Hispaania keel ja kultuur

Hispaania keel ja kultuur

Ootame sind õppima, kui sulle pakub huvi Hispaania või teiste hispaaniakeelsete maade ajalugu, kultuur, kirjandus ja ühiskond ning sa soovid õppida süvendatult hispaania keelt ja tahad töötada keelt ja kultuuri valdava spetsialistina era- või riigisektoris.

Õppetase Bakalaureuseõpe

Õppe kestus 3 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv 15

Õppevorm Päevaõpe

Ootame sind õppima, kui oled laia silmaringi, veendunud õpihoiaku ja humanitaarhuvidega. Sa oled uudishimulik ja keeleõppes võimekas noor, kes soovib pühenduda hispaania keele ja kultuuri õppimisele ja uurimisele.

 

Hispaania keele ja kultuuri peaerialale saad asuda õppima ka ilma hispaania keele eelneva oskuseta. Varasema keeleoskusega esimese kursuse tudengid alustavad keeleõpet kõrgemal tasemel.

Eriala lõpetajana võid tööd leida valdkondades, mis nõuavad hispaania keele ja kultuuri põhjalikku tundmist ja vahendamist: keeleõpe, tõlkimine, turism, ajakirjandus, ettevõtlus, välissuhted, Euroopa Liidu ja muud rahvusvahelised organisatsioonid jm.

Miks tulla meile õppima?

Tallinna ülikooli Euroopa nüüdiskeelte ja kultuuride bakalaureusekavale astudes saad valida hispaania keele ja kultuuri täismahuliseks peaerialaks, mis võimaldab:

 • õppida hispaania keelt kõrgemal tasemel; 
 • õppida mõistma tänapäeva Hispaania kultuurilist ja keelelist mitmekesisust, ühiskonna eripärasid ja nende ajaloolisi põhjusi;
 • veeta ühe õppesemestri või -aasta välisülikoolis;
 • kombineerida oma peaeriala mõne teise keele ja kultuuri või muu humanitaarteaduste instituudis pakutava kõrvalerialaga;
 

"Kes palju loeb ja ringi rändab, palju näeb ja teab."

Cervantes

Õpingud hispaania keele ja kultuuri erialal

 
 • on lahutamatus seoses tänapäeva Hispaania ühiskonnaga (hispaania keelt emakeelena valdavad õppejõud, elulised õppematerjalid, võtmeteemad tänapäeva ühiskonna mõistmiseks, õppimisvõimalus Hispaanias);
 • arendavad lisaks kultuuri mõistmisele ja keeleoskusele tudengi ettevõtlikkust, enesejuhtivust ja oma vajadustest lähtuva õppimise oskust, mida on vaja edukaks toimetulekuks tänapäeva ühiskonnas;
 • võimaldavad tudengil spetsialiseeruda teda huvitavale kitsamale hispaania keele, kultuuri või ühiskonnaga seotud teemale ja saada praktikakogemus;
 • loovad eeldused töötada keeleõppe, tõlkimise või turismi valdkonnas, samuti kultuuriajakirjanduse ja -korralduse alal, kirjastustes, riiklikes asutustes, välisesinduste juures ning rahvusvahelistes organisatsioonides;
 • Erasmuse vahetusprogrammi ja teiste stipendiumide toel veedab suur osa meie üliõpilasi õppesemestri või -aasta Hispaanias. Võimalik on osaleda välispraktikal.
 • või võimaldavad jätkata õpinguid magistritasemel.

Vaata, kuidas "Lebolas" räägib Reane Evert oma õpingutest:

Õppekava ja -ained

Hispaania keele ja kultuuri eriala saad õppida Euroopa nüüdiskeelte ja kultuuride õppekaval, mis võimaldab valida viie täismahulise peaeriala – hispaania, inglise, itaalia, prantsuse  või saksa keele ja kultuuri  – vahel. Kõrvalerialana saab õppida arvestatavas mahus mõnda teist enda valitud keelt ja kultuuri või muud TLÜ-s pakutavat kõrvaleriala.

Õppevormi kirjeldus

 • Kestus: 3 aastat
 • Õppevorm: päevaõpe
 • Täiskoormusega bakalaureuseõpe on peamiselt loengute ja seminaride vormis

 • Bakalaureusekraadi omandamiseks tuleb sul läbida õppekava ja sooritada bakalaureuseeksam.

Olulised eriala- ja üldained

Peaeriala ained võimaldavad jõuda hispaania keele oskuses B2- või C1-tasemini ja uurida Hispaania kuningriigi (soovi korral ka teiste hispaaniakeelsete maade) ajalugu, ühiskonda ja kultuuri (kirjandust, kunsti, teatrit, filmi), et mõista tänapäeva Hispaania kujunemist, riigi aktuaalseid probleeme ning keelelist ja kultuurilist mitmekesisust. Loengutes ja seminarides eelistatakse õppijakeskseid meetodeid ning kultuuri ja keele integreeritud õpet.  

Eriala uurimuslik moodul arendab individuaalse juhendamise ning tagasisidestamise vormis iseseisvaks teadustööks vajalikke oskusi. Meeskonnatöö oskust arendavad uurimisseminarid koos teiste erialade tudengitega ja ühised temaatilised seminarid hispaania keele ja kultuuri eriala eri aastate tudengite vahel. Iseseisvat uurimistööd valmistavad ette bakalaureuseseminar ja tihe koostöö õppejõududest juhendajatega. 

Õppekavas ette nähtud erialapraktika arendab töötamisele orienteeritud teadmisi ja oskusi ning pakub võimalust esmaseks kokkupuuteks tööturuga. Kõikidel eriala üliõpilastel on võimalus läbida praktika väljaspool ülikooli Eestis või välismaal, tõlkimise, võõrkeelte õpetamise, kirjastamise, turismi või muudes erialaga seotud valdkondades. 

Üleülikoolilised ja instituudi üldained (globaalne ajalugu, maailmakirjandus, kriitiline mõtlemine, suured küsimused, maailmavaated ja usundid, ELU projekt) annavad üliõpilastele võimaluse tutvuda humanitaarse mõttega laiemas perspektiivis. Need kursused arendavad kriitilise mõtlemise oskust ja üldkultuurilisi teadmisi, mis on olulised ühiskonna- ja kultuurinähtuste mõtestamiseks ning toimetulekuks tänapäeva kiiresti muutuvas maailmas.

Kõrvaleriala

Vabalt valitud kõrvalerialaga saad hispaania keele ja kultuuri õpinguid siduda teise keele ja kultuuri, ajaloo, kultuuriteooriadigihumanitaaria või mõne muu Tallinna ülikoolis pakutava erialaga.

See annab sulle võimaluse omandada mitmekülgseid teadmisi, mis tulevad kasuks nii edasiõppimisel kui ka ameti leidmisel. 

Tutvu õppekavaga

Õppekeskkond

Erialaaineid alaliselt õpetav õppejõudude koosseis on tunnustatud ja rahvusvaheline ning õppetöösse on pidevalt kaasatud ka külalisõppejõude ja -teadlasi välisülikoolidest. 

 • Hispaania suund teeb tihedat koostööd teiste romaani keelte – itaalia ja prantsuse – suundadega. Kursustel osaleb üha rohkem välistudengeid, kellega koos oma hispaania keele oskust parandada.
 • TÜHI-s on suur roll õppetöövälisel tegevusel. Meie aktiivsed üliõpilased osalevad üliõpilasnõukogu tegevustes.
 • Tallinna ülikool asub kesklinnas ja on hõlpsasti ligipääsetav. 

Õppejõud

 

Merilin Kotta on hispaania kultuuri lektor. Tema Tartu ülikoolis kaitstud doktoritöö keskendus kirjutamisprotsessi kujutamisele tänapäeva katalaanikeelses lühijutus (juhendaja prof. Jüri Talvet). Ta on arendanud Tallinna ülikooli koostööd Valencia ülikooliga, juhendanud mitut ELU projekti ("100 sõna Eesti Vabariigile", "Reklaamikeel linnaruumis", "Raamat, maal ja naine", "Galeegi-eesti veebisõnastik") ja tõlkinud katalaani (Riera, Sarrià), baski (Uribe) ja mehhiko (Fuentes) kirjandust. Lisaks hispaania filoloogiale on ta õppinud ajalugu Tallinna ülikoolis ja katalaani filoloogiat Girona, Valencia ja Baleaari saarte ülikoolides. Peab oluliseks õppijate sisemist motivatsiooni ja valikuvõimalusi ainekursuste sees.

Teaduslikud huvid: tänapäeva hispaania-, katalaani-, baski- ja galeegikeelne kirjandus, teater ja kunst.


 

Juan Carlos Monroy on hispaania keele lektor. Ta on pidanud loenguid hispaania kultuuri teemadel Eestis ja Hispaanias. Ta on saanud magistrikraadi sotsioloogia erialal Salamanca ülikoolis ja on õppinud Tallinna pedagoogikaülikoolis programmi Baltic Studies raames ning UNED ülikoolis hispaania keele ja õpingute erialal. Ta on end täiendanud Birmingham City ülikoolis ja Helsingi ülikoolis. Lisaks on läbinud kursuseid Alcalá de Henarese ja Varssavi Cervantese instituudis. Samuti on ta DELE-eksamite eksaminaator, hindaja ning korraldab DELE-tasemeeksameid. On koostanud hispaania keele õpikuid ja eesti-hispaania sõnaraamatuid. Ta on Rahvusvahelise Mitmekeelsuse Ühingu liige ning Hispaania Sotsioloogide Liidu liige. Praegu kirjutab doktoritööd hispaania keele omandamisest. 

Teaduslikud huvid: keele omandamine, hispaania keele kui kolmanda keele omandamine ja kasutus, keeleõppe metoodika, eesti keele ja hispaania keele ajalugu.


 

Ülo Siirak on romanistika lektor. Ta on läbi aastate andnud loenguid, mis puudutavad romanistika üldküsimusi ja romaani keelte eelset aega, nagu ladina keel, Rooma tsivilisatsioon ja Rooma kirjandus, sissejuhatus romanistikasse. 2016/2017. õppeaasta kevadest annab ta ka prantsuse keele ajalugu ning maailmakirjanduse kursuse raames loengut ja seminari Apuleiuse "Kuldse eesli" kohta. Prantsuse keele eriala ainetest on ta andnud prantsuse keele morfoloogiat ja süntaksi, prantsuse keele leksikoloogiat ja fonoloogiat, erikursusena ka seminari Prantsuse humanistidest. Läbi aastate on ta andnud kursust Prantsusmaa ajalugu ja ühiskond pärast Prantsuse revolutsiooni.

Ülo Siiraku teaduslikud huvid puudutavad eelkõige Rooma kirjandust ja selle retseptsiooni Prantsuse ja Itaalia humanistide poolt, sellega seoses ka Prantsuse humanismi tervikuna ning humanistide tegevuse mõjul tänapäeva prantsuse keele väljakujunemist. Tema huvide hulka kuulub ka uuem ladinakeelne kirjandus, mille üheks näiteks on Einhardi "Karl Suure eluloo" tõlke ilmumine "Keskaja kirjanduse antoloogias".

Ülo Siirak on olnud aastaid tegev leksikograafina ja teeb aktiivselt kaastööd „Suure eesti-prantsuse sõnaraamatu“ koostamisel. Tegemist on rahvusvahelise projektiga, mille üheks eestipoolseks partneriks on Eesti Keele Instituut. Ta kuulub ka sõnaraamatu projekti elluviimiseks loodud Eesti-Prantsuse Leksikograafiaühingu juhatusse.

