tudeng kirjutab koodi

Informaatika

Arvuteid ja nutiseadmeid kasutavad tänaseks pea kõik inimesed. Aga kas tead, et nutiseade muutub nutikaks alles siis, kui keegi veel nutikam on ta „nutikaks õpetanud“?

Õppetase Bakalaureuseõpe

Õppe kestus 3 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv 52

Õppevorm Päevaõpe

Maksumus semestris Tasuta

Esita avaldus SAISis


Seadmete nutikaks õpetamise tänuväärset tööd teevad tarkvaraarendajad. Ehkki informaatika on väga lai valdkond, keskendub meie õppekava peamiselt kahele suunale: tarkvaraarenduse erinevatele etappidele ning kasutajaliidestele koos erinevate meedialiikide kasutamisega. Tarkvaraarendus on üha enam meeskonnatöö, kus võrdselt tähtsad on oskus probleeme analüüsida, programmikoodi kirjutada ning suhelda erinevate inimestega. Teisalt on olulisel kohal sõbralike kasutajaliideste kavandamine, mis nõuab samuti meeskonnatööd, kuid ka graafika, videote ja muu sellise töötlemist ning kokkusobitamist.

 

"Informaatikud on nagu leiutajad, kes oskavad näha ideedes võimalusi ning teostavad ennast läbi masinate. Peagi võid näha end lähenemas olukorrale süstemaatiliselt ning leidmas efektiivsemaid lahendusi olukordadele nii erialaselt kui ka muudes elulistes situatsioonides. Õpingute vältel saad parema ülevaate valdkonnas toimuvast ning teadmisi, et valmistuda erialaseks tööks." – 

 

Keda ootame õppima?

Ootame õppima edasipüüdlikke, loovaid, meeskonnatööks valmisolevaid ja erialale pühendunud noori, kes huvituvad IT-ala uusimatest arengusuundadest ning kellel on harjumus probleemidele iseseisvalt lahendusi otsida. Kasuks tuleb analüütiline mõtlemisvõime, kohusetunne ja korrektsus.

On tore, kui sisseastuja on juba proovinud programmeerida, töödelda videoid või pilte, veebilehti luua, kuid sisseastumisel ei ole see eelduseks.

Meie tudengid Daniel Eelmaa ja Herman Petrov jagavad oma kogemuse põhjal nõuandeid, kuidas ennast ülikooliks ette valmistada ja kuidas alustada õpinguid suurepäraste tulemustega.

Loe artiklit

Õppekava ja -ained

2021. aastal toimus TLÜ virtuaalne avatud uste nädal, kus õppekava tutvustas kuraator Inga Petuhhov.

Õppevormi kirjeldus

  • Täiskoormusega bakalaureuseõpe kestab kolm aastat ning toimub päevaõppena.
  • Bakalaureusekraadi omandamiseks tuleb üliõpilasel läbida kogu õppekava ning koostada ja kaitsta bakalaureusetöö.

Olulised eriala- ja üldained

Informaatika õppekava

Õppekava nominaaljaotus

 

informaatika ainete tabel

 

Vastuvõtt

Vastuvõtt on eraldi kahele peaerialale:

  • informaatika (tarkvaraarendus)
  • informaatika (digitaalne meedia)

Vastuvõtueksam toimub mõlemale peaerialale samaaegselt ning sellega on võimalik kandideerida mõlemale peaerialale.

Eksamid

  • Eesti keele riigieksam 25%
  • Eriala vastuvõtueksam 75%  (test 37,5%; vestlus 37,5%)

Vastuvõtueksam koosneb kahest osast: testist ja vestlusest. Vastuvõtueksamite ajakava leiad allpool asuvalt lingilt.

Testis hinnatakse loogilise mõtlemise võimekust, loogika-, matemaatika- ja nuputamisülesannete lahendamisoskust. Vestlusel hinnatakse peamiselt sisseastuja motivatsiooni õppida valitud erialal, varasemat (sh iseseisvat) tegelemist IT-teemadega, ingliskeelse IT-alase teksti mõistmist ning silmaringi ja mõttelendu IT-teemalise juhumi lahendamisel. Test lahendatakse TLÜ arvutiklassides. Sõltuvalt kandidaatide arvust võib test toimuda mitmes voorus. Iga kandidaadi testi algusaeg ja koht teatatakse SAISis avaldust esitades.

Testile palume kaasa võtta isikut tõendava dokumendi (ID-kaart või pass) ning kirjutusvahendi. Testi lahendamise ajal saab kasutada testimiskeskkonnas olevat kalkulaatorit.

