Haridusblogi

Veebipõhise kontaktõppe ABC (9. osa): Huvikoolide ja noortekeskuste töö korraldamine veebikeskkonnas

Veebipõhise kontaktõppe ABC on praktiline abimees e-õppe läbiviimisel. Avaldame kokku kümme juhendmaterjali, mis aitavad tõhusalt ja läbimõeldult korraldada veebiseminare ning e-õpet. Materjali koostab Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi elukestva ja mitteformaalõppe suuna õppejõud koostöös EDUSPACE tehnoloogiaga toetatud õppimise ja õpetamise uurimise labori meeskonnaga.

huvikooli lapsed
Kontakti loomine ja hoidmine
  • Huvihariduse tasandil on oluline kontakti hoidmine, hoia suhet nii osaleja kui ka lapsevanemaga. Samas jälgi, et tegevus ei nõuaks lapsevanemalt liialt ajalist panustamist ja osalejalt liiga palju ekraani taga olemist.
  • Aita leida suhtluskeskkondi, kus noored saavad suhelda sarnaselt huvikoolide ja noortekeskustega. Paku välja virtuaalses keskkonnas suhtlemise hea tava. Turvatunnet saad luua, kui tood üle füüsilises keskkonnas kasutusel olnud norme. 
  • Loo tasakaal videosalvestuste ja reaalajas toimuvate veebikohtumiste vahel. Vahetud kohtumised ekraani vahendusel aitavad hoida grupitunnet ja toetavad omavahelist suhtlemist.
Tegevuse taseme tagamine ja ümbermõtestamine
  • Mõtle, mida soovid saavutada – on selleks tegevuse jätkamine, õppekava täitmine, uue õppimine, oskuste taseme hoidmine. Hinda reaalselt, kas tegevust on võimalik distantsõppes läbi viia ning milliseid ressursse see vajab. 
  • Veebikeskkonda tegevusi üle viies tuleb sisu läbi mõelda ning vajadusel muuta see individuaalsemaks, et oleks osalejatele motiveeriv ja võimetekohane. Paku alternatiivseid lahendusi, nt rühmatreeningu asemel individuaalne liikumine.
  • Individuaalsem õpe loob osalejale võimaluse oma loomingu mõtestamiseks. Võimalda enda ja teiste tööde analüüsimist, tagasisidestamist ning rohkem loovtööde tegemist. Ära anna põhjust loobumiseks. 
Jätkusuutlikkus
  • Jälgi, et huvitegevuse läbiviijad  oleksid piisavalt toetatud nii metoodika, digivahendite aga ka õppijate kontaktandmetega. Paku tuge õppekava kohandamisel, nii välistad huvitegevuse katkemise juhendaja ebakindluse või ülekoormatuse tõttu. 
  • Õppekava ümber kohandamisel jälgi, et selle täitmine oleks lastele vaheldusrikas. Parima kvaliteedi saavutamiseks katseta erinevaid keskkondi, nt pilliõpet on parem läbi viia ühes ja tantsutunde teises keskkonnas. 
  • Uuri, kas on võimalik erinevaid huvitegevusi kombineerida, et õppijaid vähem ekraaniga koormata. Teed koostööd huvialaringkondade ja -liitudega kogemuste jagamiseks. 

Tutvu lisaks: 

Vaata ka samal teemal e-seminare:

Lisalugemiseks: