itaalia keel ja kultuur

Itaalia keel ja kultuur

Soovid mõista, kuidas aja- ja mõttelugu, kirjandus ja kunstid on kujundanud tänapäeva Itaalia ühiskonda ja kultuuri? Tahad õppida ennast ja oma kultuuri paremini mõistma läbi elava kokkupuute Itaalia kultuuri uurijate ja esindajatega? Soovid õppida süvendatult itaalia keelt? Tahad töötada itaalia keelt ja kultuuri valdava spetsialistina era- või riigisektoris?

Õppetase Bakalaureuseõpe

Õppe kestus 3 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv 15

Õppevorm Päevaõpe

Ootame sind õppima, kui oled 

 • laia silmaringiga,
 • humanitaarhuvidega,
 • õpihimuline,
 • keeleõppes võimekas ja
 • soovid pühenduda itaalia keele ja kultuuri uurimisele. 

Itaalia keele ja kultuuri peaerialale saab asuda õppima ka ilma itaalia keele eelneva oskuseta. Varasema keeleoskusega esimese kursuse tudengid alustavad keeleõpet kõrgemal tasemel.

Miks tulla meile õppima?

Tallinna ülikooli Euroopa nüüdiskeelte ja kultuuride bakalaureuse õppekava pakub ainsana Eestis võimalust valida itaalia keele ja kultuuri täismahuliseks peaerialaks, mis võimaldab sul:

 • õppida itaalia keelt kõrgemal tasemel; 
 • õppida mõistma tänapäeva Itaalia kultuuri ja ühiskonna eripärasid ja nende ajaloolist väljakujunemist;
 • täiendada oma peaeriala mõne teise keele ja kultuuri või muu TLÜ-s pakutava kõrvalerialaga;
 • veeta üks õppesemester või -aasta välisülikoolis;

"Eks mõelge, mis on teie sünnipära. Ei ole teie loomaeluks loodud, vaid teie tee on teadmised ja vaprus!"

Dante Alighieri, "Põrgu", XXVI, 118-120

Õpingud itaalia keele ja kultuuri erialal 

 • toimuvad lahutamatus seoses tänapäeva Itaalia ühiskonnaga (elulised keeleõppematerjalid, võtmeteemad kaasaegse ühiskonna mõistmiseks, õppimisvõimalus Itaalias);
 • arendavad lisaks kultuuri mõistmisele ja keeleoskusele tudengi ettevõtlikkust, nii iseseisva õppimise kui ka meeskonnas töötamise oskust, mida on vaja edukaks toimetulekuks kaasaegses ühiskonnas;
 • võimaldavad tudengil süvendatult uurida mõnda oma huvidega seotud itaalia keele, kultuuri või ühiskonna teemat ja saada praktikakogemus;
 • lubavad töötada keeleõppe, tõlkimise või turismi valdkondades, kultuuriajakirjanduse ja -korralduse alal, kirjastustes, samuti erinevate riikide asutuste ja välisesinduste juures ning rahvusvahelistes organisatsioonides;
 • loovad eeldused akadeemilise kraadi omandamiseks ja akadeemilise karjääri valimiseks;
 • Erasmuse vahetusprogrammi ja teiste stipendiumide toel veedab suur osa meie üliõpilasi õppesemestri või -aasta Itaalias. Võimalik on osaleda välispraktikal;
 • võimaldavad pärast BA-õppekava lõpetamist jätkata süvendatult õpinguid magistritasemel.

 

Õppekava ja -ained

Itaalia keele ja kultuuri eriala saab ainsana Eestis õppida Tallinna ülikooli Euroopa nüüdiskeelte ja kultuuride õppekaval, mis võimaldab valida viie täismahulise peaeriala – hispaania, inglise, itaalia, prantsuse  või saksa keele ja kultuuri – vahel.

Kõrvalerialana saab valida teist keelt ja kultuuri või mõnda muud TLÜ-s pakutavat eriala.

Õppevormi kirjeldus

 • Kestus: 3 aastat
 • Õppevorm: päevaõpe
 • Täiskoormusega bakalaureuseõpe toimub peamiselt loengute ja seminaride vormis.

 • Bakalaureusekraadi omandamiseks tuleb sul läbida õppekava ja sooritada bakalaureuseeksam.

Olulised eriala- ja üldained

Peaeriala ained võimaldavad sul jõuda itaalia keele oskuses B2- või C1-tasemeni ja uurida Itaalia ajalugu, ühiskonda ja kultuuri (kirjandust, kunsti, teatrit, filmi), et mõista tänapäeva Itaalia kujunemist, tema aktuaalseid probleeme ja kultuurilist ning keelelist mitmekesisust. Loengutes ja seminarides eelistatakse õppijakeskseid meetodeid ning kultuuri ja keele integreeritud õpet.

Eriala uurimuslik moodul arendab individuaalse juhendamise toel vajalikke oskusi iseseisvaks teadustööks. Meeskonnatöö oskust arendavad uurimisprojektid ja ühised temaatilised seminarid koos teiste erialade üliõpilastega. Iseseisvaks uurimistööks valmistavad ette bakalaureuseseminar ja tihe koostöö õppejõududest juhendajatega.

Õppekavas ette nähtud erialapraktika arendab otseselt töötamisele orienteeritud teadmisi ja oskusi ning pakub võimalust esmaseks kokkupuuteks tööturuga. Kõikidel eriala üliõpilastel on võimalus läbida praktika väljaspool ülikooli (Eestis või välismaal) tõlkimise, võõrkeelte õpetamise, kirjastamise, turismi või muudes erialaga seotud valdkondades.

Üleülikoolilised ja instituudi üldained (globaalne ajalugu, maailmakirjandus, kriitiline mõtlemine, suured küsimused, maailmavaated ja usundid, ELU projekt) annavad üliõpilastele võimaluse tutvuda humanitaarse ja humanistliku mõttega laiemas perspektiivis. Need kursused arendavad kriitilise mõtlemise oskusi ja toetavad üldkultuurilisi teadmisi, mis on olulised ühiskonna ja kultuuri nähtuste mõtestamiseks ning toimetulekuks nüüdisaegses kiiresti muutuvas maailmas.

Kõrvaleriala

Vabalt valitud kõrvaleriala raames saad itaalia keele ja kultuuri õpinguid siduda teise keele ja kultuuri, ajaloo, riigiteaduste, kultuuriteooria, digihumanitaaria või mõne muu Tallinna ülikoolis pakutava erialaga.

See annab sulle võimaluse omandada mitmekülgseid teadmisi, mis tulevad kasuks nii edasiõppimisel kui ka ameti leidmisel. 

Tutvu õppekavaga

Õppekeskkond

 • Erialaaineid õpetav õppejõudude koosseis on tunnustatud ja rahvusvaheline ning õppetöösse on pidevalt kaasatud ka külalisõppejõude ja -teadlasi välisülikoolidest. 
 • Tänu itaalia praktikantidele, kes meil igal semestril stažeerivad, saame üliõpilastele pakkuda individuaalset õppetuge eriti keeleõppes. Kursustel osaleb üha rohkem välistudengeid, kellega oma itaalia keele oskust harjutada.
 • Itaalia suund teeb tihedat koostööd teiste romaani keelte (hispaania, prantsuse) suundadega, samuti kultuuriteooria, võrdleva kirjandusteaduse ja tõlke erialadega. Korraldame filmiõhtuid, ühisseminare, vestlusringe jm koosviibimisi.
 • TÜHI-s on suur roll õppetöövälisel tegevusel. Meie aktiivsed üliõpilased osalevad üliõpilasnõukogu tegevustes.
 • Meie ülikoolis õppides on tudengitel kasutuses raamatukogu, avarad auditooriumid nii loenguteks kui ka filmiõhtuteks, mugavad kohvikud ning istumisnurgad õppimiseks ja sõpradega suhtlemiseks ning uute teadmiste üle arutamiseks.
 • Tallinna ülikool asub kesklinnas ja on hõlpsasti ligipääsetav. 

