Jaapani uuringud

Jaapani uuringud

Kui tahad tulevikus teha tööd, kus saad kasutada teadmisi Jaapani kultuurist, keelest, ajaloost ja ühiskonnast, siis tule õppima Jaapani uuringute erialale.

Õppetase Bakalaureuseõpe

Õppe kestus 3 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv 20

Õppevorm Päevaõpe

Ootame sind õppima Jaapani uuringute erialale, kuid oled ambitsioonikas ja tahad töötada ametites, mis eeldavad jaapani kultuuri, ühiskonna, poliitika ja keele põhjalikku tundmist.

Jaapan on maailmas suuruselt kolmas majandus ja üks Ida-Aasia juhtivaid poliitilisi jõude. Jaapani popkultuuri austajaid leidub kogu maailmas. Eesti vajab laia silmaringi ja väga hea keeleoskusega spetsialiste. Ootame sind õppima, kui otsid põnevaid väljakutseid, sind võluvad Jaapani inimesed ja kultuur ning sa tahad tulevikus arendada Eesti-Jaapani suhteid.

Miks tulla meile õppima?

Tallinna ülikooli Aasia uuringute õppekava on ainus omalaadne Eestis, mis võimaldab sul:

 • õppida jaapani keelt kogenud õpetajate käe all;
 • õppida ja uurida tunnustatud õppejõudude juhendamisel Jaapani ühiskonda, ajalugu, maailmavaateid, filmi, kirjandust ja popkultuuri;
 • kandideerida stipendiumitele ja vahetusprogrammidesse, mis annavad võimaluse kuni aasta õppida mõnes Jaapani ülikoolis;
 • kombineerida oma peaeriala Jaapani uuringud näiteks kultuuriteaduse, antropoloogia, ajaloo, digihumanitaaria ja paljude teiste Tallinna ülikoolis pakutavate kõrvalerialadega;
 • leida peale lõpetamist huvitava töö, kus saad rakendada oma teadmisi Jaapani keele ja kultuuri alal.

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

 • Kestus: 3 aastat

 • Õppevorm: päevaõpe
 • Jaapani uuringute erialal õppides on teisel õppeaastal võimalus valida peaerialale lisaks ka kõrvaleriala.
 • Täiskoormusega bakalaureuseõpe toimub peamiselt loengute ja seminaride vormis ning iseseisva tööna loevad üliõpilased aine programmi kuuluvat akadeemilist kirjandust.

 • Bakalaureuse stuudiumi lõpul sooritatakse bakalaureuseeksam, mille ühe osana kirjutatakse lühike uurimus.

Olulised eriala- ja üldained

Jaapani uuringute peaerialal pööratakse suurt tähelepanu jaapani keele õppele. Kolme õppeaasta jooksul on võimalik omandada jaapani keele kesktase (B2.2). Pärast bakalaureuse õpet on võimalik jätkata Jaapani uuringute magistrantuuris, kus saab õppida jaapani keelt C1 tasemel.

Lisaks keeleõpingutele annab bakalaureuseõpe teadmised Jaapani kultuuriruumist, ajaloost, ühiskonnast, filosoofiast, kirjandusest, teatrist, filmist ja popkultuurist.

 • Jaapani keel

Kolmeaastase intensiivse keeleõppe tulemusena on võimalik omandada jaapani keel sellisel tasemel, et tuled toime argistes olukordades ja suudad lugeda lihtsamaid tekste.

 • Jaapani kultuuri ja ideede ajalugu

Ainekursus annab hea ülevaate olulistest ideedest, mis on mõjutanud Jaapani ühiskonna, poliitika ja kultuuri kujunemist. Loengute ja seminaride käigus antakse teadmised Jaapani arengust läbi ajaloo, nii et oled võimeline looma seoseid Jaapani vanema ajaloo (Nara, Heian, Kamakura jne) ja tänapäeva Jaapani vahel.

 • Jaapani teater, film ja popkultuur

Ainekursuse fookuses on kolm omavahel tihedalt seotud valdkonda – Jaapani teater, filmikunst ja popkultuur. Loengutes saad ülevaate Jaapani teatri ja filmi kesksetest žanritest ning neile iseloomulikust esteetikast ja tehnilistest võtetest. Käsitleme popkultuuri ajalugu ja teostes korduvaid keskseid teemasid: loodus, religioon, postapokalüptiline maailmapilt.

 • Jaapani kirjandus

Ainekursuse raames tutvutakse Jaapani kirjandustraditsiooni tähtsamate teostega alates 8. sajandist kuni tänapäevani. Moodle’i õpikeskkonda laetud tekstide hulgast leiad nii Murasaki Shikibu "Genji loo" kui ka Natsume Sōseki "Kokoro". Valitud tekstid kujutavad endast erinevate luule- ja proosažanrite
(waka, monogatari, nikki, zuihitsu, haiku, haibun, shishōsetsu) kõige tüüpilisemaid näited ja annavad aimu neis žanrites kirjutatud tekstide eripärast

 • Tänapäeva Jaapani ühiskond

Loengutes tutvud Jaapani ühiskonna toimimist iseloomustavate üldisemate kontseptsioonidega, mille illustreerimiseks kasutatakse dokumentaalfilme. Seminarides avaneb sul võimalus arutleda iseseisvalt läbi töötatud või rühmatööna ette valmistatud teemadel. Kursusel käsitletakse Jaapani ühiskonna erinevaid varjatud probleeme, nt kodutud, koolikiusamine, hikikomori, jms.

Erialaaineid toetavad üldained (globaalne ajalugu, maailmakirjandus, kriitiline mõtlemine, suured küsimused, maailmavaated ja usundid) ja erialasid lõimiva uurimuse (ELU) projekt, kus arendatakse meeskonnatööoskust ja mitmeid erialasid hõlmavate probleemide lahendamist.

Bakalaureuseõppes läbid erialase praktika ning meeskonnatööna viid läbi erialase uurimisprojekti.

Kõrvaleriala

Teisel õppeaastal on sul võimalus valida kõrvaleriala. Kombineeri Jaapani uuringute peaeriala näiteks antropoloogia, ajaloo, kultuuriteadusedigihumanitaaria või muu kõrvalerialaga

Tutvu õppekavaga

Õppekeskkond

 • Instituut koordineerib vahetusprogramme Jaapani ülikoolidega (Gakushūin Joshidaigaku, Tsukuba, Akita), kuhu Jaapani uuringute peaeriala üliõpilased saavad minna stipendiumitega õppima. Vaata lähemalt siit.
 • TÜHI-s on suur roll õppetöövälisel tegevusel. Meie aktiivsed üliõpilased osalevad üliõpilasnõukogu tegevustes.
 • Tallinna ülikool asub kesklinnas ja on hõlpsasti ligipääsetav. 

Õppejõud

 

Alari Allik on Jaapani uuringute lektor. Oma teadustöös keskendub ta omaeluloolisusele keskaegses jaapani kirjanduses ning käsitleb filosoofia ja religiooni mõju kirjanike enesemääratlusele.

Lisaks teadustööle on Alari Allik tegelenud ka klassikalise jaapani kirjanduse tõlkimise ja toimetamisega. Tallinna Ülikooli Kirjastuse "Bibliotheca Asiatica" sarjas on tema tõlkes ilmunud erakmunk Saigyō "Mägikodu" ja Fujiwara noTeika koostatud "Sada luuletust, sada luuletajat", mis annavad hea ülevaate keskaegsest jaapani luulest.


Maret Nukke on Jaapani uuringute lektor ning peab loenguid Jaapani ühiskonna, poliitika, teatri, kunsti, folkloori ja popkultuuri teemadel ning õpetab süvataseme (C1) jaapani keelt.

Oma teadustöös keskendub ta -teatri uute näidendite kui traditsioonilise teatri adaptatsioonide uurimisele, samuti on üheks uurimisteemaks Jaapani esteetika ja selle seosed tänapäeva ühiskonnaga..

 


Margit Juurikas õpetab praegu Tallinna ülikoolis jaapani keelt, kuid on olnud aastaid ka Jaapani uuringute lektor. Selle kõrvalt omandab ta ka doktorikraadi kultuuride uuringute õppekaval.

Tema uurimisteemad on jaapani klassikaline teater ( ja kyōgen) ning jaapani kirjandus (nii klassikaline kui ka nüüdisaegne), samas on tema huviorbiidis ka mitmed ühiskonna teemad ja jaapani põlisusund shintō.

Lisaks teadustööle on Margit Juurikas ka aktiivne jaapani kirjanduse tõlkija. Tema sulest on ilmunud Mishima Yukio, Ōe Kenzaburō, Akutagawa Ryūnosuke jt autorite tõlked.

 


 

Akiko Masaki Kadarik on jaapani keele õpetaja. Ta õpetab Eestis jaapani keelt alates 2000. aastast. 

Ta on sündinud Jaapanis ja lõpetanud Tōkyō Gakugei Ülikooli ning omandas Tallinna Ülikoolis magistrikraadi. Tema magistritöö uuris seda, kuidas jaapani keelt õppivad üliõpilased kasutavad selleks vahekeelt.

Ta räägib eesti ja inglise keelt ning õpetab jaapani keelt eesti keele baasil.

Vastuvõtutingimused

Riigieksamid

 • Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam

Vastuvõtutingimused

 • Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam on 40%.

 • Vastuvõtueksam on 60%.

 • Vastuvõtulävend on 65 palli

Vastuvõtueksam

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast.

Kirjalikus osas kirjutavad kandidaadid etteantud teemal lühiessee, millega hinnatakse võimet iseseisvalt analüüsida eksamiks loetud kirjandusteose eri aspekte ning kandidaadi väljendus- ja arutlusoskust eesti keeles. Vastuvõtueksamiks tuleb läbi lugeda teos Kenkō 1988. Jõudeaja võrsed. Tallinn: Perioodika.

Suuline osa on vestlus vastuvõtukomisjoniga, kus hinnatakse eelkõige kandidaadi teadmisi Jaapani vanemast ja uuemast kultuurist ja ajaloost. Oluline on ka kandidaadi oskus arutleda ja valmisolek asuda õppima valitud erialale, mille juurde kuulub intensiivne keeleõpe.

Vastuvõtueksamite ajakava

Lisapunktid vabatahtliku töö eest

Kandidaadil on võimalik saada vastuvõtueksamil kuni 4 lisapunkti varasema vabatahtliku töö eest. Selleks tuleb täita avaldus, see välja printida, võtta vastuvõtueksamile kaasa ja esitada vastuvõtukomisjonile. Avaldusega koos tuleb esitada ka kinnitus organisatsioonilt, kus vabatahtlikku tööd tehti. Vabatahtliku töö eest lisapunktide andmise otsustab vastuvõtukomisjon.

Õppekohad

Aasia uuringute õppekaval on kolme peaeriala (Jaapani uuringud, Hiina uuringud, Lähis-Ida uuringud) peale kokku 50 õppekohta.

Vilistlased

 

"Nii magistri- kui ka bakalaureuseastmes keskendusin jaapani keele ja kultuuri õppimisele. Just selle keele ja valdkonna tundmine aitas saada tööle praegusele kohale, mis on tihedalt seotud Aasia, sealhulgas Jaapani finantsmaailmaga.“


 

"Aasia uuringute magistrantuuris õppisin jaapani keelt ja kultuuri, mille tundmine on olnud mulle suureks eeliseks rahvusvahelises müügis, sest Jaapan on ALPAKA üks olulisematest eksporditurgudest."

Kuhu edasi?

Millistel erialadel võib tööd leida?

21. sajandit on nimetatud ka „Aasia sajandiks“ ning Jaapani uuringute erialal õppides vaatad sa julgelt tulevikku, sest Eesti vajab häid spetsialiste, kes tunnevad Jaapani kultuuri ja ühiskonda ning oskavad jaapani keelt.

Jaapani uuringute suunal pööratakse ühest küljest suurt tähelepanu tänapäeva kultuuri ja ühiskonna alaste teadmiste andmisele, aga samas ei unustata, et paljude nähtuste juured viivad tagasi kaugesse ajalukku, mistõttu käsitletakse ka vanemat pärandit. See annab meie lõpetajatele laia silmaringi ja hea ettevalmistuse, et töötada mitmesugustel töökohtadel. Paljud meie vilistlased töötavad Jaapaniga seotud ettevõtetes, aga ka giidina ja jaapani keele õpetajana, tõlkide ja tõlkijatena.

