doktoriõpe tlü's

Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

Eriala Kirjeldus Juhendaja või õppenõustaja kontakt Õppekohtade arv Eksami info
Audiovisuaalkunstid ja meediauuringud Avatud teemadega konkurss. 

Doktoriõppe spetsialistKatrin Iisma

2

7. juulil kell 10.00 ruumis N-315.
Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Vestluse aeg on 30 minutit.
Doktoritöö kavand tuleb lisada SAISis avaldusel ja peab olema inglise keeles.

Audiovisuaalkunstid ja meediauuringud Kultuuriandmete analüüs, audiovisuaalne kultuur ja meedia.
CUDANi projekt koondab viit doktoranti ja viit järeldoktoranti, kes hakkavad töötama innovatiivsete projektidega, mis seovad kunsti- ja kultuuriajalugu, meediauuringuid ning kultuurisemiootikat andmeteaduse ja teiste reaalteadustega ning informatsioonidisainiga. Meeskond hakkab tegema tihedat koostööd ja tulemusi ka koos publitseerima. Uurimisgrupp moodustab CUDAN Open Labi tuumikmeeskonna, mille eesmärk saab olema seda uut interidistsiplinaarset valdkonda Eestis ja Euroopas edendada ning jätkuprojekte algatada. CUDANi projekt võimaldab doktorantidel töötada koos rahvusvaheliselt tunnustatud valdkondlike õpetlastega ning partneritega kultuuri- ja meediasektorist Eestist ja mujalt maailmast.
Juhendaja Indrek Ibrus 1

7. juulil kell 10.00 ruumis N-315.
Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Vestluse aeg on 30 minutit.
Doktoritöö kavand tuleb lisada SAISis avaldusel ja peab olema inglise keeles.

Audiovisuaalkunstid ja meediauuringud Biomeetrilisest tagasisidest lähtuvad tehisinimesed ümbritsevas virtuaalreaalsuse keskkonnas.
Enactive Virtuality Lab otsib doktoranti, kes ühineks uurimisprojektiga, mis seob kunsti ja teadust uurimaks virtuaalreaalsuse/liitreaalsuse/laiendatud reaalsuse loojutustust ümbritsevates narratiivsetes keskkondades. Me uurime, kuidas saab vaataja koos-kehastumise kogemust juhtida muutes parameetriliselt ekraani tegelase käitumist või selle konteksti.
Juhendaja Pia Tikka 1

7. juulil kell 10.00 ruumis N-315.
Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Vestluse aeg on 30 minutit.
Doktoritöö kavand tuleb lisada SAISis avaldusel ja peab olema inglise keeles.

 

Digitehnoloogiate instituut

Eriala Kirjeldus Juhendaja või õppenõustaja kontakt Õppekohtade arv Eksami info
Infoühiskonna tehnoloogiad Avatud teemadega konkurss

Applying with an open topic, its is critical that applicant's topic is aligned with one of the ongoing or future research projects. This alignment happens in close interaction with a supervisor at the school. The School of Digital Technologies is made up of five academic areas all of which offer research topics for PhD students: 1) Technology-Enhanced Learning, 2) Human-Computer Interaction, 3) Information Science, 4) Applied Informatics, 5) Mathematics and Didactics of Mathematics.

Doktoriõppe koordinaator Kristi Oikimus 2

7. juulil kell 9.00 ruumis A-354.
Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Intervjuu toimub individuaalselt iga doktorandiga eelnevalt kokku lepitud ajal. Doktoritöö kava tuleb lisada SAISis esitatud avaldusele.

Infoühiskonna tehnoloogiad Avatud kultuuriandmetel põhinevad avalikud kaasamisteenused.

This PhD position calls for exploring the issues of curating cultural data to enhance its usability in new public services; designing and testing out the services based on open cultural data; developing the algorithms to process cultural data for specific services needs such as for creating awareness, enabling crowd collaboration and engagement based on aggregated dynamic open data. The position is available at the ERA Chair for Cultural Data Analytics (CUDAN).

