Teadus

Doktoritöö keskmes on naise intrapersonaalse kultuuri kujundamine lapse sünniga seoses

Täna kaitseb loodus- ja terviseteaduste instituudi doktorant Kristiina Uriko doktoritööd “Intrapersonal Culture of Motherhood and Its Shape Factors During the First Year of the Child" („Intrapersonaalse emaduse kultuuri kujundamine ja sellega seonduvad faktorid lapse esimesel eluaastal“).

Ema ja laps

Doktoritöös käsitleb naise intrapersonaalse kultuuri formeerimist lapse sünniga seonduvalt kui psühholoogia- ja bioloogiapõhist ning sotsiaalkultuurilist fenomeni.

Uurimustöös osalesid naised raseduse esimesest trimestrist kuni lapse aastaseks saamiseni. Kristiina Uriko selgitab, et uurimustöö tulemustest selgub, et intrapersonaalse tähendussüsteemi loomine leiab aset interaktsioonis sotsiaalkultuurilise keskkonnaga ning sisaldab endas vastuolulist protsessi. Nimelt leiab personaalse tähendussüsteemi formeerimine ja reorganiseerimine aset olukorras, kus püütakse ühelt poolt säilitada stabiilsust ning teisalt kohanduda nii füsioloogiapõhistest protsessidest lähtuvate muutuste kui ka sotsiaalkultuurilise keskkonna poolt esitatud nõuetega.

Sotsiaalkultuuriline taustsüsteem moodustab referentssüsteemi ning selle alusel suunatakse ja hinnatakse oma personaalset arengut. “Intrapersonaalse emaduse kultuuri formeerimine saab alguse esimese raseduse ja lapse sünniga, kuid pidev personaalse tähendussüsteemi organiseerimine läbi interaktsiooni naise ja teda ümbritseva keskkonna vahel jätkub elukestvalt,” lisab Uriko.

Doktoritöö avalik kaitsmine toimub 6. detsembril kell 12-15 Mare majas, ruumis M-648. Töö juhendaja on Aalborgi Ülikooli professor Jaan Valsiner ning konsultant professor Aleksander Pulver Tallinna Ülikoolist. Oponendid on Salerno Ülikooli dotsent Giuseppina Marsico ja Desarrollo Ülikooli professor María Elisa Molina.

Töö on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA.