Saksa keel ja kultuur

Saksa keel ja kultuur

Soovid õppida süvendatult saksa keelt? Sind huvitab saksa kultuurilugu, kirjandus ja ühiskond? Tahad töötada saksa keele ja kultuuri spetsialistina era- või riigisektoris?

Õppetase Bakalaureuseõpe

Õppe kestus 3 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv 15

Õppevorm Päevaõpe

Ootame sind õppima, kui sa oled uudishimulik ja keeleõppes võimekas, sul on lai silmaring ja huvi humanitaaria vastu ning soovid pühenduda saksa keele ja kultuuri õppimisele ja uurimisele. 

Saksa keele ja kultuuri peaerialal õppima asumise eelduseks on keeletase A2.  

Miks tulla meile õppima?

Tallinna ülikooli Euroopa nüüdiskeelte ja kultuuride bakalaureuseõppekaval saad õppida saksa keele ja kultuuri peaerialal, mis võimaldab sul

 • õppida saksa keelt kõrgemal tasemel; 
 • õppida mõistma tänapäeva saksakeelsete riikide kultuuri ja ühiskonna eripärasid;
 • kombineerida oma peaeriala mõne teise keele ja kultuuri või muu TLÜ-s pakutava kõrvalerialaga;
 • esimesena TLÜ humanitaarteaduste instituudis on saksa keele erialasse integreeritud mobiilsusaken - teise õppeaasta kevadsemester toimub välisõppes, seda koostöös meie partnerülikoolidega.  See on erakordne võimalus omandada erialateadmisi rahvusvahelises keskkonnas ja täiendada oma keeleoskust saksakeelses kultuuriruumis;
 • võimalus osaleda Erasmus vahetusõppes või välispraktikal.

Õpingud saksa keele ja kultuuri erialal

 • toimuvad saksa keelt ning saksakeelsete riikide kultuuri ja kirjandust suurepäraselt tundvate õppejõudude juhendamisel, kellest üks on saksa emakeelega;
 • arendavad lisaks kultuuri mõistmisele ja keeleoskusele üliõpilase iseseisvust ja oma vajadustest lähtuva õppimise oskust, mida on vaja edukaks toimetulekuks kaasaegses ühiskonnas;
 • võimaldavad sul seminaride käigus süvendatult tegeleda mõne kitsama saksa keelt või saksakeelseid kultuure puudutava teemaga;
 • pakuvad praktikakogemust saksa keelega seotud asutustes ja ettevõtetes;
 • annavad eelduse astuda magistriõppekavadele, et õppida saksa keele õpetajaks, tõlkijaks või tõlgiks;
 • loovad lõpetajatele eeldused ja teadmised töötada turismivaldkonnas, Saksa turule orienteeritud ettevõtetes või Saksa ettevõtete siinsetes esindustes, kultuuriajakirjanduse ja -korralduse alal, kirjastustes, samuti välisesinduste juures ning rahvusvahelistes organisatsioonides.

 

Õppekava ja -ained

Saksa keele ja kultuuri eriala saad õppida TLÜ Euroopa nüüdiskeelte ja kultuuride õppekaval, mis võimaldab valida viie täismahulise peaeriala – hispaania, inglise, itaalia, prantsuse või saksa keele ja kultuuri – vahel ning õppida kõrvalerialana teist enda valitud keelt ja kultuuri või mõnda muud TLÜ-s pakutavat kõrvaleriala.

Õppevormi kirjeldus

 • Kestus: 3 aastat
 • Õppevorm: päevaõpe
 • Täiskoormusega bakalaureuseõpe on peamiselt loengute ja seminaride vormis.

 • Bakalaureusekraadi omandamiseks tuleb sul läbida õppekava ja sooritada bakalaureuseeksam.

Olulised eriala- ja üldained

Peaeriala ained võimaldavad jõuda saksa keele oskuses B2- või C1-tasemeni ja uurida saksakeelsete riikide ühiskonda, kirjandust ja kultuurilugu eesmärgiga mõista tänapäeva saksakeelsete riikide kujunemist, aktuaalseid probleeme ja kultuurilist ning keelelist mitmekesisust. Loengutes ja seminarides eelistatakse õppijakeskseid meetodeid ning kultuuri ja keele integreeritud õpet.  