Juhendaja Kai Pata 1

7. juulil kell 9.00 ruumis A-354.
Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Intervjuu toimub individuaalselt iga doktorandiga eelnevalt kokku lepitud ajal. Doktoritöö kava tuleb lisada SAISis esitatud avaldusele.

Infoühiskonna tehnoloogiad Biotagasiside näitajate kirjeldamine inimtüüpi tehisagendi abil.

Enactive Co-presence in Narrative Virtual Reality: A Triadic Interaction Model (shortly EnCoP) is a research project that combines arts and sciences to explore how the participant’s experience of co-presence with a humanlike artificial agent can be controlled by parametrically modifying the a) behavior of the latter, or b) the context of the interaction. The research identifies with the research field of social robotics, considering humanlike virtual agents as a subfield of social robotics. The high-level aim is to deepen the insights into human – humanlike agent interaction in the socio-emotionally immersive contexts.Immersive virtual environments, including augmented and mixed reality settings, allow real-time interaction between the participant and humanlike artificial agent. However, the human experience of co-presence, a crucial aspect of immersion in such settings, is still relatively sparsely studied.

Juhendajad David Lamas  ja Pia Tikka 1 7. juulil kell 9.00 ruumis A-354.
Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Intervjuu toimub individuaalselt iga doktorandiga eelnevalt kokku lepitud ajal. Doktoritöö kava tuleb lisada SAISis esitatud avaldusele.
Infoühiskonna tehnoloogiad Kriitilise mõtlemise ja empaatiavõime suurendamine jätkusuutliku ja vastutustundliku uuenduse kavandamiseks.

Research questions or challenges for this project-based position are:
Defining critical thinking and empathy in the context of digital transformation and learning at work;
Development of new methods for designing change/transformation;
Co-designing new methods for learning critical thinking and empathy at work context;
Combining, creating criteria/best practices for evaluating critical thinking and empathy activities;
Ability to think critically and be able to use empathy, will it allow thoughtful change of practices – can it be ""measured,"" e.g. in case studies.

Juhendajad Merja Bauters ja Paul Seitlinger  1 7. juulil kell 9.00 ruumis A-354.
Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Intervjuu toimub individuaalselt iga doktorandiga eelnevalt kokku lepitud ajal. Doktoritöö kava tuleb lisada SAISis esitatud avaldusele.
Infoühiskonna tehnoloogiad Kasutaja modelleerimine ja kasutajale kohanduv interaktsioon.

Research questions or challenges for the project-based position are:
Development of physiological user models for personalized systems;
Collection of datasets with physiology information in personalized systems/human-computer interaction;
Enhancing user/learner models with physiology;
Evaluation of physiology-based personalized services;
Design, development and validation of novel applications considering physiology including games, cinema, theatre, multimedia content, and social media.

Juhendajad David Lamas, Pia Tikka ja Aleksander Väljamäe  1 7. juulil kell 9.00 ruumis A-354.
Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Intervjuu toimub individuaalselt iga doktorandiga eelnevalt kokku lepitud ajal. Doktoritöö kava tuleb lisada SAISis esitatud avaldusele.

Haridusteaduste instituut

Eriala Kirjeldus Juhendaja või õppenõustaja kontakt Õppekohtade arv Eksami info
Kasvatusteadused Avatud teemadega konkurss. Doktoriõppe spetsialist Elina van der Toorn  3

10. juulil kell 09.00 ruumis M-649. Vastuvõtueksam koosneb doktoritöö projektist (50%) ja intervjuust (50%).
Avaldusele tuleb lisada doktoritöö kava , mis peab olema juhendaja kvalifikatsioonile vastava akadeemilise soovitaja poolt heaks kiidetud, ja elulookirjeldus.
Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument. Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis doktoritöö kava teemadel. Lisaks doktoritöö kava kvaliteedile ja selle kaitsmise edukusele on olulisteks kandidaadi hindamise kriteeriumiteks ka inglise keele oskus, varasem edukas teadusartiklite publitseerimise ja/või konverentsidel esinemise kogemus ning lugemus antud temaatikaga seotud valdkondades.