Õppejõud

Tallinna ülikooli itaalia suuna õppejõud on oma ala tunnustatud spetsialistid, kes tegelevad eelkõige itaalia kultuuri ja mõtteloo vahendamisega ning itaalia kirjanduse ja kultuuri uuringutega rahvusvahelisel tasandil.

Meie õppejõududelt ja vilistlastelt on ilmunud märkimisväärne hulk tõlkeid itaalia ilukirjandusest, ajalookirjandusest, vanemast ja uuemast mõtteloost, samuti nende teoste mõtestamisele suunatud saatesõnu ja uurimusi.

Neil on alates 1990ndate algusest olnud keskne roll itaalia keele ja kultuuri õpetamisel ja vahendamisel Eestis ning Eesti-Itaalia kultuurikontaktide edendamises. Ülar Ploomi eestvedamisel toimunud Dante “Jumaliku komöödia” eestindamisel ja kommenteerimisel on silmapaistev roll eesti kultuuri sidumisel laiema Euroopa kultuurikontekstiga.

 

Daniele Monticelli on itaalia uuringute ja semiootika professor. Ta on õppinud, õpetanud ja teadurina töötanud Itaalias, Saksamaal, USAs ja Eestis nii Tallinna kui ka Tartu ülikoolis. Ta õpetab eesti, itaalia ja inglise keeles kursusi tänapäeva itaalia ühiskonnast, kultuurist ja poliitikast, keelefilosoofiast, võrdlevast kirjandusteadusest, tõlkimisest ning kureerib mitu uurimisseminari nii BA-, MA- kui ka doktoriõppe tasemel. Ta on osalenud ja osaleb mitme nõukogu ja komisjoni töös nii Eesti ülikoolides kui ka ühiskonnas ning on oluliselt panustanud romanistika ja tõlke programmide arengusse Tallinna ülikoolis. Ta on aktiivne ka ilukirjanduse tõlkijana eesti-itaalia suunal ning panustab kultuurilisse ja poliitilisse arutelusse Eesti meedias ja ühiskonnas. 

Daniele Monticelli teadustegevust iseloomustab lai interdistsiplinaarne haare. Ta uurib tõlkimise ja tõlgete kultuurilist ja ideoloogilist aspekti, eriti seoses rahvusliku identiteedi kujunemise, sotsiaalsete muutuste ning totalitaarsete režiimide ja tsensuuriga. Tema teoreetilised huvid seostuvad kõigepealt kultuurisemiootika, poststrukturalismi ning kriitilise teooriaga, eriti Giorgio Agambeni, Jacques Rancière’i ja Alain Badiou poliitiliste kontseptsioonidega. Ta on analüüsinud poliitilisi kujutelmaid ehk utoopiaid ja düstoopiaid ning tunnete, kirede ja aistingute konstrueerimist ilukirjanduses. Ta esindab Eestit Euroopa teadusvõrgustiku HERA (Humanities in the European Research Area) juhatuses. Ta on juhtinud ja koordineerinud mitut uurimisrühma ja teadusprojekti tõlke ja lingvistika valdkonnas.


 

Ülar Ploom on kirjandusteadlane ja tõlkeuurija. Ta on süvendatult tegelenud hiliskeskaja ja vararenessansi (eriti itaalia) kirjanduse ja kultuuriga ning itaalia XX sajandi kirjandusega, samuti itaalia kirjanduse retseptsiooniga Eestis. Ta on kommenteerinud Dante Alighieri "Põrgu" ja "Purgatooriumi" ja on lõpetamas (koos I. Venega) "Paradiisi" tõlget. Ülar Ploom on tõlkinud eesti keelde Petrarca, Moravia, Bassani, Calvino ja Eco teoseid. Ta on avaldanud lühiproosat ja kolm luulekogu.

 • Loe Ülar Ploomi artiklit itaalia ja prantsuse luule kajastustest eesti poeedi Villem Ridala luules.
 • Kuula raadiosaadet Dante Alighieri  "Purgatooriumist".
 • Loe kommentaari Umberto Eco teosele "Foucault pendel".

 

 


Kristiina Rebane on prantsuse ja itaalia keele dotsent. Ta on õppinud ja elanud Itaalias, samuti täiendanud end vahetusprogrammide raames Prantsusmaal. Keeleõppes peab ta oluliseks nii keele kommunikatiivset kui ka tunnetuslikku aspekti, tasakaalu igapäevase suhtluskeele ja keele kunstilise kasutuse vahel erinevates kultuurikontekstides.

Teaduslikud huvid: oma teadustöös keskendub ta tegelase kõne ja mõtte refereerimise viisidele kirjanduslikes tekstides, pöörates erilist tähelepanu teadvuse voolule ja siirdkõnele 20. sajandi itaalia modernses romaanis.

 • 2018. aasta kevadel kaitses Kristiina Rebane esiletõstmisega oma doktoritöö, mis on esimene Eestis kaitstud italianistika doktoritöö, mis on kirjutatud ja mida kaitsti itaalia keeles. Loe lähemalt siit.
 • Loe arvustust Kristiina Rebase itaalia keelest tõlgitud Tommaso Campanella “Päikeselinnale”.
 • Loe artiklit keeleõppest.

Ülo Siirak on romanistika lektor. Ta on läbi aastate andnud loenguid, mis puudutavad romanistika üldküsimusi ja romaani keelte eelset aega, nagu ladina keel, Rooma tsivilisatsioon ja Rooma kirjandus, sissejuhatus romanistikasse. 2016/2017. õppeaasta kevadest annab ta ka prantsuse keele ajalugu ning maailmakirjanduse kursuse raames loengut ja seminari Apuleiuse "Kuldse eesli" kohta. Prantsuse keele eriala ainetest on ta andnud prantsuse keele morfoloogiat ja süntaksi, prantsuse keele leksikoloogiat ja fonoloogiat, erikursusena ka seminari Prantsuse humanistidest. Läbi aastate on ta andnud kursust Prantsusmaa ajalugu ja ühiskond pärast Prantsuse revolutsiooni.

Ülo Siiraku teaduslikud huvid puudutavad eelkõige Rooma kirjandust ja selle retseptsiooni Prantsuse ja Itaalia humanistide poolt, sellega seoses ka Prantsuse humanismi tervikuna ning humanistide tegevuse mõjul tänapäeva prantsuse keele väljakujunemist. Tema huvide hulka kuulub ka uuem ladinakeelne kirjandus, mille üheks näiteks on Einhardi "Karl Suure eluloo" tõlke ilmumine "Keskaja kirjanduse antoloogias".

Ülo Siirak on olnud aastaid tegev leksikograafina ja teeb aktiivselt kaastööd „Suure eesti-prantsuse sõnaraamatu“ koostamisel. Tegemist on rahvusvahelise projektiga, mille üheks eestipoolseks partneriks on Eesti Keele Instituut. Ta kuulub ka sõnaraamatu projekti elluviimiseks loodud Eesti-Prantsuse Leksikograafiaühingu juhatusse.


Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

Kandidaadil peab olema keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon. Kandidaat peab olema sooritanud eesti keele või eesti keele kui teise keele riigieksami.

 • Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksami osakaal vastuvõtupunktidest on 40%. Eesti keele riigieksami tulemus peab olema vähemalt 40 punkti, eesti keele kui teise keele riigieksami tulemus vähemalt 50 punkti. Kui kandidaat on lõpetanud kutsekooli või keskkooli enne 1997. aastat või välismaal, siis kandideerib ta 100% vastuvõtueksami tulemusega.