Vestlusele kutsutakse need kandidaadid, kes läbisid testi edukalt. Täpsem koht ja kellaaeg teatatakse testi lahendamise päeva jooksul SAISi kaudu. Vestluse kestuseks arvestatakse 15 minutit sisseastuja kohta. Vestlusel uuritakse sisseastuja motivatsiooni, tõlgitakse lühikest ingliskeelset erialast teksti ning lahendatakse juhtumit.

Nii testi kui vestluse tulemused on maksimaalselt 50 punkti. Mõlema tulemuse kokkuliitmisel saadakse vastuvõtu eksami tulemus, mis on maksimaalselt 100 punkti. Vastuvõtu palli jaoks leitakse vastuvõtu eksami tulemusest 75% ning liidetakse sellele 25% riigieksami tulemusest. Testi punktid saadakse ülesande punktide liitmise teel. Testis on nii valikvastustega ülesandeid kui ka vastuse kirjutamist eeldavaid ülesandeid. Vestluse punktid kujunevad komisjoni liikmete punktide alusel, mis omakorda pannakse vastavalt hindamiskriteeriumitele. Eraldi hinnatakse tõlget, juhtumi lahendamist ning vestluse põhiosa. Iga vestluskomisjon otsustab punktid konsensuslikult.

Testiks ettevalmistumisel on soovitav lahendada IQ teste ning matemaatika põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ülesandeid (peamised valdkonnad geomeetria, tekstülesanded võrrandisüstemide ja protsentarvutuse kasutamisega). Vestluseks valmistumisel on soovitav läbi mõelda oma eesmärk - miks on soov asuda IT-eriala õppima.

Vestluse käigus tuleb üles näidata ingliskeelsest IT-alasest tekstist arusaamise oskust. Siiski ei ole vaja tunda kõiki IT termineid, sest tõlkeid on komisjoni liikmed valmis ette ütlema.

Eksami aega ei ole võimalik muuta.

Dokumente SAISi ei lisata.

Arvutis tehtud testi töid me ei ole varasemalt avalikustanud. Kui keegi on konkreetse küsimuse kohta hiljem päringu saatnud, oleme tagasisidet andnud.

Vastuvõtueksami kuupäevad ja lisainfo 

Vastuvõtutingimused

Informaatika (tarkvaraarendus) peaerialale võetakse pingerea alusel vastu 30 üliõpilast ning informaatika (digitaalne meedia) peaerialale 22 üliõpilast.

Vajalikud dokumendid

  • Gümnaasiumi lõputunnistus või lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon

Sisseastumise üldine ajakava

 

Miks tulla meile õppima?

Digitehnoloogiate instituudil on mitu arvutiklassi, kus toimub suurem osa õppetööst. Lisaks praktikatundidele on võimalik klasse kasutada ka iseseisvaks tööks selleks ettenähtud ajal. Bakalaureuse üliõpilaste käsutuses on ka robootika labor, kus toimuvad robootika ja asjade interneti kursused. Sigitehnoloogiate instituudiga samas majas paikneb ülikooli raamatukogu, mis pakub lisaks kirjanduse laenutamisele võimalust vaikses ja rahulikus keskkonnas tööd teha.

Informaatika õppekavas on aineid mitmetest informaatika valdkondadest, mis annab ka hiljem võimaluse erinevatele huvipakkuvatele teemadele keskenduda. Õppekava võimaldab spetsialiseerumist tarkvaraarenduse või digitaalse meedia suunal. Tarkvaraarenduse moodulis on tarkvaraarendust käsitlevad ained. Digitaalse meedia suunal õpitakse erinevate meedialiikide töötlemist ning nende ühendamist ja kasutamist nii veebis kui teistes tarkvararakendustes.

Informaatika üliõpilastel on omamoodi privileeg, et õppetöö toimub valdavalt väikestes, arvutiklassi mahtuvates õpperühmades. See tagab igale üliõpilasele võimaluse saada tunni ajal õppejõult abi ja tagasisidet. Nii õppejõud kui tudengid peavad seda vajalike teadmiste ja oskuste omandamisel väga oluliseks. Suurem osa õppetööst toimubki arvutiklassides. Lisaks praktikatundidele on võimalik klasse kasutada ka iseseisvaks tööks.

Edukatel üliõpilastel on võimalik osaleda digitehnoloogiate instituudi arendusprojektides.


2020. aastal Tallinna Ülikooli parimate tulemustega esmakursuslased jagavad oma lugusid, miks nemad informaatikat õppima tulid.

Loe siit


Töötukassa tasemeõppe toetus

Informaatika on eriala, millele õppima asudes on võimalik saada Töötukassa tasemeõppes "Ära jää kooli hiljaks" osalemise toetust. Toetus on mõeldud inimestele, kellel on kutse- või kõrgkooli lõpetamisest möödas vähemalt 15 aastat või puudub kutse- või erialane haridus ja põhi- või keskkoolis käimisest on möödas vähemalt 5 aastat. Loe lähemalt siit.

