boat in Soomaa

Eesti uuringud

Eesti uuringud on ainulaadne magistriõppekava maailmas, kus on võimalik õppida eesti keelt, kultuuri, ajalugu ja ühiskondlik-poliitilisi teemasid inglise keeles.

Õppetase Magistriõpe

Õppe kestus 2 aastat

Õppekeel Inglise keel

Õppevorm Sessioonõpe

Maksumus semestris 1900

Eesti uuringute õppekava annab laiapõhjalise ja erialadevahelise hariduse ning oskuse näha nii Eesti eripära kui ka seoseid laiema maailmaga. Eesti uuringud on Eesti riigi omamoodi esindusõppekava, mille eesmärk on pakkuda akadeemilist haridust kõigile, kes tunnevad süvendatud huvi Eesti vastu.

Magistrikava sobib nii neile, kellel on vaid põgusad teadmised Eestist, kui ka tõsistele Eesti-huvilistele, kes soovivad oma teadmisi ja oskusi täiendada.

Ootame ennekõike õppima eesti keelest, kultuurist, ajaloost ja ühiskonnast huvitunud üliõpilasi, kelle emakeel ei ole eesti keel. See õppekava on sinu jaoks, kui oled õppinud mõnes maailma ülikoolis eesti keelt ja kultuuri, tunned huvi eesti kultuuri, ajaloo ja ühiskonna vastu, aga su eesti keel ei ole veel nii tugev, et võiksid õppida eestikeelsel õppekaval. Eesti uuringud võimaldab sul süvendada teadmisi Eestist ja arendada oma keeleoskust. 

See õppekava on ka sinu jaoks, kui sul on haridus mõnel muul erialal, kuid tunned huvi Eesti vastu, tahad teada, kuidas toimib siinne ühiskond, mis on erilist eesti kultuuris ja soovid omandada kesktasemel eesti keele oskuse.

Eesti uuringud sobib sulle, kui sind huvitab eesti kirjandus, kui sul on olemas ka mõningane eesti keele oskus ning soovid tegeleda edasises elus eesti kirjanduse tõlkimisega oma emakeelde.

Miks tulla meile õppima?

 • Eesti uuringute õppekava pakub teadmisi eesti keele ja kultuuri, Eesti ühiskonna, poliitika, aja- ja kultuuriloo kohta, samuti eesti keele õpinguid ja ilukirjanduse tõlkimisoskusi. 
 • Kuskil mujal maailmas ei ole võimalik Eesti kohta saada teadmisi niivõrd põhjalikult kui Eestis parimatelt spetsialistidelt.
 • Õpingute jooksul on võimalik arendada oma eesti keele oskust. Õppekava lõpetamise tingimuseks on eesti keele oskus B1-tasemel, kuid kõrgema tasemega alustanutel on võimalus õpingute jooksul oma keeletaset veelgi tõsta. 
 • Õpingute lõpul antav magistrikraad tagab, et kõik lõpetajad saavad vajalikud akadeemilised pädevused eesti keele, kultuuri, ajaloo ja ühiskonna alal. Õpitut saab kasutada oma erialases töös nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. 

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

 • Kestus: 2 aastat
 • Õppevorm: sessioonõpe (loengud ja seminarid toimuvad semestris 14 nädalal neljapäevast laupäevani)
 • Magistrikraadi omandamiseks tuleb läbida õppekava ning kirjutada ja kaitsta magistritöö.

Olulised eriala- ja üldained

Õpingute jooksul läbitakse Eesti uuringute kohustulikus alusmoodulis ained sissejuhatus Eesti uuringutesse, Eesti maatundmine, Eesti nüüdiskultuur, keel ja ühiskond, Eesti poliitika ja ühiskond. 

Valikainetena on võimalik valida erinevaid Eesti uuringutega seotud aineid, nagu ajalugu ja mälu, Eesti ühiskonna nüüdisprobleeme, rahvuslus ja rahvusteülene ajalugu, Eesti kirjandus, ilukirjanduse tõlkimine. 

Aines erialane uurimisprojekt seotakse õpitu praktikaga. Kõik üliõpilased läbivad ka magistriseminari.

Õpingute jooksul on võimalik arendada eesti keele oskust. Õppekava lõpetamise tingimuseks on eesti keele oskus B1-tasemel, kuid kõrgema tasemega alustanutel on võimalus õpingute jooksul oma keeletaset veelgi tõsta.

Ilukirjanduse tõlkimisele spetsialiseerunud üliõpilastel on õpingute jooksul võimalik arendada praktilisi tõlkijaoskusi. Nende magistritöö üheks osaks on ilukirjandusliku teose tõlge.