 • Vastuvõtueksami osakaal vastuvõtupunktidest on 60%,  millest kirjalik test on 30% ja vestlus 30%.

 • Vastuvõtulävend on 65 punkti.

Vastuvõtueksam

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast.

 • Kirjalik osa on Moodle’i test, mis toimub ülikoolis kohapeal. Test on arvutipõhine ja koosneb 40 küsimusest: 38 valikvastustega faktiküsimust ja 2 lühemat tekstülesannet. Testi tehes ei ole võimalik küsimustes tagasi minna. Küsimused on juhuslikus järjekorras. Testi sooritamiseks on vajalik, et kandidaadil oleks enne olemas Moodle’i konto. Selleks et pääseda vestlusele, on kandidaadil vaja saada testis vähemalt 21 punkti. Kandidaati teavitatakse vestlusele pääsemisest/mittepääsemisest testile järgneval päeval.
 • Suuline osa on vestlus vastuvõtukomisjoniga. Vestluseks tuleb kandidaadil läbi lugeda üks järgmistest itaalia keelest eesti keelde tõlgitud ilukirjandusteos: 

  Eco, U. Roosi nimi. Hea lugu, 2018.

  Calvino, I. Parun puu otsas. Eesti Raamat, 1971.

  Calvino. I. Nähtamatud linnad. Perioodika, Europeia, 1994.

  Ferrante, E. Üksilduse päevad. Varrak, 2014.

  Saviano, R. Gomorra. Varrak, 2009

 • Vestlus toimub üldkultuurilistel ja päevakajalistel teemadel, mis puudutavad Euroopa ja Itaalia kultuuri (kirjandust, filmikunsti, ajalugu) ja ühiskonda, samuti kandidaadi motivatsiooni ja lugemust. Lisaks arutletakse eksamiks loetud teose üle. Vestlus kestab umbes 15 minutit.

Eksami kirjalikuks osaks aitab valmistuda üldkultuuriliste teadmiste värskendamine, eesti keele õigekirjareeglite kordamine ning erialaga seotud maade ajaloo, kultuuri ja tänapäevasündmuste tähtsamate faktidega tutvumine. Suuliseks osaks tuleb lugeda üks ülalmainitud itaalia keelest eesti keelde tõlgitud ilukirjanduslik teos ja olla valmis selle üle arutlema. Samuti eeldab komisjon, et kandidaat on valitud erialal õpitavate ainetega tutvunud ja teab, mis teda ülikoolis ees ootab. 

Kandidaat ei pea oskama itaalia keelt.

Vastuvõtueksami hindamiskriteeriumid. Kirjalikul eksamil hinnatakse kooliprogrammis omandatud üldkultuurilisi erialaga seotud teadmisi (geograafia, ajalugu, kirjanduse põhiteosed ja nende autorid, peamised kunstivoolud), eestikeelsest tekstist arusaamist, sõnaliikide ja lauseliikmete tundmist. Suulisel eksamil hinnatakse kandidaadi eneseväljendusoskust, üldkultuurilisi teadmisi, oskust oma teadmistes orienteeruda ja seoseid luua, vastuseid argumenteerida ja arutleda; motivatsiooni ja huvi tulla valitud erialale õppima ning valmidust õppida õppekaval, mis sisaldab intensiivset keeleõpet. Samuti hinnatakse oskust arutleda eksamiks loetud teose üle ja kirjeldada oma lemmikteemasid antud kultuuris.