Kasvatusteadused
 
Õppijate haaratus õppijakeskses ja koostöises õppimises.

Doktoriõppe projekti eesmärk on uurida nii õppija kognitiivseid kui ka didaktilisi faktoreid, mis soodustavad õpilaste kaasatust ja transformatiivset kogemust õppijakeskses õppes ning välja töötada ja valideerida vastav uurimisinstrument, et hinnata õppijakeskse õppe (õppijad kui artefaktide loojad) mõju õpilaste haaratusele ja transformatiivsele kogemusele. Väljaarendatud uurimisinstrumendid tehakse kättesaadavaks ka teistele teadlastele ja õppejõududele. Doktoriõppe projekti üldine suunav uuimisküsimus on järgmine: Millised on olulised kognitiivsed ja didaktilised faktorid, mis edendavad kaasamist ja transformatiivset kogemust ning kuidas mõõta õpilaste kaasatust ja transformatiivset kogemust õppijakesksete õpistsenaariumide korral?

Juhendajad Tobias Ley, Terje Väljataga       1

10. juulil kell 09.00 ruumis M-649. Vastuvõtueksam koosneb doktoritöö projektist (50%) ja intervjuust (50%).
Avaldusele tuleb lisada doktoritöö kava , mis peab olema juhendaja kvalifikatsioonile vastava akadeemilise soovitaja poolt heaks kiidetud, ja elulookirjeldus.
Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument. Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis doktoritöö kava teemadel. Lisaks doktoritöö kava kvaliteedile ja selle kaitsmise edukusele on olulisteks kandidaadi hindamise kriteeriumiteks ka inglise keele oskus, varasem edukas teadusartiklite publitseerimise ja/või konverentsidel esinemise kogemus ning lugemus antud temaatikaga seotud valdkondades.

Kasvatusteadused Õpetaja mitmekultuurilises koolikeskkonnas: arusaamad, praktikad ja õpetaja muutuv professionaalsus.

Globaliseeruv maailm, mille üha tavapärasemaks osaks on migratsioon, lühema või pikaajalisem töö- või õpiränne, on mõjutamas ka koolikeskkonda, õpetajate tööd ning ühiskondlikke ootusi õpetatavate pädevuste osas, sh on üha olulisemaks saanud kultuuridevahelised pädevused ning toimetulek mitmekultuurilises keskkonnas. Muutunud kontekst esitab uusi nõudmisi õpetaja tööle ja professionaalsusele, mõjutab õpetaja enesetõhusust ning agentsust (õppimis)keskkonna kujundajana. Doktoriõppe projekti fookuses on Eesti õpetaja mitmekultuurilises koolikeskkonnas ning eesmärgiks on uurida ja arendada õpetaja praktikaid (sh didaktilised ja tehnoloogia kaudu toetatud praktikad) mitmekultuurilises klassikeskkonnas, mõista millised indiviidi ja koolikeskkonna tegurid õpetaja arusaamu ja praktikaid kujundavad ja kuidas toetada ja võimestada õpetaja professionaalset agentsust. Projekti tulemused annavad sisendi õpetajakoolitusse ning täiendkoolituskavade arendamisse.

Juhendaja Meril Ümarik  1

10. juulil kell 09.00 ruumis M-649. Vastuvõtueksam koosneb doktoritöö projektist (50%) ja intervjuust (50%).
Avaldusele tuleb lisada doktoritöö kava , mis peab olema juhendaja kvalifikatsioonile vastava akadeemilise soovitaja poolt heaks kiidetud, ja elulookirjeldus.
Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument. Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis doktoritöö kava teemadel. Lisaks doktoritöö kava kvaliteedile ja selle kaitsmise edukusele on olulisteks kandidaadi hindamise kriteeriumiteks ka inglise keele oskus, varasem edukas teadusartiklite publitseerimise ja/või konverentsidel esinemise kogemus ning lugemus antud temaatikaga seotud valdkondades.

 

 

 

Humanitaarteaduste instituut

Eriala Kirjeldus Juhendaja või õppenõustaja kontakt Õppekohtade arv Eksami info
Ajalugu Avatud teemadega konkurss.
2020 on oodatud eekõige kandidaadid, kes soovivad uurida teemasid, mis on seotud Läänemere ja Ida-Euroopa regiooniga.
Maris Peters 1 10. juulil kell 14.00 ruumis S-415, individuaalne vestluse aeg teatatakse igale kandidaadile eraldi.
Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis kandideerimiseks esitatud ja potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel.
Lisainfo kodulehelt
Kultuuride uuringud

Avatud teemadega konkurss.

Maris Peters 1 10. juulil kell 14.00 ruumis S-415, individuaalne vestluse aeg teatatakse igale kandidaadile eraldi.
Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis kandideerimiseks esitatud ja potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel.
Lisainfo kodulehelt
Kultuuride uuringud Ida-Euroopa mälukultuur globaalses kontekstis.

Kolm doktoriõppe kohta Ida-Euroopa mälukultuuri valdkonnas rõhuga esteetilistel mälumeediumidel nagu kirjandus, film ja kunst. Sobivad kandidaadid on õppinud ühe või mitme Ida-Euroopa riigi kultuuri ja neil on vajalik keeleoskus. Kohad on seotud ERC grandiga 853385 "Tõlkides mälu: Ida-Euroopa minevik globaalsel areenil". Vastuvõtetud doktorandid õpivad kultuuride uuringute õppekaval. 

Lisainfo

Juhendaja Eneken Laanes
 
3 10. juulil kell 14.00 ruumis S-415, individuaalne vestluse aeg teatatakse igale kandidaadile eraldi.
Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis kandideerimiseks esitatud ja potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel.
Lisainfo kodulehelt
Kultuuride uuringud Maastikuline lähenemine rurbaansusele. Tudengilt eeldatakse doktoritöö tegemist projektiga haakuval teemal. Sobival kandidaadil on eelnev haridus geograafias, antropoloogias või muus sarnases valdkonnas. Kasuks tuleb eelnev kogemus GIS-iga. Vastu võetud doktorant immatrikuleeritakse kultuuride uuringute õppekavale.

Lisainfo projekti kohta.

Juhendaja Hannes Palang 1 10. juulil kell 14.00 ruumis S-415, individuaalne vestluse aeg teatatakse igale kandidaadile eraldi.
Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis kandideerimiseks esitatud ja potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel.
Lisainfo kodulehelt
Kultuuride uuringud

Digihumanitaaria.
Koht on seotud CUDANi projektiga.
Tegemist on rahvusvahelise projektiga, mille töökeel on inglise keel.
Sobival kandidaadil on olemas digikirjaoskus (sh. teadmised programmeerimisest) ning sügav huvi humanitaaria vastu. 
Kandidaadi uurimistöö peaks olema seotud järgmiste teemadega:
1. Digitaalne kultuuripärandi uurimine (digital history; digital heritage, digital cultural memory)
2. Digitaalsed kultuuriuuringud (digital culture practices, digital game and online cultures, digital literature)
Vastu võetud kandidaat immatrikuleeritakse kultuuride uuringute õppekavale

Loe edasi.

Juhendaja Maximilian Schich

1 10. juulil kell 14.00 ruumis S-415, individuaalne vestluse aeg teatatakse igale kandidaadile eraldi.
Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis kandideerimiseks esitatud ja potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel.
Lisainfo kodulehelt
Lingvistika

Avatud teemadega konkurss.
2020 on eelkõige oodatud kandidaadid, kes huvituvad järgmistest teemadest:

Esimese ja teise keele omandamine (Baltikumi kontekstis);
Varajane mitmekeelsus;
Kontaktlingvistika.