 


 

Ana Sofia Chermont de Magalhães on portugali keele õpetaja. Pärast keelte, kirjanduse ja kultuuride ning tõlke õpinguid Lissaboni ülikoolis tuli ta koostöös Camõesi instituudiga Eestisse õpetama. Alates 2012. aastast juhib ta Portugali Kultuurikeskust, mis pakub õppetööväliseid tegevusi, näiteks võimalust laulda rahvamuusikakooris, osaleda filmiõhtutel ja näitegrupis ning korraldada üritusi. Ta räägib kõrgtasemel inglise ja prantsuse keelt (mida ta on õpetanud ka Tallinna ülikoolis) ning teeb keelespetsialistina koostööd keeleprogrammiga Lingvist. 

Teaduslikud huvid: kultuuridevahelisus, tõlketeooria ja -praktika, evolutsiooniline lingvistika ja keelemuutused. 

 

 


Clara del Rey on hispaania keele ja kirjanduse õppejõud. Ta sai Madridi Complutense Ülikoolis bakalaureusekraadi filosoofias ja töötas seal – Loogika ja Filosoofia õppetoolis – stipendiaadi ja uurijana. Seejärel omandas magistrikraadi Hispaania keeleteaduse ja lingvistika erialal, kaitstes magistritöö teemal ¿Cómo suena el español? Representación de las variedades diatópicas en los textos auditivos de los manuales de ELE (Kuidas hispaania keel kõlab? Dialektide kujutamine ELE õpikute audiotekstides). Ta on õppinud Hispaania kinokunsti Edinburghi Ülikoolis ja hispaaniakeelse Ameerika kirjandust Missouri Ülikoolis. Viimases töötas ta ka hispaania keele õppejõuna Fulbrighti stipendiumi kaudu. Alates 2011. aastast on ta õpetanud hispaania keelt ja kirjandust, olles ka DELE eksamite korraldaja.

Teadushuvid: hispaania keele variatiivsus, hispaaniakeelne kirjandus.

Vastuvõtutingimused

Riigieksam

 • Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam

Vastuvõtutingimused

 • Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam 40%.

 • Vastuvõtueksam on 60%.

 • Vastuvõtulävend on 65 palli.

Vastuvõtueksam

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast.

 • Kirjalik osa on motivatsioonikiri "Milles väljendub minu huvi hispaania keele ja kultuuri vastu". Muu hulgas tuleb motivatsioonikirjas kajastada, millist raamatut või raamatuid olete lugenud selle maa kirjandusest ja selle maa kultuuri kohta. Mida nendest teada saite? Miks olete veendunud oma erialavaliku õigsuses? Motivatsioonikirja pikkus on umbes üks lehekülg. Faili nimeks peab olema kandidaadi enda nimi. Motivatsioonikiri esitatakse koos sisseastumisdokumentidega SAIS-is.
 • Vastuvõtueksami teine osa on vestlus vastuvõtukomisjoniga, kus püütakse selgusele jõuda kandidaadi keeleõppevõimekuses, üldises silmaringis ja huvis valitud eriala vastu.

Vastuvõtueksamite ajakava

Lisapunktid vabatahtliku töö eest

Kandidaadil on võimalik saada vastuvõtueksamil kuni 4 lisapunkti varasema vabatahtliku töö eest. Selleks tuleb täita avaldus, see välja printida, võtta vastuvõtueksamile kaasa ja esitada vastuvõtukomisjonile. Avaldusega koos tuleb esitada ka kinnitus organisatsioonilt, kus vabatahtlikku tööd tehti. Vabatahtliku töö eest lisapunktide andmise otsustab vastuvõtukomisjon.

Õppekohad

Hispaania keele ja kultuuri peaerialal on 18 õppekohta.

Vilistlased

 

"Romanistika erialal sain teadmisi hispaania, itaalia ja prantsuse keeltest ja kultuuridest. See loob head eeldused tõlketurul tegutsemiseks, kuna need keeled on olulised nii majanduslikus mõttes kui ka Euroopa Liidu tasandil. Lisaks annavad omandatud teadmised ja oskused tänapäeva maailmas hinnatud paindlikkuse."

