doktoriõpe tlü's

Digitehnoloogiate instituut

Eriala Kirjeldus Juhendaja või õppenõustaja kontakt Õppekohtade arv Eksami info
Infoühiskonna tehnoloogiad

Kasutaja modelleerimine ja kasutajale kohanduv interaktsioon

Research questions or challenges for the project-based position are:
Development of physiological user models for personalized systems;
Collection of datasets with physiology information in personalized systems/human-computer interaction;
Enhancing user/learner models with physiology;
Evaluation of physiology-based personalized services;
Design, development and validation of novel applications considering physiology including games, cinema, theatre, multimedia content, and social media.

Juhendajad David Lamas, Pia Tikka ja Aleksander Väljamäe 1

5. novembril kell 15.00 ruumis A-428 või Zoomis videokõnena.
Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Intervjuu toimub individuaalselt iga doktorandiga eelnevalt kokku lepitud ajal. Doktoritöö kava tuleb lisada SAISis avaldusele.

Haridusteaduste instituut

Eriala Kirjeldus Juhendaja või õppenõustaja kontakt Õppekohtade arv Eksami info
Kasvatusteadused

Õppijate haaratus õppijakeskses ja koostöises õppimises

Doktoriõppe projekti eesmärk on uurida nii õppija kognitiivseid kui ka didaktilisi faktoreid, mis soodustavad õpilaste kaasatust ja transformatiivset kogemust õppijakeskses õppes ning välja töötada ja valideerida vastav uurimisinstrument, et hinnata õppijakeskse õppe (õppijad kui artefaktide loojad) mõju õpilaste haaratusele ja transformatiivsele kogemusele. Väljaarendatud uurimisinstrumendid tehakse kättesaadavaks ka teistele teadlastele ja õppejõududele. Doktoriõppe projekti üldine suunav uuimisküsimus on järgmine: Millised on olulised kognitiivsed ja didaktilised faktorid, mis edendavad kaasamist ja transformatiivset kogemust ning kuidas mõõta õpilaste kaasatust ja transformatiivset kogemust õppijakesksete õpistsenaariumide korral?

Juhendajad Tobias Ley, Terje Väljataga 1

9. novembril kell 12.00 ruumis M-649. Vastuvõtueksam koosneb doktoritöö projektist (50%) ja intervjuust (50%).
Avaldusele tuleb lisada doktoritöö kava, mis peab olema juhendaja kvalifikatsioonile vastava akadeemilise soovitaja poolt heaks kiidetud, ja elulookirjeldus.
Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument. Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis doktoritöö kava teemadel. Lisaks doktoritöö kava kvaliteedile ja selle kaitsmise edukusele on olulisteks kandidaadi hindamise kriteeriumiteks ka inglise keele oskus, varasem edukas teadusartiklite publitseerimise ja/või konverentsidel esinemise kogemus ning lugemus antud temaatikaga seotud valdkondades.

Humanitaarteaduste instituut

Eriala Kirjeldus Juhendaja või õppenõustaja kontakt Õppekohtade arv Eksami info
Kultuuride uuringud

Ida-Euroopa mälukultuur globaalses kontekstis

Kaks doktoriõppe kohta Ida-Euroopa mälukultuuri valdkonnas rõhuga esteetilistel mälumeediumidel nagu kirjandus, film ja kunst. Sobivad kandidaadid on õppinud ühe või mitme Ida-Euroopa riigi kultuuri ja neil on vajalik keeleoskus. Kohad on seotud ERC grandiga 853385 "Tõlkides mälu: Ida-Euroopa minevik globaalsel areenil". Vastuvõtetud doktorandid õpivad kultuuride uuringute õppekaval. 

Lisainfo

Juhendaja Eneken Laanes
 
2 4. novembril kell 10.00-16.00 Zoomis, individuaalne vestluse aeg lepitakse kandidaadiga kokku ja link vestlusele saadetakse igale kandidaadile eraldi. Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis kandideerimiseks esitatud ja potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Lisainfo kodulehelt.