Maris Peters 1 10. juulil kell 14.00 ruumis S-415, individuaalne vestluse aeg teatatakse igale kandidaadile eraldi.
Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis kandideerimiseks esitatud ja potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel.
Lisainfo kodulehelt

 

 

 

Loodus- ja terviseteaduste instituut

Eriala Kirjeldus Juhendaja või õppenõustaja kontakt Õppekohtade arv Eksami info
Analüütiline biokeemia Avatud teemadega konkurss.
Eelkõige on oodatud kandidaadid teemale
"Polysaccharide based biomaterials from marine sources: Synergistic combinations between seaweed derived biomolecules".
Juhendaja Rando Tuvikene, PhD  1 7. juulil kell 10.00 ruumis A-507, täpne vestluse aeg (30 min) lepitakse kokku individuaalselt.
Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel.
Doktoritöö kavand tuleb lisada sisseastumisavaldusele. Kui kandidaadil on olemas eelnevalt avaldatud publikatsioonid, võib avaldusele lisada ka need. 
Dokumendid võivad olla esitatud kas eesti või inglise keeles.
Analüütiline biokeemia

The influence of abiotic factors on exposure.

Loodusteaduste magistrid on oodatud kandideerima KBFI-TLÜ doktorandikohale keskkonnatoksikoloogias  MSCA* projekti “Prorisk” raames.
Kandideerimise eeldused on: 
1) Töölepingu sõlmimise päevaks (eeldatavalt 01.09.2020) ei ole sul doktorikraadi ja alates magistrikraadikraadi saamisest oled teinud teadustööd vähem kui 4 aastat (täistööaja arvestuses) 
2) Töölepingu sõlmimise päevale vahetult eelneva 3 a. jooksul pole sa Eestis elanud/töötanud rohkem kui 12 kuud.

Doktorantuuri kestus on 3 aastat ning doktorandi eksperimentaalne töö teostatakse KBFI Keskkonnatoksikoloogia 
Laboris.

Lisaks hõlmab doktorantuur praktikaid Norras (Norwegian Institute for Water Research – NIVA; 3-kuud) ning Taanis (ettevõttes DuPont; 2 kuud).

Täpsem info ja kandideerimisreeglid.

* Marie Skłodowska-Curie Actions"

Knut Erik Tollefsen (Norwegian Institute for water research NIVA). Kaasjuhendaja Margit Heinlaan (Keemilise ja bioloogilise füüsika instituut KBFI).
Konsultandid Kairi Koort ja Anne Kahru (Keemilise ja bioloogilise füüsika instituut KBFI).

1 7. juulil kell 10.00 ruumis A-507, täpne vestluse aeg (30 min) lepitakse kokku individuaalselt.
Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel.
Doktoritöö kavand tuleb lisada sisseastumisavaldusele. Kui kandidaadil on olemas eelnevalt avaldatud publikatsioonid, võib avaldusele lisada ka need. 
Dokumendid võivad olla esitatud kas eesti või inglise keeles.
Ökoloogia Avatud teemadega konkurss.
Eelkõige on oodatud kandidaadid teemale "Karbonaatsete madalsoode taastamine – veetaseme tõstmise mõju taimkatte struktuurile".
Juhendaja LTI Ökoloogia keskuse vanemteadur Mati Ilomets. 1 7. juulil kell 12.00 ruumis A-507, täpne vestluse aeg (30 min) lepitakse kokku individuaalselt.
Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel.
Doktoritöö kavand tuleb lisada sisseastumisavaldusele. Kui kandidaadil on olemas eelnevalt avaldatud publikatsioonid, võib avaldusele lisada ka need. 
Dokumendid võivad olla esitatud kas eesti või inglise keeles.
Psühholoogia

Avatud teemadega konkurss.
Eelkõige on oodatud kandidaadid teemadele
"Õpilaste mõtlemise, õpistrateegiate ning vastavate metateadmiste areng seotuna indiviidikesksete ning kontekstuaalsete teguritega", juhendaja Eve Kikas, koolipsühholoogia professor; 
"How maternal care shapes coping style: Implications to health-related resilience". juhendajad Jaanus Harro, MD, PhD (jaanus.harro@ut.ee) Aleksander Pulver, PhD; 
"Maternal care in an animal model: Consequences to behavioural repertoire as adult, with focus on novelty response", juhendajad Jaanus Harro, MD, PhD (jaanus.harro@ut.ee) Aleksander Pulver, PhD.

