaalsed ning nende analüüsimisel kasutatakse spetsiifilisi metoodikaid ja tarkvara. Just siin tulebki appi rakendusmatemaatika.

Andmeanalüütika rakendusvaldkond ulatub üldiste analüüsimeetodite väljatöötamisest kuni mingi spetsiifilise protsessi käigus tekkivate andmete analüüsini. Andmeanalüütika käsitletavate probleemide ring on äärmiselt lai, nagu näiteks trendide, seoste ja mustrite väljaselgitamine, statistiline modelleerimine, prognoosimine jne. Andmeanalüütika meetodid on suuresti eesmärgipõhised: pankades näiteks kliendikäitumise analüüs identiteedivarguste ärahoidmiseks, e-äri ettevõtetes klikijadade analüüs eesmärgiga potentsiaalsete klientide leidmiseks jne.

Meie osakonna lõpetajad töötavad nii riigi- kui omavalitsusorganites ja äriorganisatsioonides statistikute, analüütikute, kindlustusmatemaatikute, arvutispetsialistidena. Need on ainult mõned näited erialadest, kus võib töötada rakendusmatemaatik. Üldiselt on tänapäeval raske leida valdkonda kus matemaatikat ja eriti andmeanalüüsi üldse vaja pole.

Lisaks matemaatika bakalaureuseõppele on võimalik õpinguid jätkata matemaatikaõpetaja magistriõppes ilma ülikooli vahetamata. Eriala bakalaureuseõppe lõpetanu saab laiapõhjalised algteadmised jätkamaks õpinguid matemaatika, matemaatilise statistika, finantsmatemaatika, informaatika või matemaatikaõpetaja magistriõppes.

illustratiivne pilt

 

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

 • Kestus: 3 aastat
 • Õppevorm: päevaõpe
 • Bakalaureusekraadi omandamiseks tuleb üliõpilasel läbida õppekava ja sooritada bakalaureuseeksam.

Eriala õppekava ja õppeainete loetelu

Olulised eriala- ja üldained

joonis

Matemaatika bakalaureuseõpe annab laiapõhjalise hariduse kõrgemast matemaatikast ja selle rakendusvaldkondadest: statistikast ning majandus- ja finantsmatemaatikast. Vabaainete arvelt on võimalus täiendada oma teadmisi ka teistes valdkondades peale matemaatika.

 • Infotehnoloogia - omandate oskused luua multimeediapõhist tarkvara, luua veebilehestikke, töötada andmebaaside ja arvutigraafikaga, administreerida arvuteid.
 • Majandus - omandate teadmisi ja oskusi ettevõtlusest, finantsarvestusest, turundusest.
 • Organisatsioonikäitumine - omandate teadmisi organisatsiooni toimimisest ja inimressursside juhtimisest.

Aga mõistagi võib oma õpivabadust realiseerides keskenduda süvendatult ka ainult matemaatikaõpingutele.

Eriala õppekava ja erialaained

Vastuvõtt

Riigieksamid

 • Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam 25%
 • Matemaatika riigieksam (lai või enne 2014. aastat sooritatud matemaatika) 75%

Neile, kes soovivad matemaatika bakalaureuseõppesse astuda, aga pole 2020. a matemaatika laia kursuse riigieksamit või sellega võrdsustatavat varasemate aastate matemaatika riigieksamit sooritanud või ei ole saavutanud lävendiga nõutavat taset (eesti keele riigieksami tulemus * 0,25 + matemaatika laia kursuse riigieksami tulemus * 0,75 < 65 p), korraldatakse täiendav kirjalik matemaatika eksam, mis on oma ülesannete temaatika, taseme ning sisu poolest võrreldav 2020. a gümnaasiumi laia eksamiga (vt 2020. a gümnaasiumi laia kursuse eksamit Innove koduleheküljelt). Eksamile registreeruja peab teatama oma tulekust e-kirjaga aadressile anna.seletski@tlu.ee

Vastuvõtutingimused

 • Vastuvõtulävend on 65 palli

Vajalikud dokumendid

 • Gümnaasiumi lõputunnistus või lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon.

Sisseastumise üldine ajakava

Keda ootame õppima?

Oled sobiv kandidaat kui ka sinu arvates on matemaatika rohkem kui ainult arvutamine - sa tajud ilu matemaatikas ning naudid teiste jaoks keeruliste mõttemängude ja ülesannete lahendamist. Kui sind huvitab matemaatika rakendamine erinevates eluvaldkondades või õpetajatöö, siis on meie eriala sulle sobivaimaks valikuks.

Tallinna Ülikool on matemaatika vallas haridust pakkunud juba ligi 100 aastat. Ülikoolil on igati kaasaegne kampus Tallinna kesklinnas. Meil on tänapäevane õpikeskkond ja väikesed õpperühmad – see kindlustab üliõpilasekeskse ja toetava õppeprotsessi. Ülikoolil on vajaliku matemaatilise tarkvaraga varustatud arvutiklassid, kuhu on võimalik ka väljaspool regulaarset õppetööd aegu broneerida. Auditooriumid on matemaatika õpetamiseks piisavalt hästi varustatud.

Võta ette virtuaaltuur meie ülikoolilinnakus!

Õppekeskkond

Õpikeskus

Õpikeskus on mõeldud üliõpilastele ja õppejõududele õppe- ja teadustöö tegemiseks. Akadeemilise Raamatukogu õpikeskus asub Astra õppehoones. Abi õpikeskuse kasutamisel osutavad teenindajad ja erialareferendid. Õpikeskuse lugemissaalide avariiulitel leidub järgmist kirjandust:

 • sotsiaal- ja loodusteaduste ning informaatika õpikud

 • humanitaarkollektsioon

 • ainepaketid 

 • Tallinna Ülikooli magistritööd (2010–2015. aastad, uuemad ETERAs)

 • teatmeteosed

 • erialane perioodika

 • päevalehed

ELU ehk erialasid lõimiv uuendus

Tallinna Ülikool on unikaalne kuna Tallinna Ülikoolis on ELU! See on uutmoodi õppeaine, kus erinevate erialade üliõpilased koostöös juhendajatega koostavad projekti endale huvipakkuval teemal, valides seejuures ise sobilikud viisid oma ideede teostamiseks.

Projektõpe on oluline, kuna tänapäeval on erinevate eluvaldkondade töökorraldus üha sagedamini projektipõhine: etteantud tähtajaks ja piiratud ressurssidega tuleb saavutada konkreetsed eesmärgid ning leida lahendusi mittestandardsetele ülesannetele, seda üldjuhul meeskonnatööna.

ELU on rühmatööna teostatud projekt, millel on konkreetselt sõnastatud eesmärgid, etteantud tähtajad ja reaalne tulemus. Rühm moodustub 6-8 tudengist vähemalt kolmelt erinevalt erialalt. Õppeaine maht on 6 EAP ja hindamine on arvestuslik.

ELU kohta saab lisaks lugeda siit.

Tarkvara

Microsoft Imagine tooteprogrammi raames on võimalik legaalselt ja tasuta alla laadida ning kasutada Microsoft'i pakutavat tarkvara.

Täpsema nimekirja pakutavast tarkvarast leiate Microsoft Imagine portaalist. Microsoft Imagine tooteprogrammiga on õigus ühineda kõigil tudengitel, kes võtavad vähemalt 1 EAP väärtuses TLÜ Digitehnoloogia instituudi aineid. 

microsoft imagine

 

Õppejõud

Jüri Kurvits

Jüri Kurvits on Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi matemaatika didaktika lektor. 2001. aastal lõpetas ta Tallinna Pedagoogikaülikooli gümnaasiumi matemaatika ja informaatika õpetaja erialal. Hetkel Helsingi Ülikooli doktorant matemaatika didaktika alal. Ta on mitmekülgne õppejõud, näiteks on ta olnud matemaatika riigieksami koostaja ning hindamiskomisjoni liige, viinud läbi innovaatilisi matemaatikatunde nii õpilastele kui tudngitele ja töötanud selle nimel, et matemaatikaõpe oleks põnev ja populaarne.  Jüri Kurvits on lisaks ka kahe õppekava kuraator Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudis: pedagoogika õppekava ja mitme aine õpetaja õppekava.

Aastal 2012 pälvis Jüri Kurvits Tallinna Haridusameti tunnustuse „Aasta innovaatiline õpetaja“.

Samuti on võitnud erinevaid õpetajate konkursse ning auhindu nii osalejana kui ka juhendajana:

 • 2011. aastal I koht konkursil „Huvitav veebivahend õppetöös“.
 • 2015. aastal sai juhendatud üliõpilastöö „Kuldlõiget otsides“ üleriigilisel konkursil „Teeme tunni huvitavaks“ eriauhinna "Lõimingu preemia gümnaasiumiastmes".

Jüri Kurvits on aktiivselt esinemas konverentsidel, kindlasti vaata tema HITSA hariduskonverentsi „NUTT* tuleb peale“ ettekannet „Muuta ei tohi töötada vanaviisi".

Samuti on ta töötanud välja ning viinud läbi hulganisti õpetajate täiendkoolitusi nii Eestis kui ka välismaal.

Jüri Kurvits Eesti Teadusinfosüsteemis


Anna Šeletski

Anna Šelitski on õppejõuna töötanud 13 aastat, sealhulgas kaheksa aastat kutsekoolis. Ta on õpetanud matemaatikat, füüsikat, digitaaltehnikat, loogikat ja programmeerimist ning masinjoonestamist. On koostanud e-õppematerjale, millest mõned on hinnatud e-kursuse kvaliteedimärgiga. Alates 2014. aastast töötab ta matemaatika lektorina Tallinna Ülikoolis, kus õpetab matemaatilise analüüsi, algebra ja geomeetria, diskreetse matemaatika alaseid kursusi nii matemaatikutele kui ka teistele erialadele. Bakalaureuse matemaatika õppekava kuraator.

Anna Šelitski on esinenud mitmetel rahvusvahelistel konverentsidel ning osalenud rahvusvaheliste konverentside korraldamisel.

Anna Šeletski Eesti Teaduse Infosüsteemis


Maria Zeltser

Ta on esinenud ettekannetega mitmetel rahvusvahelistel teaduskonverentsidel. Loeb loenguid matemaatilisest analüüsist, tõenäosusteooriast ja statistikast, diferentsiaalvõrranditest, väljateooriast ning finantsmatemaatikast. On töötanud pikka aega Ergo Kindlustuses statistik-analüütikuna ja Swedbankis andmespetsialistina, kus üheks tööülesandeks oli ka programmeerimine. Pikka aega oli Tartu Ülikooli üliõpilaste võistkonna juht rahvusvahelistel võistlustel, kus varem esinenud ka ise ja pälvinud kolmanda koha. 

Maria Zeltser Eesti Teadusinfosüsteemis


Mart Abel

Õppejõuna töötab alates aastast 1999. Uurimisvaldkonnad on seotud topoloogiliste algebratega.  Avaldanud üle 40 teadusartikli ning 10 matemaatikat populariseerivat artiklit. Olnud kahe ülesannetekogu üheks koostajaks ning kahe rahvusvahelise konverentsi artiklite kogumiku toimetajaks. Osalenud mitmete rahvusvaheliste konverentside korraldamisel  (kahel korral peakorraldaja) topoloogiliste algebrate vallas. Osalenud Eesti või Eesti ülikoolide võistkondades rahvusvahelistel koolinoorte ja üliõpilaste olümpiaadidel nii võistleja kui ka juhendajana. 

Mart Abel Eesti Teadusinfosüsteemis


Madis Lepik

Matemaatika didaktika dotsent, matemaatika ja matemaatika didaktika akadeemilise suuna juht. Lõpetanud 1982.a Tallinna Ülikooli matemaatika- füüsika erialal ja Tartu Ülikooli aspirantuuri (doktoriõppe) pedagoogika erialal. Kaitsnud 1999. aastal Tartu Ülikoolis väitekirja matemaatika didaktikast ja talle on omistatud teaduste kandidaadi (PhD)  kraad.  Avaldanud arvukalt  teaduspublikatsioone matemaatika õppimise ja õpetamise probleemidest. On Põhjamaade matemaatika didaktika uurijate assotsiatsiooni juhatuse  ja ajakirja Nordic Studies in Mathematics Education toimetuskolleegiumi liige. On töötanud ka keskkooli matemaatikaõpetajana ja on koolimatemaatika õpikute autor. Ülikools õpetab matemaatika didaktika põhikursusi tulevastele matemaatikaõpetajatele.

Madis Lepik Eesti Teaduse Infosüsteemis


Tiiu Kaljas

Matemaatika didaktika lektor. On lõpetanud Tartu Ülikooli 1971. aastal matemaatika õpetaja erialal. On töötanud 15 aastat matemaatika õpetajana erinevates koolides ja alates 1987. aastas Tallinna Ülikoolis. Avaldanud matemaatika metoodika alaseid artikleid, on kaasautoriks matemaatika õpikutele ja töövihikutele, retsenseerinud matemaatika alast õppekirjandust. Ülikoolis õpetab elementaarmatemaatika ja matemaatika metoodika alaseid kursuseid.

Tiiu Kaljas Eesti Teadusinfosüsteemis

Millistel erialadel võib tööd leida?

Bakalaureusekraadiga matemaatikud leiavad tööd finantsasutustes, kindlustusseltsides, IT-firmades, statistikaametis ja mujal.

joonis

Edasiõppimisvõimalused

Kolme aasta pikkuse bakalaureuseõppe loogiliseks jätkuks on magistriõpingud matemaatikaõpetaja erialal. Magistritasemel võib edasi õppida aga veel paljudel teistelgi erialadel, näiteks statistika, majandus, infotehnoloogia, avalik haldus.

Vilistlased

Matemaatika eriala lõpetanud Tarass Snitsarenko videolugu:

 

Võta meiega ühendust!

Lea Sild

õppenõustaja ja -spetsialist

AsukohtNarva mnt 29, 10120 Tallinn, ruum A-414

Telefon(+372) 640 9420

Sarnased erialad

Informaatika

Digitehnoloogiate instituut

Arvuteid ja nutiseadmeid kasutavad tänaseks pea kõik inimesed. Aga kas tead, et nutiseade muutub nutikaks alles siis, kui keegi veel nutikam on ta „nutikaks õpetanud“?

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
Päevaõpe
Tasuta
Vaata eriala

Integreeritud loodusteadused, BSc

Loodus- ja terviseteaduste instituut

Sind huvitavad erinevad loodusteadused või soovid spetsialiseeruda mõnes kindlas loodusteaduste vallas. Sellel õppekaval ei pea Sa juba enne ülikooli sisseastumist teadma, milline on Sinu unistuste loodusteaduslik suund. Piisab sellest, kui näed oma tulevikutegemisi üht- või teistmoodi seotuna loodusteaduste sfääriga (füüsika, keemia, geograafia, bioloogia jne) ning õpingute käigus saad neid omavahel kombineerida.

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
lävendipõhine vastuvõtt
Päevaõpe
Vaata eriala