Eriala uurimuslik moodul arendab individuaalse juhendamise ning tagasisidestamise vormis vajalikke oskusi iseseisvaks teadustööks. Meeskonnatöö oskust arendavad uurimisprojektid koos teiste erialade üliõpilastega ja ühised seminarid saksa keele ja kultuuri eriala üliõpilaste vahel. Iseseisvat uurimistööd valmistavad ette bakalaureuseseminar ja tihe koostöö õppejõududest juhendajatega. Uurimistöid kirjutatakse saksa keeles. 

Õppekavas ette nähtud erialapraktika pakub võimalust esmaseks kokkupuuteks tööturuga. Eriala üliõpilased teevad praktika väljaspool ülikooli nii Saksamaaga seotud ettevõtetes kui ka kitsamalt tõlkimise, võõrkeelte õpetamise, kirjastamise, turismi või muudes erialaga seotud valdkondades. 

Üleülikoolilised ja instituudi üldained (globaalne ajalugu, maailmakirjandus, kriitiline mõtlemine, suured küsimused, maailmavaated ja usundid) annavad sulle võimaluse tutvuda humanitaarse ja humanistliku mõttega laiemas tähenduses. Need kursused arendavad kriitilise mõtlemise oskusi ja üldkultuurilisi teadmisi, mis on olulised ühiskonna ja kultuuri nähtuste mõtestamiseks ning toimetulekuks kaasaegses kiiresti muutuvas maailmas. ELU projekt on suunatud konkreetse probleemi lahendamisele erialadevahelises meeskonnas, toetades projektipõhist meeskonnatöö oskust, mis on tänapäeva tööturul üks olulisemaid oskusi.

Kõrvaleriala

Vabalt valitud kõrvaleriala raames saad saksa keele ja kultuuri õpinguid siduda teise keele ja kultuuri, ajaloo, riigiteaduste, kultuuriteooria, digihumanitaaria või mõne muu Tallinna ülikoolis pakutava erialaga.

See annab sulle võimaluse omandada mitmekülgseid teadmisi, mis tulevad kasuks nii edasiõppimisel kui ka ameti leidmisel. 

Tutvu õppekavaga

Õppekeskkond

 • Erialaaineid alaliselt õpetav õppejõudude koosseis on tunnustatud ja rahvusvaheline ning õppetöösse on kaasatud ka praktikante Saksamaalt ja Austriast, külalisõppejõude ja -teadlasi välisülikoolidest. 

 • Saksa keele ja kultuuri erialal on lai valik partnereid Saksamaa ülikoolide näol. Meie üliõpilased on viimastel aastatel käinud Erasmuse programmi raames nt Bambergis, Potsdamis, Bielefeldis, Chemnitzis. Lisaks Erasmusele on saksa keele ja kultuuri eriala üliõpilastel võimalus saada stipendiume suvekursusteks. 
 • Saksa suund teeb koostööd teiste suundadega, toimuvad kultuurialased ühisseminarid teiste keelte ja kultuuride üliõpilastega. Korraldame koosviibimisi ja õppekäike. Eriala seminaridel ja loengutel on regulaarselt Saksamaalt, Austriast ja Šveitsist pärit välisüliõpilasi, kes toovad endaga kaasa autentset saksakeelsete riikide ühiskondade tunnetust. 
 • Eriala õppejõud ja üliõpilased panustavad Saksa Kevade programmi.
 • TÜHI-s on suur roll õppetöövälisel tegevusel. Meie aktiivsed üliõpilased osalevad üliõpilasnõukogu tegevustes.
 • Meie ülikoolis õppides on tudengitel kasutuses raamatukogu, avarad auditooriumid nii loenguteks kui ka filmiõhtuteks, mugavad kohvikud ning istumisnurgad õppimiseks ja sõpradega suhtlemiseks ning uute teadmiste üle arutamiseks.
 • Tallinna ülikool asub kesklinnas ja on hõlpsasti ligipääsetav. 

Õppejõud

Saksa keele ja kultuuri eriala õppejõudude teadustegevus on seotud peamiselt saksa ja baltisaksa kirjanduse ja kultuurilooga ning saksa keele kui võõrkeele õpetamise ning varajase võõrkeeleõppe didaktikaga.

Üheks uurimisteemaks on ka saksa keel avalikus ruumis. Viimased teadusprojektid on olnud seotud baltisaksa kirjandusega, projektide raames ilmusid publikatsioonid saksa kirjastustes.

 

Maris Saagpakk on saksa kultuuriloo ja kirjanduse dotsent. Tema akadeemiline karjäär on olnud seotud Tallinna ülikooliga, kus ta lõpetas algul saksa ja inglise keele õpetaja õppekava ning hiljem kaitses doktoritöö baltisaksa autobiograafiatest. Arvukate stipendiumide ja vahetusprogrammide raames on Saagpakul olnud võimalus ennast täiendada Hamburgi, Kieli, Erfurti, Würzburgi, Leipzigi ja mitmetes teistes Saksamaa ülikoolides ning Marburgis asuvas Herderi Instituudis. Erasmuse programmi raames on Saagpakk õpetanud Saksamaal, Tšehhis, Itaalias, Lätis ja Soomes. 

Teadustöö keskmes on tal alati olnud baltisaksa kultuurilugu ja kirjandus, eriti autobiograafiakirjandus, samuti Baltikumiga seotud saksa autori August von Kotzebue looming ja selle retseptsioon Eestis. Maris Saagpakk on vaadelnud baltisaksa kirjandust postkolonialistliku ideevälja kontekstis ning on juhtinud ETF grantiprojekti "Baltisaksa (kultuuri)tekstid ja postkoloniaalne diskursus" (2010-2012). Viimasel ajal on Saagpakk tegelenud linguistic landscape'i temaatikaga (võõr)keelte populariseerimise ja (ajaloolise) mitmekeelsuse teadvustamise eesmärgil. Lisaks teadustööle on Saagpakk tegev tõlkijana.


Aigi Heero on saksa keele ja didaktika dotsent. Tallinna Ülikoolis töötab ta alates 2002. aastast. Doktorikraadi on ta kaitsnud Saksamaal Freiburgi ülikoolis 2001. aastal.
Tema tegevusvaldkondadeks on olnud peamiselt saksa keel, kirjandus ja kultuur varasel uusajal, uuem saksa kirjandus ning võõrkeeleõpe. Ta on end erialaselt täiendanud erinevate vahetusprogrammide raames Saksamaal Kieli, Erfurti, Würzburgi ja Marburgi ülikoolides ning viinud saksa keele ja kultuuri alast õpet läbi ka Saksamaal ja Hiina RVs. Aigi Heero on juhtinud kahte varase uusaja teemalist ETF grandiprojekti aastatel 2009-2016.

Tema uurimisteemadeks on 17. sajandi Tallinna kirjandus, kultuur ja koolielu, Saksa migratsioonidiskursus ning võõrkeeleõpe. Lisaks õppe- ja teadustööle on tema vahendusel ilmunud arvukalt tõlkeid nii eesti kui ka saksa keelde.


Rimma Andrejenko on saksa keele õpetaja. Ta on omandanud magistrikraadi Southamptoni Ülikoolis. Tema magistritöö oli otseselt seotud kultuuridevaheliste sidemetega, ajalooliste ja lingvistiliste protsesside analüüsiga. Hiljem järgnesid MA-õpingud saksa keele õpetaja erialal Tallinna Ülikoolis. Erialaselt on ta end täiendanud kursustel kodu- ja välismaal, Lüübekis, Lätis, Saksa Kultuuriinstituudis. Alates 2014. aastast töötab ta saksa keele õpetajana ja alates 2021. aastast saksa keele õpetajana Tallinna Ülikoolis. 

Vastuvõtutingimused

Riigieksam

 • Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam

Vastuvõtutingimused

 • Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam on 40%.

 • Vastuvõtueksam on 60%.

 • Saksa keele oskus vähemalt A2-tasemel (tase määratakse kohapeal keeletesti tulemusena).

 • Vastuvõtulävend on 65 palli.

Vastuvõtueksam

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Kirjalikus osas kirjutatakse saksa keele test. Suulises osas toimub rühmaintervjuu, mille eesmärk on tutvuda üliõpilaskandidaatidega ja hinnata nende sobivust saksa keele ja kultuuri erialale õppima asumiseks. Rühmaintervjuu toimub vastavalt kandidaatide soovile kas eesti või saksa keeles. Vestluse täpne kellaaeg teatatakse pärast keeletesti sooritamist. Rühmaintervjuuks valmistumisel mõelge järgnevatele küsimustele: mida ma tean Saksamaast, saksa keelest ja kultuurist, sh kirjandusest, muusikast, aga ka igapäevakultuurist? Millist saksakeelsest kultuuriruumist pärinevat kirjandusteost viimati lugesin? Milline informatsioon Tallinna Ülikooli saksa keele ja kultuuri eriala kohta tundus mulle eriti huvipakkuv? Miks valisin selle eriala ja miks olen veendunud oma valiku õigsuses? 

Vastuvõtueksamite ajakava

Lisapunktid vabatahtliku töö eest

Kandidaadil on võimalik saada vastuvõtueksamil kuni 4 lisapunkti varasema vabatahtliku töö eest. Selleks tuleb täita avaldus, see välja printida, võtta vastuvõtueksamile kaasa ja esitada vastuvõtukomisjonile. Avaldusega koos tuleb esitada ka kinnitus organisatsioonilt, kus vabatahtlikku tööd tehti. Vabatahtliku töö eest lisapunktide andmise otsustab vastuvõtukomisjon.

Õppekohad

Saksa keele ja kultuuri erialal on 15 õppekohta.

Vilistlased

 

"Suuresti tänu Tallinna ülikooli saksa keele ja kultuuri erialale olen täna seal, kus ma olen - töötan rahvusvahelises ettevõttes, kus igapäevaselt puutun kokku Saksa ettevõtete ja organisatsioonidega, nende ärikommete ja kultuuriga. TLÜ bakalaureuse õppes omandad hea baasi, kust on võimalik edasi minna kuhu iganes - õpetajaks, tõlgiks või nagu mina, ettevõttesse, kus saksa keele oskus on kullahinnaga. Üha rohkem kodumaiseid ettevõtteid vaatavad Saksa turu poole, seega saksa keele oskus ja kultuuri tundmine on suureks eeliseks. Ülikooli ajal tasub kasutada kõiki võimalusi, mida ülikool sulle pakub, olgu selleks siis erinevad projektid, üliõpilasvahetus Erasmusega või erinevad ained, mis aitavad silmaringi laiendada. Ainult ühest võõrkeelest (inglise keelest) enam ei piisa, et olla konkurentsivõimeline, seega miks mitte otsustada just saksa keele kasuks!"

Loe veel blogist.


 

 

"Kui soovid omandada kõrgharidust, mis avaks sulle ukse Euroopasse, siis saksa keele ja kultuuri eriala on just see õige! Mina tegin selle otsuse ja olen tänaseks olnud nii Erasmus+ stipendiaat Greifswaldi ülikoolis kui ka IPS-stipendiaat Saksa Parlamendi juures. Nende stipendiumitega kaasnesid hindamatud kogemused ja uued head sõbrad üle Euroopa. See eriala on huvitav ja annab head teadmised, millega on võimalus hiljem leida rakendust väga erinevatel elualadel. Soovitan kindlasti!"


 

"Saksa keel on efektiivne, loogiline, suure kultuuripärandi ja ajaloolilise tähendusega keel – teerajajate keel. Saksa keele õppimine aitab paremini nii maailma väärtustada kui ka ühiskondlikult lõimuda, võimaldab suhelda suure arvu inimestega üle maailma. Saksa keel teeb elu rikkamaks, tuleviku helgemaks, töökoha leidmise lihtsamaks ja meelepärasemaks. Kohe peale kooli lõppu teadsin, kuhu edasi õppima minna - Tallinna ülikooli saksa keele filoloogia erialale. Huvitavad loengud, põnevad üritused, vahetusõpetajad Saksamaalt, reisimine, praktika Saksamaal ning muidugi imehead kaasõpilased. Nii möödusid bakalaureuse- ja magistriõpingud Tallinna ülikoolis ja nüüdseks olen juba 5 aastat Tallinna Ühisgümnaasiumi saksa keele õpetaja, millele eelnes töö erakoolis, Tallinna Juhkentali Gümnaasiumis ja Tallinna Reaalkoolis."

Loe edasi blogist.


