täiendav

Esita avaldus 9. - 12. augustini infosüsteemis SAIS!

 

Kui Sa veel ei ole jõudnud sel aastal ülikooli astumiseks avaldust esitada, siis nüüd on uus võimalus! Täiendav vastuvõtt toimub ühele bakalaureusetaseme ja kolmeteistkümnele magistriõppe erialale.

Vastuvõtueksamid toimuvad 14. augustil (v.a sotsioloogia, mille eksam toimub 13. augustil).

Lisadokumentide esitamine paberkandjal toimub 12. augustil kella 10 - 12. Leiad meid ruumist A-108 (Narva mnt 25).

Bakalaureuseõppe täiendav vastuvõtt


Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus Õppekohad
Ristmeedia filmis ja televisioonis

Vastuvõtueksam koosneb kolmest osast:
1) audiovisuaalne CV (30%) - saata aadressile crossmedia@tlu.ee hiljemalt 12.08.2019;
2) kirjalik töö (20%) - kirjaliku ülesande saab kandidaat SAISist avaldust esitades. Kirjalik ülesanne tuleb laadida üles SAISi keskkonda hiljemalt 12.08.2019 koos avaldusega;
3) intervjuu (50%) - 14. augustil toimub ruumis N-307 vestlus vastuvõtukomisjoniga. Täpse vestluse aja saab SAISis avaldust esitades, kandidaadile arvestatakse 20 minutit.

 

Kandidaadid peavad esitama oma audiovisuaalse CV ehk audiovisuaalseid väljendusvahendeid kasutades koostatud enesetutvustuse, mis tehakse komisjonile kättesaadavaks mõnel veebiplatvormil (nt. YouTube, Vimeo). Enesetutvustuse pikkus on kuni 3 minutit ning keelena kasutatakse inglise keelt. Lisaks enda tutvustusele peaks materjal sisaldama ka selgitust, miks potentsiaalne tudeng ristmeediat õppima soovib tulla. Enesetutvustusele on soovitatav lisada ka eelnevat loomingulist tööd sisaldav portfoolio, kus võivad olla näiteks videod, veebilehed, animatsioonid, 3D-kujundused vms.

lävendipõhine

Magistriõppe täiendav vastuvõtt

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus Õppekohad
Aasia uuringud (Aasia ühiskonnad, Jaapani uuringud) 14. augustil kell 11.00 ruumis S-403.
Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Vastuvõtueksamile tulles peab kandidaat võtma kaasa isikut tõendava dokumendi. Koos sisseastumisavaldusega tuleb SAISis esitada magistritöö esialgne kavand, mis sisaldab uurimistöö lühikest sisukirjeldust, probleemipüstitust ja esialgset bibliograafiat, mis on sõnastatud 2–3 leheküljel. Uurimistöö kavandi faili nimi peab olema kandidaadi enda nimi. Vastuvõtueksami käigus toimub vestlus uurimistöö kavandi põhjal.  
 
lävendipõhine
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja 14. augustil kell 10.00 ruumis S-420.
Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. 
Esimene kirjalik osa on kandidaadi motivatsioonikiri, mille ta esitab koos avaldusega SAISis. Motivatsioonikiri peab kajastama kandidaadi soovi saada ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajaks, arusaama õpetajaameti võimalustest ja vastutusest, oma missiooni õpetajana, ülevaade varasemast tööst noortega, kui see kuulub kogemuste hulka. 
Teise kirjaliku osana sooritatakse vastuvõtueksamil akadeemiline test, millega hinnatakse üliõpilaskandidaadi võimekust õppida ülikoolis. Akadeemiline test koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded. Sellele järgneb suuline eksamiosa, mis koosneb arutelust hariduse valdkonna aktuaalsetel teemadel ja individuaalsest vestlusest. Vastuvõtueksamile tulles peab kandidaat võtma kaasa isikut tõendava dokumendi ja kirjutusvahendi. 
lävendipõhine
Ajalugu 14. augustil kell 10.00  ruumis S-423.
Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. 
Kirjalik osa on kandidaadi magistritöö kavand, mis tuleb kaasa võtta vastuvõtueksamile, kus kandidaat tutvustab seda vastuvõtukomisjonile. Vestluse käigus hinnatakse lisaks kandidaadi seniseid õpinguid, töökogemust ning motivatsiooni. Vastuvõtueksamile tulles peab kandidaat võtma kaasa isikut tõendava dokumendi. Lisaks peab kandidaat esitama SAISis koos avaldusega oma bakalaureusetöö, mille alusel hinnatakse kandidaadi akadeemilise kirjutamise oskust. Kui kandidaat on lõpetanud varasemad õpingud bakalaureuseeksamiga, siis peab ta esitama oma bakalaureuseõpingute käigus koostatud uurimistöö.
8
Antropoloogia Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. 
Kirjalikult esitatakse magistritöö esialgne kava (pikkusega 2−3 lehekülge, peab sisaldama esialgset teemat, metodoloogiat ja kirjandust). Magistritöö kava peab olema inglise keeles ja esitatakse koos sisseastumisavaldusega SAISis.
Vastuvõtueksamil kirjutatakse ingliskeelne essee (90 minutit, umbes viis lehekülge) etteantud teemal, mille jaoks tuleb läbi lugeda artiklid etteantud valikust. Essee kirjutamise aeg lepitakse kokku e-posti teel individuaalselt, essee kirjutatakse elektroonilises keskkonnas.
Vestlusele kutsutakse teise vooru pääsenud kandidaadid. Vestlus on inglise keeles ja räägitakse kandidaadi magistritöö kavast, lisaks hinnatakse kandidaadi huvi eriala vastu. Vestlus läbi SAISi kandideerinutele toimub 14. augustil ruumis S-513. Vestluse kellaaeg teatatakse kandidaadile e-posti teel. Vastuvõtueksamile tulles peab kandidaat võtma kaasa isikut tõendava dokumendi.
lävendipõhine
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja 14. augustil kell 10.00 ruumis S-415.
Vastuvõtueksam koosneb kolmest osast. Vastuvõtueksamile tulles peab kandidaat võtma kaasa isikut tõendava dokumendi ja kirjutusvahendi.
Esimese kirjaliku osana sooritatakse akadeemiline test, millega hinnatakse üliõpilaskandidaadi võimekust õppida ülikoolis. Akadeemiline test koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded. Akadeemiline test kestab umbes ühe tunni. Teises kirjalikus osas kontrollitakse oskusi ja teadmisi eesti keele alal (kirjutusoskus, sõnavara ja grammatika tundmine jms). Suuline osa (vestlus) annab võimaluse põhjendada huvi valitud eriala vastu ja selle omandamise motiive, osutada kultuuri- ja kirjandusteadmisi ning arusaamist keele toimimisest. Eksamipäeva pikkus sõltub kandidaatide hulgast.
lävendipõhine
Kirjandusteadus 14. augustil ruumis S-417.
Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust osast ja vestlusest. Vastuvõtueksamile tulles peab kandidaat võtma kaasa isikut tõendava dokumendi. 
Kandidaat peab saatma hiljemalt 12. augustiks elektrooniliselt aadressile piret.viires@tlu.ee kirjaliku teksti, kus ta põhjendab erialavalikut ja kirjutab esialgse visiooni oma magistritöö teemast (1-2 lk). Vastuvõtueksamil toimub vestlus, mille jooksul arutletakse erinevate kirjandusküsimuste üle ja vesteldakse plaanitava magistritöö teemal. 
6
Koreograafia Intervjuu toimub 14. augustil kell 9.00 ruumis A-231. Täpne vestluse aeg saadetakse meilile. Loominguline CV ja portfoolio tuleb saata meilile helen.kauksi@tlu.ee hiljemalt 12. augustil. 1
Kunstiõpetaja Sisseastumiseks tuleb saata CV, motivatsioonikiri, magistritöö kavand ja loominguline portfoolio hiljemalt 12. augustil aadressile kunstiopetaja@tlu.ee digitaalselt ühe PDFina (portfoolio võib olla ka viitena kodulehele). Magistritöö kavandis on teema kirjeldus, sõnastatud uurimisprobleem ja -eesmärk ning peamised allikad. 
Vastuvõtueksam toimub 14. augustil kell 17.00 kutsesobivusvestlusena Eesti Kunstiakadeemias ruumis D410. Täpne vestluse aeg saadetakse meilile. Hinnatakse eelnevat loomingulist tegevust, huvi ja soovi tegeleda kunsti õpetamisega mitmel tasandil ja valmisolekut panustada kunstihariduse arendamisse.
lävendipõhine
Muusikaõpetaja 14. augustil kell 12 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (Tatari 13) ruumis B-203.
Eksam koosneb loomingulisest konkursist, intervjuust ja kutsesobivuskatsest. Täpne kellaaeg teatatakse üliõpilaskandidaadile hiljemalt üks tööpäev enne eksamit meili teel. 
Loomingulise konkursi raames tuleb kandidaadil esitada omal valikul laul a cappella; esitada ettevalmistatud käibelolevatest üldhariduskooli muusikaõpikutest valitud laulu saade koos meloodiaga; komisjoni poolt antud laulule kujundada klaverisaade (meloodia + harmoonia, ilma laulmiseta); instrumentaalpala vabalt valitud instrumendil, millega sisseastuja demonstreerib oma pillimänguoskust; muusikateoreetiliste teadmiste eksam*. 
*Muusikateooria sisseastumiseksami võib ühitada muusika-alase bakalaureuseõppe muusikateoreetiliste ainete lõpueksamiga. Bakalaureuseõppest muusikateoreetiliste ainete lõpueksami tulemus kehtib magistriõppe sisseastumiseksamina kuni kolm aastat alates lõpetamise aastast. 
Intervjuul keskendutakse muusikalistele ja üldkultuurilistele teemadele ning arutletakse võimaliku uurimisteema üle. Kutsesobivuskatse käigus selgitatakse välja kandidaadi eeldused õpetajana töötamiseks, sh suhtlus- ja eneseväljendusoskus, eesti keele ja võõrkeelte oskus, oskus kasutada kaasaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimalusi ning valmidus meeskonnatööks ja edasiseks professionaalseks arenguks. 
Täpsem informatsioon: TLÜ Muusikaõpetaja magistriõppekava juht dotsent Vaike Kiik-Salupere (vaike.kiik-salupere@tlu.ee, 56 827 550); EMTA Muusikaõpetaja magistriõppekava juht professor Kristi Kiilu (kristikiilu@ema.edu.ee)
lävendipõhine
Slaavi keeled ja kultuurid 14. augustil kell 10.00 ruumis S-416.
Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust esseest (kirjutatakse kohapeal vene keeles, 200 sõna) ja vestlusest, mis toimub pärast essee kirjutamist. Vastuvõtueksamile tulles peab kandidaat võtma kaasa isikut tõendava dokumendi ja kirjutusvahendi.
9
Sotsioloogia 13. augustil kell 9.00 ruumis M-659.
Vastuvõtueksam on vestlus komisjoniga. 
Kandidaadilt ootame motivatsioonikirja, CVd ja magistritöö 1-2 lk projekti, mis tuleb üles laadida SAISi. Magistritöö projekt peaks kajastama järgmisi punkte: - teema nimetus, projekti koostaja; - teema valiku ja aktuaalsuse põhjendus; - uurimistöö eesmärk ja keskne uurimisprobleem; - kasutatavad andmed ja analüüsimeetodid; - soovitatavalt: olulisem(ad) autor(id) või teooria(d) töö teoreetilise osa lähtekohtadena. Vestlusele palume kaasa võtta oma bakalaureusetöö ja võimalikud muud varasemad uurimislikud-analüütilised kirjalikud tööd. Täpse vestluse aja saab teada SAISis avalduse esitamisel.
1
Vene keele ja kirjanduse õpetaja 14. augustil kell 10.00 ruumis S-422.
Vastuvõtueksamile tulles peab kandidaat võtma kaasa isikut tõendava dokumendi ja kirjutusvahendi. 
Vastuvõtueksam koosneb kolmest osast:
Esimese kirjaliku osana sooritatakse akadeemiline test, millega hinnatakse üliõpilaskandidaadi võimekust õppida ülikoolis. Akadeemiline test koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded. Akadeemiline test kestab umbes ühe tunni. 
Teises kirjalikus osas kirjutatakse essee. Seejärel toimub kandidaadiga vestlus, kus keskendutakse eelkõige õpetajaametile ja -karjäärile suunatud küsimustele. Suuline osa toimub kohe pärast kirjalikku.
lävendipõhine

Lisainfo

Kui Sul on küsimusi sisseastumise kohta või soovid teada rohkem ülikoolis õppimisest, võta ühendust meie vastuvõtuspetsialistiga.

E-post: vastuvott@tlu.ee 
Telefon: 6409 135