Dubai, skyscrapers

Lähis-Ida uuringud

Sind huvitavad Lähis-Ida maade kultuurid ja ühiskonnad? Soovid õppida süvendatult araabia keelt? Tahad töötada Lähis-Ida kultuure ja araabia keelt valdava spetsialistina era- või riigisektoris? Siis tule õppima Tallinna ülikooli Aasia uuringute bakalaureuseõppekavale, millele astudes saad valida Lähis-Ida uuringute peaeriala

Õppetase Bakalaureuseõpe

Õppe kestus 3

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv 15

Õppevorm Päevaõpe

Lähis-Ida on olnud läbi aegade oluline maailmapoliitika mõjutaja ning Lähis-Ida riikide mõju on tänapäeval tuntav kõikides meie elusfäärides. Sellega seoses on järjest kasvanud nõudlus Lähis-Ida keeli, ajalugu, kultuure, islamit, ühiskonda ja poliitikat mitmekülgselt tundvate spetsialistide järele.

Lähis-Ida uuringute suunal pööratakse suurt tähelepanu tänapäeva ühiskondlike ja poliitiliste arengute mõistmisele, unustamata aga samas, et paljude nähtuste juured viivad tagasi kaugesse ajalukku, mistõttu alustatakse vanema pärandi uurimisega. See annab meie lõpetajatele laia silmaringi ja hea ettevalmistuse töötada väga erinevatel aladel.

Seega ootame sind õppima Lähis-Ida uuringute peaerialale, kui tahad tulevikus teha tööd, mis eeldab Lähis-Ida kultuuride, kirjanduste, ühiskondade, poliitika ja keelte tundmist.

Lõpetajad leiavad rakendust näiteks järgnevates valdkondades: ettevõtlus, rahvusvahelised suhted, sise- ja välisjulgeolek, ajakirjandus, diplomaatia, turism, keeleõpe, suuline ja kirjalik tõlge, toimetamine, õpetamine, nõustamine, teadustegevus
 

Miks tulla meile õppima?

Tallinna ülikooli Aasia uuringute bakalaureuse õppekava on ainus omalaadne Eestis, kuhu astudes saad valida Lähis-Ida uuringute peaeriala, mis võimaldab sul:

 • õppida araabia keelt kogenud õpetajate käe all;
 • õppida tugikeeltena pärsia ja türgi keelt;
 • õppida ja uurida tunnustatud õppejõudude juhendamisel Lähis-Ida ajalugu, kultuure, kirjandusi, ühiskondi ja maailmavaateid;
 • kandideerida stipendiumidele ja vahetusprogrammidesse, mis annavad sulle võimaluse kuni aasta aega mõnes välisriigis elada, õppida ja reisida;
 • kombineerida oma peaeriala näiteks kultuuriteaduse, antropoloogia, ajaloo, digihumanitaaria ja paljude teiste Tallinna ülikoolis pakutavate kõrvalerialadega
 • leida peale lõpetamist tööd nii avalikus sektoris, ettevõtluses kui ka kodanikuühiskonna organisatsioonides;
 • omandada dünaamilise arenguga regioonis toimuva analüüsi oskused.

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

 • Kestus: 3 aastat
 • Õppevorm: päevaõpe
 • Aasia uuringute BA-õppekavale astudes saad valida kolme peaeriala vahel: JaapaniHiina ja Lähis-Ida uuringud. Teisel õppeaastal on võimalus peaeriala kõrvale valida ka teine eriala.
 • Täiskoormusega bakalaureuseõpe toimub peamiselt loengute ja seminaride vormis ning iseseisva tööna loevad üliõpilased aine programmi kuuluvat akadeemilist kirjandust.

 • Bakalaureuse stuudiumi lõpul sooritatakse bakalaureuseeksam, mille ühe osana kirjutatakse lühike uurimus.

Olulised eriala- ja üldained

Lähis-Ida uuringute peaerialal pööratakse suurt tähelepanu araabia standardkeele õppele, mis annab ettevalmistuse eelkõige kirjakeele oskuseks ja tööks tekstidega, aga ka põhja eri dialektide tundma õppimiseks. Kolmandal õppeaastal lisandub ühe araabia keele dialekti õppimine. Bakalaureusekraadi saaja valdab erialast keelt vähemalt kesktasemel (B2.2).

Lisaks keeleõpingutele annab bakalaureuseõpe teadmised Lähis-Ida kultuuriruumist, ajaloost, islamist, kirjandustest ja ühiskondadest.

Neid toetavad üldained (globaalne ajalugu, maailmakirjandus, kriitiline mõtlemine, suured küsimused, maailmavaated ja usundid) ja ELU projekt, mis toetab meeskonnatööoskust ja erialade vaheliste probleemide lahendamist.

Bakalaureuseastme olulise osana on vaja läbida erialane praktika, mida võib teha 
nii avalikus kui ka erasektoris või kasutades võimalust panustada Lähis-Ida kirjanduse antoloogiate koostamisse ja tõlkimisse.
.

Kõrvaleriala

Teisel õppeaastal on võimalus valida kõrvaleriala (lähem info siin). Kombineeri Lähis-Ida uuringute peaeriala näiteks antropoloogia, ajaloo, kultuuriteadusedigihumanitaaria või muu kõrvalerialaga.

 

Tutvu õppekavaga

Õppekeskkond

 • Lähis-Ida keelte ja kultuuridega tegelevatel üliõpilastel on võimalus Erasmuse vahetusüliõpilaste programmiga õppida näiteks Türgi ülikoolides.
 • Tallinna ülikooli Aasia uuringute suuna teadlased on maailmas tunnustatud.
 • Aasia uuringute suund üleval ka Aasia kultuuripärandit ning selle tutvustamist. Aeg-ajalt korraldatakse Aasia-teemalisi kirjandusõhtuid, kus tutvustatakse eesti keelde tõlgitud olulisi Aasiast pärit kirjandusteoseid (proosa, luule).
 • TÜHI-s on suur roll õppetöövälisel tegevusel. Meie aktiivsed üliõpilased osalevad üliõpilasnõukogu tegevustes.
 • Tallinna ülikool asub kesklinnas ja on hõlpsasti ligipääsetav. Tutvu ülikoolilinnakuga siin

Õppejõud

 

Helen Geršman on Lähis-Ida uuringute lektor. Ta on omandanud Tallinna ülikoolis doktorikraadi kultuuride uuringute erialal ning täiendanud end  Granada ülikoolis Hispaanias, Jerusalemma heebrea ülikoolis Iisraelis, Aleppo ülikoolis Süürias ning Ankara keeltekoolis TÖMER.

Lisaks türgi keelele on Helen Geršmani teaduslikud huvid araabia luule ja retoorika.

 

 

Vastuvõtutingimused

Riigieksamid

 • Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam

Vastuvõtutingimused

 • Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam on 40%.

 • Vastuvõtueksam on 60%.

 • Vastuvõtulävend on 65 palli

Vastuvõtueksam

Vastuvõtueksamiks tuleb läbi lugeda Sayyid Qutbi teos "Külapoiss", Tallinna Ülikooli Kirjastus 2019.

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Kirjalikus osas kirjutavad kandidaadid kohapeal lühiessee, millega hinnatakse võimet iseseisvalt analüüsida eksamiks loetud kirjandusteose eri aspekte ning kandidaadi väljendus- ja arutlusoskust eesti keeles.

Suuline osa on vestlus vastuvõtukomisjoniga, kus hinnatakse kandidaadi arutlusoskust, motivatsiooni ja valmisolekut asuda õppima valitud erialale, mille juurde kuulub ka intensiivne keeleõpe, ning kandidaadi teadmisi valitud eriala kohta.

Vastuvõtueksamite ajakava

Lisapunktid vabatahtliku töö eest

Kandidaadil on võimalik saada vastuvõtueksamil kuni 4 lisapunkti varasema vabatahtliku töö eest. Selleks tuleb täita avaldus, see välja printida, võtta vastuvõtueksamile kaasa ja esitada vastuvõtukomisjonile. Avaldusega koos tuleb esitada ka kinnitus organisatsioonilt, kus vabatahtlikku tööd tehti. Vabatahtliku töö eest lisapunktide andmise otsustab vastuvõtukomisjon.

Õppekohad

Aasia uuringute õppekaval on kolme peaeriala (Jaapani uuringud, Hiina uuringud, Lähis-Ida uuringud) peale kokku 50 õppekohta.

Kuhu edasi?

Lähis-Ida uuringute suuna õppekava läbimine annab suurepärase ettevalmistuse töötada väga erinevates valdkondades. Selleks, et saada põhjalikumad teadmised Lähis-Idast ning süvendada seoste leidmise ja analüüsioskust, soovitame aga jätkata õpinguid magistritasemel.

Millistel erialadel võib tööd leida?

Aasia uuringute bakalaureuseõppekava Lähis-Ida suuna läbimine annab hinnatud võõrkeele oskuse (araabia, türgi, pärsia keel), kriitilise mõtlemise ning laiemad teadmised Lähis-Idast, mis omakorda tagab avarad karjäärivõimalused. 