 • TLÜ üliõpilaste 2012/2013. õa parimate teadustööde konkursil saavutas Martin Garbuz bakalaureusetööde kategoorias III koha oma lõputööga "Ajalisi ja ruumilisi suhteid väljendavad eessõnad hispaania keeles ja nende vasted eesti keeles". Kokkuvõte on kättesaadav siin.

 

"Õpingute käigus omandatud hispaania, portugali ja itaalia keele oskus on võimaldanud mul luua palju põnevaid kontakte üle maailma ja suhelda nende keelte keskkonnast pärit inimestega. Õpitud keeli saan kasutada Rotary klubi vahetusõpilastega tegelemisel, turismifirmas töötades ning täiskasvanute ja laste hispaania keele õpetajana. Eriala laiendas mu silmaringi ja andis lisaks keelteoskusele võimaluse lähemalt tundma õppida hispaaniakeelse maailma kultuuri."


 

"Hispaania keele ja kultuuri tundma õppimine on mulle tööalases elus ning edaspidistes õpingutes igati kasuks tulnud. Just tänu sellele olen saanud teha koostööd Hispaania saatkonnaga, panna end proovile turismifirmas ja Tallinna lennujaamas. Ka hispaania keele tundide andmine õpetab mulle iga kord midagi uut nii õpetaja kui ka õpilase vaatepunktist. Kõige olulisemaks pean aga seda, et tänu Hispaanias veedetud vahetusaastale arenesin inimese ja üliõpilasena väga palju. Mõned kõige inspireerivamad ja imelisemad inimesed, keda ma tunnen, on minu ellu tulnud just seoses armastusega Hispaania kultuuri vastu ning juba ainuüksi seetõttu on õpingud end igati ära tasunud."


Minu jaoks oli hispaania keele ja kultuuri juurde jõudmine veidi juhuslik. Astusin ülikooli sisse ja olin esialgu äraootaval seisukohal. Aegamööda mõistsin, et olen väga rahul oma valikuga. TLÜ hispaania keele ja kultuuri õppejõud on suurepärased üliõpilaste innustajad ja julgustajad, kes teevad oma tööd lõputu kiindumuse ja pühendumusega. Eriliselt on mul meeles esimese aasta õppereis Madridi ja hiljem juba vahetusüliõpilasena veedetud semester Granadas. Need kogemused on mind inimesena rikastanud, minu tööalaseid valikuid avardanud ja aidanud luua kontakte kõige imetlusväärsemate inimestega, keda ma tean. Mitme võõrkeele oskus heal tasemel on tööle kandideerides olnud mulle kindlasti eeliseks. Hea tahtmise juures leiab tööd reisi- või tõlkebüroos, aga ka iduettevõtluses või õpetajana mõnes haridusasutuses. 


Hispaania keele ja kultuuri õppimine on igal juhul kasulik ja tänu õpingutele olen avardanud väga palju oma silmaringi. Lisaks on hispaania keel maailmas üks enim kõneldud keeli, seega annab see võimaluse avada enda jaoks üha rohkem uksi. Hispaania keelt kasutan igapäevaselt merendussektoris töötades, kus on võimalik rakendada keelt suheldes inimestega, kes seda emakeelena valdavad. Keeli õppida on tore ja igas valdkonnas ääretult kasulik!


Kolm aastat hispaania keele ja kultuuri õpinguid on mind muutnud kordades julgemaks, avatumaks ja seiklushimulisemaks. Hispaania keele valdamine on andnud mulle võimaluse luua kontakte üle maailma ja sulanduda paremini Hispaania kultuuri. Lisaks olen tänu õpingutele leidnud erialase töö hispaaniakeelses keskkonnas ning saanud rakendada keeleoskust üritusturunduse valdkonnas. Õppejõud on Tallinna Ülikoolis oma ala spetsialistid, kes suudavad suurepäraselt edasi anda Hispaania kultuuri olemust, sealhulgas õpetada hispaania keelt rääkima väga heal tasemel. Suhtlemisoskus on tänapäeva töömaastikul kindlasti üks enim vajaminevaid oskusi ja seda hallata mitmes keeles on suurepärane tunne! 


PRAKTIKALUGU

Soovitame lugeda intervjuud hispaania keele ja kirjanduse eriala vilistlase Madis Kuusega “Lugejast tõlkijaks. Praktikalugu.”

 

Humanitaarblogi

Kuhu edasi?

Millistel erialadel võib tööd leida?

Eriala lõpetajana võid tööd leida valdkondades, mis nõuavad hispaania keele ja kultuuri põhjalikku tundmist ja vahendamist: keeleõpe, tõlkimine, turism, ajakirjandus, ettevõtlus, välissuhted, Euroopa Liidu ja muud rahvusvahelised organisatsioonid jm.

Edasiõppimisvõimalused

Kolmeaastased õpingud loovad aluse spetsialiseeruda magistritasemel kirjandus- ja kultuuriteaduste, kirjaliku (nii ilukirjandusliku ja audiovisuaalse kui ka tarbetekstide) tõlke või suulise tõlke aladel.

Magistriõpinguid on võimalik jätkata ka teistel (osaliselt) avatud õppekavadega humanitaarteaduste ja muude valdkondade erialadel.

Võta ühendust!

PostiaadressNarva mnt 29, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 640 9376

Sarnased erialad

Itaalia keel ja kultuur

Humanitaarteaduste instituut

Soovid mõista, kuidas aja- ja mõttelugu, kirjandus ja kunstid on kujundanud tänapäeva Itaalia ühiskonda ja kultuuri? Tahad õppida ennast ja oma kultuuri paremini mõistma läbi elava kokkupuute Itaalia kultuuri uurijate ja esindajatega? Soovid õppida süvendatult itaalia keelt? Tahad töötada itaalia keelt ja kultuuri valdava spetsialistina era- või riigisektoris?

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
15
Päevaõpe
Vaata eriala

Prantsuse keel ja kultuur

Humanitaarteaduste instituut

Sind huvitab prantsuse ajalugu, kultuur, kirjandus ja ühiskond? Soovid õppida süvendatult prantsuse keelt? Tahad töötada prantsuse keelt ja kultuuri valdava spetsialistina era- või riigisektoris?

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
15
Päevaõpe
Vaata eriala

Kirjandusteadus

Humanitaarteaduste instituut

Sind huvitab kirjandus? Sulle meeldib väga lugeda ja sa soovid laiendada oma teadmisi selle kohta, mis kirjandus tegelikult on? Sa soovid kirjandusteoste üle mõelda ja jagada oma mõtteid teistega? Sulle meeldib kirjutada ja panna kirja oma arvamus loetud raamatute kohta? Või sulle meeldib hoopis kirjutada ilukirjandust - luulet ja proosat? Sul on tunne, et kirjandus ja lugemine on oluline osa sinu elust ja sa tahad õppida oma elu seda külge rohkem tundma.

Magistriõpe
Eesti keel
16
Sessioonõpe
Vaata eriala

Kirjalik tõlge

Humanitaarteaduste instituut

Kirjaliku tõlke õppekava arendab tõlkeoskusi nii tarbe- kui ka kunstiliste tekstide suunal ja on mõeldud sulle, kui oled huvitatud professionaalse tõlkija karjäärist või pead oma igapäevatöös sageli tõlkima.

Magistriõpe
Eesti keel
16
Sessioonõpe
Vaata eriala

Suuline tõlge

Humanitaarteaduste instituut

Kas oled osav võõrkeeltes ja tunned huvi ümberringi toimuva vastu? Tule õpi suulist tõlget, et aidata eri kultuuriruumidest inimestel omavahel suhelda!

Magistriõpe
Eesti keel
12
Päevaõpe
Vaata eriala