 

 

 

Loodus- ja terviseteaduste instituut

Eriala Kirjeldus Juhendaja või õppenõustaja kontakt Õppekohtade arv Eksami info
Analüütiline biokeemia

Avatud teemadega konkurss

Eelkõige on oodatud kandidaadid teemale
"Polysaccharide based biomaterials from marine sources: Synergistic combinations between seaweed derived biomolecules". Juhendaja Rando Tuvikene.

Õppenõustaja Greete Horn 1 4. novembril kell 10.30 ruumis A-507 või Zoom videokõnena. Täpne vestluse aeg (30 min) lepitakse kokku individuaalselt.
Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel.
Doktoritöö kavand tuleb lisada sisseastumisavaldusele. Kui kandidaadil on olemas eelnevalt avaldatud publikatsioonid, võib avaldusele lisada ka need.
Dokumendid võivad olla esitatud kas eesti või inglise keeles.
Analüütiline biokeemia

The influence of abiotic factors on exposure

Loodusteaduste magistrid on oodatud kandideerima KBFI-TLÜ doktorandikohale keskkonnatoksikoloogias  MSCA* projekti “Prorisk” raames.
Kandideerimise eeldused on:
1) Töölepingu sõlmimise päevaks ei ole sul doktorikraadi ja alates magistrikraadikraadi saamisest oled teinud teadustööd vähem kui 4 aastat (täistööaja arvestuses)
2) Töölepingu sõlmimise päevale vahetult eelneva 3 a. jooksul pole sa Eestis elanud/töötanud rohkem kui 12 kuud

Doktorantuuri kestus on 3 aastat ning doktorandi eksperimentaalne töö teostatakse KBFI Keskkonnatoksikoloogia Labori. Lisaks hõlmab doktorantuur praktikaid Norras (Norwegian Institute for Water Research – NIVA; 3-kuud) ning Taanis (ettevõttes DuPont; 2 kuud).

Täpsem info ja kandideerimisreeglid

* Marie Skłodowska-Curie Actions

Õppenõustaja Greete Horn 1 4. novembril kell 10.30 ruumis A-507 või Zoom videokõnena. Täpne vestluse aeg (30 min) lepitakse kokku individuaalselt.
Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel.
Doktoritöö kavand tuleb lisada sisseastumisavaldusele. Kui kandidaadil on olemas eelnevalt avaldatud publikatsioonid, võib avaldusele lisada ka need.
Dokumendid võivad olla esitatud kas eesti või inglise keeles.
Ökoloogia

Avatud teemadega konkurss

Eelkõige on oodatud kandidaadid teemale "Karbonaatsete madalsoode taastamine – veetaseme tõstmise mõju taimkatte struktuurile". Juhendaja LTI Ökoloogia keskuse vanemteadur Mati Ilomets.

Õppenõustaja Greete Horn 1 4. novembril kell 15.30 ruumis A-557 või Zoom videokõnena. Täpne vestluse aeg (30 min) lepitakse kokku individuaalselt.
Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel.
Doktoritöö kavand tuleb lisada sisseastumisavaldusele. Kui kandidaadil on olemas eelnevalt avaldatud publikatsioonid, võib avaldusele lisada ka need.
Dokumendid võivad olla esitatud kas eesti või inglise keeles.

 

 

 

Ühiskonnateaduste instituut

Eriala Kirjeldus Juhendaja või õppenõustaja kontakt Õppekohtade arv Eksami info
Riigi- ja poliitikateadused  

Populismi ja selle konteksti seosed

Doktoritöö panustab ETAG rühmagranti projektitaotluse ’Populismi ja selle konteksti faktorite seosed’ eesmärkide täitmisse. Populismi uurimine on viimasel aastakümnel plahvatuslikult suurenenud, kuid seni puudub terviklik käsitlus, mis avaks populismi ja selle konteksti faktorite seosed igakülgselt, st tooks esile populismi võimalikkuse sotsiaalsed, majanduslikud, kultuurilised ja poliitilised tingimused. Antud projekt täidab selle tühiku Eesti juhtumi uurimise näitel ning taotletava PhD koha raames uuritakse olulisemate migratsiooni ja integratsiooni poliitikastrateegiate legitimeerimise strateegiaid ning majandusliku konteksti seoseid ksenofoobsete hoiakute ja populistliku poliitikaga. Projekti tulemuseks on vastavad poliitikasoovitused.