Meie lõpetajatel on võimalik leida väärtustatud spetsialistidena tööd nii avalikus sektoris (ametnikuna, analüütikuna, menetlejana, haridus- ja mäluasutuste töötajana, tõlgi ja tõlkijana, keeleõpetajana, nõustajana, sise- ja välisjulgeolekuspetsialistina, sh Euroopa Liidu struktuurides), erasektoris (ettevõtjana, giidina, meediatöötajana, koolitajana) kui ka kolmandas sektoris (vedades vabaühendustes põnevaid Lähis-Ida-teemalisi projekte või seonduvalt uussisserändajatega).

Samuti on mitmed eriala lõpetanud valinud teadustegevuse, jätkates õpinguid magistri- ja doktoriõppes.
 

Edasiõppimisvõimalused

Lähis-Ida uuringute eriala õpetame 3+2-süsteemis, sellepärast on magistriõpingud Aasia uuringute õppekaval loogiline jätk bakalaureusekraadi saanutele. Magistriõppes saad valida kahe peaeriala vahel: Jaapani uuringud  või Aasia ühiskonnad.

Kui bakalaureuseastmes anname põhiteadmised valdkonnast, siis magistrantuur annab võimaluse oluliseks Aasia-alaseks ekspertiisiks. Lähis-Ida komponent avaldub erinevate Aasia-teemaliste loengute osades ja võimaluses õppida araabia keelt C1 tasemel. Samuti on võimalik jätkata õpinguid doktoriõppes. 

Võta ühendust!

PostiaadressNarva mnt 29, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 640 9376

Sarnased erialad

Jaapani uuringud

Humanitaarteaduste instituut

Kui tahad tulevikus teha tööd, kus saad kasutada teadmisi Jaapani kultuurist, keelest, ajaloost ja ühiskonnast, siis tule õppima Jaapani uuringute erialale.

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
20
Päevaõpe
Vaata eriala

Hiina uuringud

Humanitaarteaduste instituut

Sind huvitab hiina kultuur ja ühiskond? Soovid õppida süvendatult hiina keelt? Tahad töötada hiina kultuuri ja keelt valdava spetsialistina era- või riigisektoris? Siis tule õppima Tallinna ülikooli Aasia uuringute bakalaureuseõppekavale, millele astudes saad valida Hiina uuringute peaeriala.

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
15
Päevaõpe
Vaata eriala

Aasia ühiskonnad

Humanitaarteaduste instituut

Sind huvitavad Aasia riikide ühiskonnad ja poliitika? Soovid intensiivselt õppida ühte Aasia keelt (araabia, hiina, korea, jaapani, türgi)? Tahad töötada Eesti-Aasia suhteid korraldava spetsialistina era- või riigisektoris? Astudes Tallinna Ülikooli Aasia uuringute magistrikavale, saad valida Aasia ühiskondade peaeriala.

Magistriõpe
Eesti keel
10
Sessioonõpe
Vaata eriala

Jaapani uuringud MA

Humanitaarteaduste instituut

Sind huvitab Jaapan ning sa soovid saada põhjalikud teadmised Jaapani kultuurist ja omandada jaapani keeles C1 taset? Sind köidab mõni konkreetne valdkond, näiteks Jaapani kirjandus, esteetika, ühiskond, film või popkultuur? Aasia uuringute magistrikavale sisse astudes saad valida Jaapani uuringute peaeriala, mis pakub sulle ainulaadse võimaluse tegeleda süvitsi Jaapani kultuuri erinevate aspektidega.

Magistriõpe
Eesti keel
10
Sessioonõpe
Vaata eriala

Kultuuriteadus

Humanitaarteaduste instituut

Kultuuriteadus on avar eriala, mis sobib suurepäraselt inimesele, kes ei taha keskenduda vaid ühe konkreetse valdkonna õppimisele, vaid otsib mitmekülgset humanitaarõpet, mille käigus omandada alusteadmised kultuurist, selle ajaloost ja toimimisest, religioonidest, kirjandus-, filmi- ja muusikateoste analüüsivõimalustest, mõnest oma valikul võõrkeelest ja paljust muust. Parim võimalus saada tõeliselt kultuurseks inimeseks!

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
25
Päevaõpe
Vaata eriala

Antropoloogia

Humanitaarteaduste instituut

Mida tähendab inimeseks olemine? Kas sind huvitab, miks on kultuurid ja ühiskonnad nii erinevad ning mis on meil inimestena ühist? Kas soovid end teostada töökohtadel, mis nõuavad oskust ja tahet mõista ning suhestuda inimestega, kel on maailmast erinevad arusaamad ja kogemused?

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
20
Päevaõpe
Vaata eriala