Edasiõppimisvõimalused

Jaapani uuringute eriala õpetame 3+2-süsteemis, sellepärast on magistriõpingud Aasia uuringute õppekaval loogiline jätk bakalaureusekraadi saanutele. Magistriõppes saad valida kahe peaeriala vahel: Jaapani uuringud või Aasia ühiskonnad.

Kui bakalaureuseastmes anname põhiteadmised Jaapanist, siis Jaapani uuringute magistrantuuris pühendutakse süvitsi minevatele teemadele ja tutvutakse erinevate uurimismeetoditega. Magistrantuuri ajal on võimalik end täiendada ka Jaapani ülikoolides (Tsukuba, Waseda).

Võta ühendust!

PostiaadressNarva mnt 29, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 640 9376

Sarnased erialad

Hiina uuringud

Humanitaarteaduste instituut

Sind huvitab hiina kultuur ja ühiskond? Soovid õppida süvendatult hiina keelt? Tahad töötada hiina kultuuri ja keelt valdava spetsialistina era- või riigisektoris? Siis tule õppima Tallinna ülikooli Aasia uuringute bakalaureuseõppekavale, millele astudes saad valida Hiina uuringute peaeriala.

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
15
Päevaõpe
Vaata eriala

Aasia ühiskonnad

Humanitaarteaduste instituut

Sind huvitavad Aasia riikide ühiskonnad ja poliitika? Soovid intensiivselt õppida ühte Aasia keelt (araabia, hiina, korea, jaapani, türgi)? Tahad töötada Eesti-Aasia suhteid korraldava spetsialistina era- või riigisektoris? Astudes Tallinna Ülikooli Aasia uuringute magistrikavale, saad valida Aasia ühiskondade peaeriala.

Magistriõpe
Eesti keel
10
Sessioonõpe
Vaata eriala

Lähis-Ida uuringud

Humanitaarteaduste instituut

Sind huvitavad Lähis-Ida maade kultuurid ja ühiskonnad? Soovid õppida süvendatult araabia keelt? Tahad töötada Lähis-Ida kultuure ja araabia keelt valdava spetsialistina era- või riigisektoris? Siis tule õppima Tallinna ülikooli Aasia uuringute bakalaureuseõppekavale, millele astudes saad valida Lähis-Ida uuringute peaeriala

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
15
Päevaõpe
Vaata eriala

Kultuuriteadus

Humanitaarteaduste instituut

Kultuuriteadus on avar eriala, mis sobib suurepäraselt inimesele, kes ei taha keskenduda vaid ühe konkreetse valdkonna õppimisele, vaid otsib mitmekülgset humanitaarõpet, mille käigus omandada alusteadmised kultuurist, selle ajaloost ja toimimisest, religioonidest, kirjandus-, filmi- ja muusikateoste analüüsivõimalustest, mõnest oma valikul võõrkeelest ja paljust muust. Parim võimalus saada tõeliselt kultuurseks inimeseks!

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
25
Päevaõpe
Vaata eriala

Antropoloogia

Humanitaarteaduste instituut

Mida tähendab inimeseks olemine? Kas sind huvitab, miks on kultuurid ja ühiskonnad nii erinevad ning mis on meil inimestena ühist? Kas soovid end teostada töökohtadel, mis nõuavad oskust ja tahet mõista ning suhestuda inimestega, kel on maailmast erinevad arusaamad ja kogemused?

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
20
Päevaõpe
Vaata eriala

Jaapani uuringud MA

Humanitaarteaduste instituut

Sind huvitab Jaapan ning sa soovid saada põhjalikud teadmised Jaapani kultuurist ja omandada jaapani keeles C1 taset? Sind köidab mõni konkreetne valdkond, näiteks Jaapani kirjandus, esteetika, ühiskond, film või popkultuur? Aasia uuringute magistrikavale sisse astudes saad valida Jaapani uuringute peaeriala, mis pakub sulle ainulaadse võimaluse tegeleda süvitsi Jaapani kultuuri erinevate aspektidega.

Magistriõpe
Eesti keel
10
Sessioonõpe
Vaata eriala