Vastuvõtueksami hindamine. Kirjaliku eksamiosa minimaalne positiivne tulemus on 21 punkti. See tagab pääsu suulisele vestlusele. Kandidaadid, kes saavad kirjalikus osas alla 21 punkti, ei pääse eksami teises osas toimuvale vestlusele ja on saanud vastuvõtueksami negatiivse tulemuse. Kirjalik osa on arvutipõhine test, kus valikvastustega küsimusi hinnatakse võtme abil ja tekstiülesandeid etteantud hindamiskriteeriumite abil. Kirjaliku osa tulemus teatatakse kandidaadile testi tegemisele järgneval päeval SAIS-i kaudu. Vestlusele pääsenud kandidaatidele teatatakse sama kirjaga ka vestluse täpne kellaaeg ja ruum. Suulises eksamiosas vestleb kandidaat vastuvõtukomisjoniga, kes hindab kandidaati varem kokkulepitud hindamiskriteeriumide alusel konsensuslikult.

Vastuvõtueksamite ajakava

Lisapunktid vabatahtliku töö eest

Kandidaadil on võimalik saada vastuvõtueksamil kuni 4 lisapunkti varasema vabatahtliku töö eest. Selleks tuleb täita avaldus, see välja printida, võtta vastuvõtueksamile kaasa ja esitada vastuvõtukomisjonile. Avaldusega koos tuleb esitada ka kinnitus organisatsioonilt, kus vabatahtlikku tööd tehti. Vabatahtliku töö eest lisapunktide andmise otsustab vastuvõtukomisjon.

Õppekohad

Itaalia keele ja kultuuri peaerialal on 15 õppekohta.

Vilistlased

 

"Olgem ausad, itaalia keel ja kultuur tundub esmapilgul olevat Eesti keskkonnas üks parajalt absurdne akadeemiline valik. Osalt just seepärast ongi see õppesuund nii põnev: ainult julgetele, keda kohatised jutud humanitaaritsurade tumedast tulevikust ei heiduta. Säravad ja meeldejäävad õppejõud ning kirev tudengkond innustavad arenema üliõpilase ja inimesena, võtma elus ka edaspidi vastu väljakutseid ja tegema valikuid, mis pole alati mustvalged, sirgjoonelised ja "turvalised". On olnud rõõm kuuluda sellesse pea et salatsunfti, kus omandatud teadmised-kogemused on andnud mulle hoogu kirjanikuteel, kuid tulnud senise elu jooksul kasuks ka töös tõlkija, ajakirjaniku ja diplomaadina."

2018. aastal tunnustas Tallinna Ülikool Eda Ahit silmapaistva vilistlase tiitliga säravate Eesti naisluuletajate tava hoidmise ning eduka tegevuse eest välisministeeriumi esindajana.

Eda Ahi on 2018. aasta kirjanduse sihtkapitali aastapreemia laureaat luule kategoorias. 


 

 

"Tänu romanistika õpingutele Tallinna ülikoolis ja nende raames Itaalias viibitud ajale õppisin tundma itaalia keelt ja kultuuri, mida kasutan igapäevaselt oma praeguses töös ettevõtte Italian Trade Consulting OÜ juhina. ITC arendab kaubandussuhteid Itaalia ja Eesti vahel ning pakub tõlke- ja giiditeenuseid. Suulise tõlke õpingud lihvisid veelgi enam itaalia keele ja ka tõlkeoskusi, mis võimaldavad olla vahendajaks kahe kultuuri vahel."


 

"Arvatakse, et tõlk peab oskama keeli, aga mitte ainult. Hädavajalik on ka lai silmaring, oskus mõelda ja analüüsida, mõista ka seda, mis jääb ütlemata - "ridade vahele". Selleks peab tundma muuhulgas ajaloolist ja kultuurilist tausta. Itaalia keele ja kultuuri eriala toetab vaba mõtlemist, annab laialdased teadmised ja samas oskuse minna süvitsi."


 

"Õppisin Lääne-Euroopa uuringute suunal spetsialiseerudes itaalia ja prantsuse keelele. Mitmekülgne õppekava, palju valikuvabadust ning suurepäraste õppejõudude ja inspireerivate kaastudengite koostöös tekkinud toetav õhkkond, on mind julgustanud vastu võtma väga mitmesuguseid tööalaseid väljakutseid ennekõike hariduse valdkonnas."


 

"Eesti luuletaja Doris Kareva on kunagi kirjutanud read, mis on mulle meelde jäänud: "Maailm, ole suurem!". Minu maailma on muutnud suuremaks eeskätt ehk just kunagised romaani keele õpingud endises humanitaarinstituudis – kokkupuude teiste kultuuridega aitab ületada kitsa koduse maailma piiritletust. Mis aga peamine, minust on saanud tõlkija ja toimetaja. Ma armastan seda tööd."

Kuhu edasi?

Millistel erialadel võib tööd leida?

Lõpetajad leiavad töö keeleõppe, tõlkimise või turismi valdkondades, kultuuriajakirjanduse ja -korralduse alal, kirjastustes, samuti erinevate riikide asutuste ja välisesinduste juures, rahvusvahelistes organisatsioonides ning erasektoris.

Edasiõppimisvõimalused

Kolmeaastased õpingud loovad aluse, mis võimaldab spetsialiseeruda magistritasemel peamiselt neljas valdkonnas: võõrkeelte (inglise, prantsuse, saksa) õpetaja, kirjandus- ja kultuuriteadused, kirjalik tõlge  (nii ilukirjanduslik ja audiovisuaalne kui ka tarbetekstide tõlge) ja suuline tõlge.

Samuti on võimalus jätkata magistriõpinguid teistel (osaliselt) avatud õppekavadega humanitaarteaduste erialadel.

Võta ühendust!

PostiaadressNarva mnt 29, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 640 9376

Sarnased erialad

Prantsuse keel ja kultuur

Humanitaarteaduste instituut

Sind huvitab prantsuse ajalugu, kultuur, kirjandus ja ühiskond? Soovid õppida süvendatult prantsuse keelt? Tahad töötada prantsuse keelt ja kultuuri valdava spetsialistina era- või riigisektoris?

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
15
Päevaõpe
Vaata eriala

Hispaania keel ja kultuur

Humanitaarteaduste instituut

Ootame sind õppima, kui sulle pakub huvi Hispaania või teiste hispaaniakeelsete maade ajalugu, kultuur, kirjandus ja ühiskond ning sa soovid õppida süvendatult hispaania keelt ja tahad töötada keelt ja kultuuri valdava spetsialistina era- või riigisektoris.

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
15
Päevaõpe
Vaata eriala

Kirjandusteadus

Humanitaarteaduste instituut

Sind huvitab kirjandus? Sulle meeldib väga lugeda ja sa soovid laiendada oma teadmisi selle kohta, mis kirjandus tegelikult on? Sa soovid kirjandusteoste üle mõelda ja jagada oma mõtteid teistega? Sulle meeldib kirjutada ja panna kirja oma arvamus loetud raamatute kohta? Või sulle meeldib hoopis kirjutada ilukirjandust - luulet ja proosat? Sul on tunne, et kirjandus ja lugemine on oluline osa sinu elust ja sa tahad õppida oma elu seda külge rohkem tundma.

Magistriõpe
Eesti keel
16
Sessioonõpe
Vaata eriala

Kirjalik tõlge

Humanitaarteaduste instituut

Tehnoloogia kiire areng ning masintõlke ja tehisaru üha laialdasem kasutamine tõlketurul on vahel tekitanud küsimuse, milleks õppida tõlkimist. Meeles tuleks siiski pidada, et ehkki tõlkija profiil ja pädevused on aja jooksul muutunud, ei ole nõudlus analüüsivõimeliste ja laiapõhjalist kompetentsi omavate tõlkespetsialistide järele kuhugi kadunud.

Magistriõpe
Eesti keel
20
Sessioonõpe
Vaata eriala