Erialaaineid toetab üldaine kultuurianalüüsi võtmemõisted ja ELU projekt, mis toetab meeskonnatööoskust ja erialavaheliste probleemide lahendamist.

 

Tutvu õppekavaga

Õppekeskkond

 • Eesti uuringute õppekava üliõpilastel on võimalik kandideerida erinevatele stipendiumitele, mida pakuvad Harno ja Eesti Üliõpilaste toetusfond USAs. Eesti kirjanduse tõlkimise suuna valinud tudengid saavad kandideerida Eesti Kirjanduse Teabekeskuse stipendiumitele. 
 • Õpingute jooksul on võimalik minna Erasmuse vahetusüliõpilaste programmiga mõnda Euroopa ülikooli.
 • Üliõpilased on väga oodatud Tallinna Kirjanike Maja kirjanduslikele kolmapäevadele, mille raames toimub ka koostöös Eesti Kirjanike Liiduga üritustesari "TÜHI saal“. Kõik huvilised on oodatud ka Tallinna Kirjanike Maja raamatuesitlustele, kirjandusfestivalile HeadRead ja teistele kultuuriüritustele.
 • Eesti uuringute magistikava teeb koostööd Eesti Kirjanduse TeabekeskuseEesti InstituudiEesti Kirjanike Liidu ja välisülikoolide eesti keele õpetajate võrgustikuga.
 • Eriala omandamist toetab hästi välja arenenud ülikoolilinnak, kus sinu kasutuses on õppetööks vajaliku tehnikaga varustatud auditooriumid, mitmekülgne tänapäevaste võimalustega õpperaamatukogu, arvutiklassid ja õpikeskus, aga ka kohvikud ja lastehoid. Lisaks õpperaamatukogule saavad üliõpilased kasutada ka ülikooli akadeemilist raamatukogu.
 • Tallinna ülikool asub kesklinnas ja on hõlpsasti ligipääsetav. 

Õppejõud

Piret Viires on eesti kirjanduse ja kirjandusteooria professor. Ta on omandanud doktorikraadi Tartu ülikoolis 2006. aastal eesti kirjanduses.

Tema peamised uurimisvaldkonnad on tänapäeva eesti kirjandus, postmodernism ja post-postmodernism, kirjanduse ja tehnoloogia suhted, digitaalne kirjandus. Ta on avaldanud raamatuid eesti kirjandusest ja postmodernismist, neist viimane on seni "Postmodernism in Estonian Literary Culture" (2012, Peter Lang Verlag). Lisaks on ta avaldanud rohkesti teemakohaseid artikleid, toimetanud teaduskogumikke, korraldanud teaduskonverentse, on teadusorganisatsioonide ja toimetuskolleegiumite liige. Viires on õpetanud ja teinud uurimistööd Turu ülikoolis (Soome), Eötvös Lorándi ülikoolis (Ungari) ja Ohio Osariigi ülikoolis (USA). Piret Viires on Eesti Kirjanike Liidu aseesimees ja on avaldanud ka ilukirjandust. Ta valiti 2019. aasta üheks parimaks õppejõuks.

Piret Viires meedias:


Marek Tamm on kultuuriajaloo professor ja vanemteadur Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituudis. Ta on TLÜ Kultuuridevaheliste uuringute tippkeskuse ning Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli nõukogu esimees. Ta on lõpetanud Tartu ülikooli ajaloo ja semiootika erialal (1998), omandanud magistrikraadi keskaja-uuringutes Pariisis, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales’is (1999) ja doktorikraadi ajaloo alal Tallinna ülikoolis (2009). Ta on avaldanud viis monograafiat, üle seitsmekümne teadusartikli mitmes keeles ja toimetanud tosinat teaduskogumikku. Tema peamised uurimisvaldkonnad on keskaja Euroopa kultuuriajalugu, ajalookirjutuse teooria ja ajalugu ning kultuurimälu uuringud.

Marek Tamm meedias:


Karsten Brüggemann on Eesti ja üldajaloo professor, pärit Hamburgist. Doktorikraadi ajaloo alal sai ta Hamburgi ülikoolis väitekirjaga, mis käsitles Vene kodusõda Balti regioonis, ning habiliteerus Gießeni ülikoolis uurimusega Balti kubermangude kuvandist Vene impeeriumi kultuuriruumis. Ta on olnud külalisprofessor Bremeni ülikoolis ning täiendanud end mitmes Saksamaa ja Rootsi uurimiskeskuses.