Informaatika õppekava üliõpilasi toetatakse, kuna õppekaval valmistatakse ette töötajaid põhikutsealadele, kus valdkondlike tööjõuvajaduse uuringute (OSKA uuringud) kohaselt kasvab lähiaastatel töötajate vajadus ja tööjõu nõudlus on suurem kui pakkumine.

 

ELU ehk erialasid lõimiv uuendus

Tallinna Ülikool on unikaalne kuna Tallinna Ülikoolis on ELU! See on uutmoodi õppeaine, kus erinevate erialade üliõpilased koostöös juhendajatega koostavad projekti endale huvipakkuval teemal, valides seejuures ise sobilikud viisid oma ideede teostamiseks.

Projektõpe on oluline, kuna tänapäeval on erinevate eluvaldkondade töökorraldus üha sagedamini projektipõhine: etteantud tähtajaks ja piiratud ressurssidega tuleb saavutada konkreetsed eesmärgid ning leida lahendusi mittestandardsetele ülesannetele, seda üldjuhul meeskonnatööna.

ELU on rühmatööna teostatud projekt, millel on konkreetselt sõnastatud eesmärgid, etteantud tähtajad ja reaalne tulemus. Rühm moodustub 6-8 tudengist vähemalt kolmelt erinevalt erialalt. Õppeaine maht on 6 EAP ja hindamine on arvestuslik.

Tarkvara

Microsoft Azure for Education tooteprogrammi raames on võimalik legaalselt ja tasuta alla laadida ning kasutada Microsoft'i pakutavat tarkvara.

Täpsema nimekirja pakutavast tarkvarast leiate Microsoft Azure portaalist. Tooteprogrammiga on õigus ühineda kõigil tudengitel, kes võtavad vähemalt 1 EAP väärtuses TLÜ digitehnoloogia instituudi aineid. 

informaatika tallinna ülikoolis

 

Õppejõud

Andrus Rinde

 

Andrus Rinde on Digitehnoloogiate instituudi multimeediumi lektor. Jaanuaris täitus tal 30 aastat Tallinna Ülikoolis töötamist. Tegevusvaldkond tal on lai – programmeerimisest videotöötluse ja 3D-graafikani. A.Rinde on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli matemaatika-informaatika eriala.

Vabal ajal meeldib Andrusele kontserte ja näituseid külastada, jalgrattaga sõita ning tantsida (seltskonna- ja rahvatants).

Alates 01.08.2023 Andrus on Digitehnoloogiate instituudi Informaatika õppekava kuraator.

 

 

 

Jaagup Kippar

Programmeerimisõppejõud alates 1997. aastast. Võtab hea meelega ette teemad, mille kallal on põhjust pikemalt nuputada. Muuhulgas kirjutab programmikoodilõike keeletehnoloogia ning muusika valdkonnas. Õpetab roboteid koostama nii üli-, põhi- kui algkoolirahvale.

Mängib vanu pillilugusid üksi ja koos õpilastega ning suvel rahmeldab hargi, vikati ning naelakastiga.

Jaagup Kippari elektrooniliste õpikute sari „Digihumanitaaria tehnoloogiad, Kvantitatiivne digihumanitaaria, Kvalitatiivne digihumanitaaria“ pälvis 2020. aastal Tallinna Ülikooli parima publikatsiooni auhinna.

Jaagup Kippar Eesti Teadusinfosüsteemis


 

Millistel erialadel võib tööd leida?

Meie lõpetajad on tööturul väga edukad ja nõutud spetsialistid. Senised lõpetajad töötavad IT-spetsialistidena nii era- kui ka avaliku sektori asutustes. Lõpetanuile on jõukohased ametid testija, programmeerija, analüütik, koolitaja. Lõpetanu võib leida tööd nii tarkvaraarendusele kui IT-vahendite müügile orienteeritud firmas, kuid ka teistes ettevõtetes, kus on vaja hea seista IT-vahendite toimimise ja edasiarendamise eest.

 

it informaatika

Edasiõppimisvõimalused

Bakalaureusekraad annab ettevalmistuse õpingute jätkamiseks Digitehnoloogiate instituudi seitsmel magistriõppe erialal:

Lisaks on võimalik õpinguid jätkata teistel TLÜ osaliselt või täielikult avatud magistriõppe õppekavadel. Meie eriala lõpetajad õpivad edukalt ka teiste ülikoolide magistriõppes.

Võta meiega ühendust!

AsukohtNarva mnt 29, 10120 Tallinn, ruum A-431

Telefon(+372) 640 9421