 

"Germanistika avab nii palju uksi! Saksa kultuuriruum on rikas ja huvitav ning Tallinna ülikool avas mulle uksed omamoodi siseringi, motiveeritud ja humoorikate inimeste hulka kogu maailmast, kes jagavad teatud väärtusi ja sihte. On hindamatu tunne selle tagala toel aidata Eestis kaasa saksa keele positsiooni hoidmisele ja tõstmisele. Samuti avanevad keeleoskajale üllatavalt tihti huvitavad võimalused kokku puutuda erinevate elualadega - näiteks võib sattuda ajakirjanikule tõlgiks, meditsiinikonverentsile appi või lastele linnarallit korraldama. Veelgi enam võimalusi ja kirge pakub töö õpetajana. Ma saan edasi anda tükikest iseendast, otsida uusi viise keeleoskuste arendamiseks ja aidata kujundada tuleviku maailmapilti. Õpetajatöö - elukestva õppe ja arengu musternäidis!"

Kuhu edasi?

Millistel erialadel võib tööd leida?

Eriala lõpetajad võivad leida tööd väga erinevates valdkondades, mis nõuavad saksa keele ja kultuuri põhjalikku tundmist ja tegelevad selle vahendamisega: turism, ajakirjandus, kirjastamine, ettevõtlus, välissuhted, Euroopa Liidu ja muud rahvusvahelised organisatsioonid. 

Edasiõppimisvõimalused

Kolmeaastane bakalaureusekava loob aluse, et spetsialiseeruda magistritasemel saksa keele õpetaja erialale või ka kirjandus- ja kultuuriteaduste, kirjaliku või suulise tõlke aladele.

Magistriõpinguid on võimalik jätkata ka teistel (osaliselt) avatud õppekavadega humanitaarteaduste ja muude valdkondade erialadel.

Võta ühendust!

PostiaadressNarva mnt 29, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 640 9376

Sarnased erialad

Inglise keel ja kultuur

Humanitaarteaduste instituut

Sind huvitab ingliskeelsete maade ajalugu, kultuur, kirjandus ja ühiskond? Soovid õppida inglise keelt kõrgtasemel? Tahad töötada inglise keelt ja kultuuri valdava spetsialistina riigi- või erasektoris?

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
päevaõppes 35, osakoormusega sessioonõppes 30
Päevaõpe
Sessioonõpe
Vaata eriala

Saksa keele (ja teise keele) õpetaja

Humanitaarteaduste instituut

Saksa keele õppimisel ja õpetamisel Eestis ühtaegu nii ajalooline ja eesti identiteediga seonduv dimensioon kui ka väga praktiline ja majanduslik põhjendus. Saksamaa Liitvabariik on Euroopa Liidu majanduses ja poliitikas üks võtmeriike ning saksa keele oskajaid vajatakse nii majanduses kui ka kultuurielus.

Magistriõpe
Eesti keel
Võõrkeeleõpetaja kaval kokku 25 õppekohta
Sessioonõpe
Vaata eriala

Suuline tõlge

Humanitaarteaduste instituut

Kas oled osav võõrkeeltes ja tunned huvi ümberringi toimuva vastu? Tule õpi suulist tõlget, et aidata eri kultuuriruumidest inimestel omavahel suhelda!

Magistriõpe
Eesti keel
12
Päevaõpe
Vaata eriala

Kirjalik tõlge

Humanitaarteaduste instituut

Kirjaliku tõlke õppekava arendab tõlkeoskusi nii tarbe- kui ka kunstiliste tekstide suunal ja on mõeldud sulle, kui oled huvitatud professionaalse tõlkija karjäärist või pead oma igapäevatöös sageli tõlkima.

Magistriõpe
Eesti keel
16
Sessioonõpe
Vaata eriala

Kirjandusteadus

Humanitaarteaduste instituut

Sind huvitab kirjandus? Sulle meeldib väga lugeda ja sa soovid laiendada oma teadmisi selle kohta, mis kirjandus tegelikult on? Sa soovid kirjandusteoste üle mõelda ja jagada oma mõtteid teistega? Sulle meeldib kirjutada ja panna kirja oma arvamus loetud raamatute kohta? Või sulle meeldib hoopis kirjutada ilukirjandust - luulet ja proosat? Sul on tunne, et kirjandus ja lugemine on oluline osa sinu elust ja sa tahad õppida oma elu seda külge rohkem tundma.

Magistriõpe
Eesti keel
16
Sessioonõpe
Vaata eriala