Peamised uurimisvaldkonnad on Vene ja Nõukogude ajalugu, hõlmates Balti riikide, kodu- ja iseseisvussõdade ajalugu, stalinismi ja hilise sotsialismi kultuuriajalugu. Lisaks sellele tegeleb ta rahvusnarratiivide ja mälukultuuriuuringute ning spordi ja turismi ajalooga. Ta on kirjutanud mitmeid raamatuid, sh Nõukogude Liidu muusikalise masskultuuri analüüsi 1930. aastatel ja Tallinna ajaloo, ning Balti ja Venemaa ajalugu puudutavaid uurimusi.


Anna Verschik on üldkeeleteaduse professor, kelle teaduslikud huvid on seotud sotsiolingvistikaga. Tema äärmiselt laialdane võõrkeelepagas toob õppekavasse rahvusvahelise mõõtme. Neile, kes huvituvad keelekontaktidest, on Anna Verschiku loengud äärmiselt väärtuslikud. Ta on avaldanud töid eesti-vene keelekontaktidest, mitmekeelsusest internetis, Balti sotsiolingvistikast, jidiši keele kontaktidest Balti riikides, postsovetlike riikide keelesituatsioonist võrdlevas perspektiivis ja õpetab oma uurimisvaldkonnaga seotud aineid.

Anna Verschik meedias:


Anne Lange on tõlkeuuringute dotsent ja tunnustatud tõlkija, kelle kanda on ilukirjanduse toimetamise loengud. Doktorikraadi Tallinna ülikoolis kaitses ta kirjastuses Ilmamaa 2004. aastal ilmunud monograafiaga Ants Orasest, 20. sajandi keskpaiga olulisest tõlkijast ja kultuurikriitikust.

Tema peamised uurimisvaldkonnad on Eesti kultuurilugu rõhuasetusega tõlkelool, et tuua välja ajalooline perspektiiv tõlketeaduses ja osundada tõlketeaduse olulisusele ajaloo mõistmises. Oma uurimusi on ta avaldanud nii eesti kui ka inglise keeles, toimetanud koos Antoine Chalvini ja Daniele Monticelliga kogumiku "Between Cultures and Texts.Itineraries in Translation History/Entre les cultures et les texts: Itineraries en histore de la traduction. With an Introduction by Theo Hermans" (Peter Lang, 2011) ja Daniele Monticelliga ajakirja Methis Eesti tõlkeloo erinumbri (2012). Tema Tallinna Ülikooli Kirjastuses 2015. aastal ilmunud "Tõlkimine omas ajas" annab kolme juhtumiuuringu näitel ülevaate tõlkimise ajaloost Eestis.


Tõnis Saarts on Tallinna ülikooli võrdleva poliitika dotsent. Ta kommenteerib regulaarselt Eesti poliitikaga seonduvaid Eesti meedias ja on seetõttu avalikkusele üks enim tuntud Eesti politolooge. Tema teadustöös on keskendunud Eesti erakondade ja demokraatia uurimisele võrdlevas perspektiivis, püüdes asetada Eesti poliitilised arengud laiemasse Kesk- ja Ida-Euroopa konteksti. Tõnis Saarts on olnud külalisõppejõud Viini ülikoolis, kus on andnud loenguid Balti riikide poliitikast ja ühiskonnast.

Vastuvõtutingimused

Vastuvõtueksam

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikus ja suulisest osast.

 • Kirjalikult esitatakse motivatsioonikiri (1 lk), kus põhjendatakse oma erialavalikut, koos sisseastumisdokumentidega SAIS-i keskkonnas.
 • Suuline osa on vestlus, mille toimumise kellaaeg ja koht teatatakse kandidaadile enne eksamit e-posti teel. Vastuvõtuperioodil koha peal toimuva vestluse aega muuta ei saa.
 • Üliõpilaskandidaadid, kes soovivad spetsialiseeruda eesti kirjanduse tõlkimise erialale, peavad esitama lisaks eelnevale ka tõlkekatkendi eesti keelest oma emakeelde koos eestikeelse originaaliga (2 lk).

Vastuvõtueksamite ajakava

Hindamisel moodustab kirjalik osa 40% (40 punkti, minimaalne nõutav 28 punkti) ja suuline osa 60% (60 punkti, minimaalne nõutav 42 punkti). 
Eesti kirjanduse tõlkimise suuna puhul puhul kirjalik osa 40% (40 punkti, minimaalne nõutav 28 punkti), tõlge 15% (15 punkti, minimaalne nõutav 10,5 punkti) ja suuline osa 45% (45 punkti, minimaalne nõutav 31,5 punkti)..
 
Mida me hindame
1. Kirjalik osa: Oskus põhjendada erialavalikut ning seostada seda Eesti uuringute erialaga, oskust näha erialaga seonduvaid tulevikuperspektiive.
2. Suuline osa: Oskust põhjendada erialavalikut ja näha tulevikuperspektiive; oskust avada oma uurimistöö kavandit, selgitada, miks on valitud selline teema, kuidas on plaanitud uurimistöö läbi viia ja oma argumente põhjendada; kandidaadi motivatsiooni ja valmisolekut asuda õppima valitud erialale.
3. Tõlkenäide: Tõlke kvaliteeti, eesti keele oskust.
 
Kuidas me hindame
Komisjon hindab kandidaati eelnevalt kokkulepitud hindamikriteeriumide alusel. Kirjaliku osa puhul hindavad kõik komisjoni liikmed kandidaate esitatud materjalide alusel individuaalselt, sisestades oma punktid tabelisse, mis kalkuleerib kandidaadi keskmised punktid. Keskmiste alusel otsustatakse kandidaadi vestlusele kutsumine / mittekutsumine. Vestlusel osalevad komisjoni liikmed, kellest üks juhatab intervjuud kandidaadiga. Kõik komisjoni liikmed võivad küsida küsimusi. Intervjuu järel toimub komisjoni konsensuslik arutelu, kuid punktid igale kandidaadile sisestab komisjoni liige tabelisse individuaalselt ja see kalkuleerib kandidaatide keskmise tulemuse ja summaarse lõpptulemuse. Juhul kui kandidaat on esitanud tõlkenäidise, arutab komisjon seda omavahel vestluse järel ja enne punktide tabelisse sisestamist.

Kuhu edasi?

Millistel erialadel võib tööd leida?

Õppekava lõpetanud üliõpilane on heade teadmistega eesti keele, kultuuri, ajaloo ja ühiskonna asjatundja, kes oskab eesti keelt vähemalt B1-tasemel. Need teadmised annavad võimaluse töötada oma asukohamaal või Eestis kultuuri-, majandus- ja ärisidemete valdkonnas, diplomaatilisel tööl, kultuuriekspordi ja loomemajanduse vallas. Õppekava lõpetanul on samuti eeldused asuda tööle eesti kirjanduse tõlkijana võõrkeeltesse.

Edasiõppimisvõimalused

Eesti uuringute magistrikava lõpetanutel on võimalus jätkata õpinguid näiteks Tallinna ülikooli kultuuride uuringute doktorikaval.

Võta ühendust!

PostiaadressNarva mnt 29, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 640 9376

Sarnased erialad

Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria

Humanitaarteaduste instituut

Soovid õppida tundma kirjanduse, filmi ja visuaalkultuuri vahelisi suhteid nii nüüdisaegses kui ka ajaloolises kontekstis? Tahad saada uusi teoreetilisi teadmisi intermediaalsest esteetikast, kirjandus-, visuaalkultuuri- ja filmiteooriast? Soovid õppida analüüsima nii vanu kui ka nüüdisaegseid tekste ja kujutisi? Kui jah, siis see magistrikava on sulle!

Magistriõpe
Inglise keel
Päevaõpe
1900
Vaata eriala

Kirjandusteadus

Humanitaarteaduste instituut

Sind huvitab kirjandus? Sulle meeldib väga lugeda ja sa soovid laiendada oma teadmisi selle kohta, mis kirjandus tegelikult on? Sa soovid kirjandusteoste üle mõelda ja jagada oma mõtteid teistega? Sulle meeldib kirjutada ja panna kirja oma arvamus loetud raamatute kohta? Või sulle meeldib hoopis kirjutada ilukirjandust - luulet ja proosat? Sul on tunne, et kirjandus ja lugemine on oluline osa sinu elust ja sa tahad õppida oma elu seda külge rohkem tundma.

Magistriõpe
Eesti keel
16
Sessioonõpe
Vaata eriala

Eesti keele kui teise keele ja eesti kultuuri õpetaja

Humanitaarteaduste instituut

Eesti keele kui teise keele ja eesti kultuuri õpetaja peaeriala annab sulle oskuse oma emakeelt ja kultuuri uutmoodi mõtestada ning eesti keelt ja kultuuri teise keele ja kultuuri esindajale õpetada.

Magistriõpe
Eesti keel
õppekaval on 18 õppekohta
Sessioonõpe
Vaata eriala

Rahvusvahelised suhted

Ühiskonnateaduste instituut

Kas olete huvitatud rahvusvahelisest julgeolekust ja muutuvast maailmakorrast? Siis on Tallinna Ülikooli rahvusvahelised suhted teie jaoks! Rahvusvaheliste suhete programm vaatleb tänapäevaseid julgeolekuprobleeme globaalsest IR-vaatest. See analüüsib kriitiliselt maailmapoliitikas toimuvaid muutusi.

Magistriõpe
Inglise keel
lävendipõhine
Sessioonõpe
1920
Vaata eriala