Juhendajad Raivo Vetik, Leif Kalev 2 10. novembril algusega kell 16.00 ruumis A-007. Täpse vestluse aja saab teada SAISis avaldust esitades, igale kandidaadile arvestatakse 20 minutit. Avaldusele tuleb lisada CV ja doktoritöö kavand (juhendajaga kooskõlastatud ja allkirjastatud).
Vastuvõtueksem koosneb kahest osast:
1) vestlus doktoritöö kavandi teemal (pööratakse tähelepanu teema seostatusele rahvastikuteaduse teoreetiliste lähtekohtadega ning instituudi uurimisprioriteetidega);
2) doktoriõppe kandidaadi akadeemiliste saavutuste hindamine (CV, ilmunud publikatsioonid, varasem andmetöö kogemus).
Soovitav on enne vastuvõtueksamile tulekut läbi töötada riigi- ja poliitikateaduste üldkursuse materjalid.
Juhendajate uurimisvaldkonnaga on võimalik tutvuda ETISes.
Doktoritöö kavandi struktuur (5-10 lk + kirjandusallikate loetelu):
  • doktoritöö teema, sh lühikokkuvõte uurimisprobleemist, mida doktoritööga püütakse lahendada;
  • töö eesmärgid, peamised uurimisküsimused ja -ülesanded või tööhüpoteesid;
  • lühiülevaade olulisematest teemakohastest varasematest uuringutest ja teoreetilisest seisukohtadest koos kirjanduse viidetega;
  • andmed ja uurimismeetodid, mida on plaanis kasutada uurimisprobleemi lahendamiseks, sh valimi koostamise põhimõtted;
  • tööplaan, doktoritöö valmimiseks vajalikud ressursid ja võimalikud riskid.
Sotsiaaltöö

Õenduse arengu füüsilised, psüühilised, sotsiaalsed ja religioossed aspektid Eesti ühiskonnas

Uuringu eesmärk on käsitleda kolme, ajateljel kümne aastaste vahedega läbiviidud küsitlusuuringu kaudu õendustegevusi Eestis, sealhulgas patsiendi heaolu, organisatsioonikultuuri ja töökeskkonna seoseid õendusega õdede vaatenurgast. Analüüsi tulemusena on eesmärk luua tulevikuprojektsioon õenduse arengule. Läbi on viidud uuringud 1999 ja 2009 aastal ning kolmas uuring viiakse läbi 2020 aastal. Metodoloogiliselt kasutatakse peamiselt kvantitatiivset lähenemist. Uuritavad on Eesti haiglate õed, kes töötavad sise- ja kirurgiaosakondades ja kellel on vähemalt ühe aastane töökogemus. Eesti haiglate õendusjuhid on uuringust informeeritud ja uuringu toimumisega arvestanud. Eelnevate uurimisetappide põhjalt on kaitstud doktorikraad Tampere Ülikoolis 2018 ja kaks magistritööd Tallinna Ülikoolis 2001 ja 2004.

Juhendajad Merike Sisask, Ülle Ernits (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool) 1

4. novembril kell 12.00 ruumis M-224. Täpse vestluse aja saab teada SAISis avaldust esitades, igale kandidaadile arvestatakse 20 minutit. Avaldusele tuleb lisada CV ja doktoritöö kavand.
Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava aruteluna.
Juhendajate uurimisvaldkonnaga on võimalik tutvuda ETISes.

 

 

Kõikide doktoriõppe erialade kandideerimise lävend on 75 punkti.

Kavas võib toimuda muudatusi

 

Lisainfo

Telefon: 640 9135
Telefon (inglise ja vene keeles): 640 9234
E-post: vastuvott@tlu.ee

Infotelefonid on avatud tööpäeviti kell 9.00-15.00.
Tutvu ülikooli kampusega ja vaata hoonete asukohti