Greete Horn 1 3. juulil kell 18.00 ruumis S-219, täpne vestluse aeg (30 min) lepitakse kokku individuaalselt.
Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel.
Doktoritöö kavand tuleb lisada sisseastumisavaldusele. Kui kandidaadil on olemas eelnevalt avaldatud publikatsioonid, võib avaldusele lisada ka need. 
Dokumendid võivad olla esitatud kas eesti või inglise keeles.
Tervisekäitumine ja heaolu

Avatud teemadega konkurss.
Eelkõige on oodatud kandidaadid teemale "How anxiety is emerging: Genes, environment and epigenetics in a longitudinal birth cohort study".

Juhendajad Jaanus Harro, MD, PhD (jaanus.harro@ut.ee) Ruth Shimmo, PhD. 1 10. juulil kell 12.00 ruumis A-507, täpne vestluse aeg (30 min) lepitakse kokku individuaalselt.
Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel.
Doktoritöö kavand tuleb lisada sisseastumisavaldusele. Kui kandidaadil on olemas eelnevalt avaldatud publikatsioonid, võib avaldusele lisada ka need. 
Dokumendid võivad olla esitatud kas eesti või inglise keeles.

 

 

 

Ühiskonnateaduste instituut

Eriala Kirjeldus Juhendaja või õppenõustaja kontakt Õppekohtade arv Eksami info
Demograafia Avatud teemadega konkurss. Ave Põldmets-Ruut 1 8. juulil kell 10.00 ruumis
A-447
. Täpse vestluse aja saab teada SAISis avaldust esitades, igale kandidaadile arvestatakse 20 minutit. Avaldusele tuleb lisada CV ja doktoritöö kavand.
Vastuvõtueksem koosneb kahest osast: 
1) vestlus doktoritöö kavandi teemal (pööratakse tähelepanu teema seostatusele rahvastikuteaduse teoreetiliste lähtekohtadega ning instituudi uurimisprioriteetidega); 
2) doktoriõppe kandidaadi akadeemiliste saavutuste hindamine (CV, ilmunud publikatsioonid, varasem andmetöö kogemus).
Soovitav on enne eksamile tulekut läbi töötada demograafia üldkursuse materjalid. 
Juhendajate kontaktid on leitavad kodulehel , nende uurimisvaldkonnaga on võimalik tutvuda ETISes.
Riigi- ja poliitikateadused   Avatud teemadega konkurss. Ave Põldmets-Ruut 2 9. juulil kell 10 ruumis A-447. Täpse vestluse aja saab teada SAISis avaldust esitades, igale kandidaadile arvestatakse 20 minutit. Avaldusele tuleb lisada CV ja doktoritöö kavand (juhendajaga kooskõlastatud ja allkirjastatud).
Vastuvõtueksem koosneb kahest osast: 
1) vestlus doktoritöö kavandi teemal (pööratakse tähelepanu teema seostatusele rahvastikuteaduse teoreetiliste lähtekohtadega ning instituudi uurimisprioriteetidega); 
2) doktoriõppe kandidaadi akadeemiliste saavutuste hindamine (CV, ilmunud publikatsioonid, varasem andmetöö kogemus).
Soovitav on enne vastuvõtueksamile tulekut läbi töötada riigi- ja poliitikateaduste üldkursuse materjalid.
Juhendajate kontaktid on leitavad kodulehel, nende uurimisvaldkonnaga on võimalik tutvuda ETISes.
Doktoritöö kavandi struktuur (5-10 lk + kirjandusallikate loetelu)
(1) doktoritöö teema, sh lühikokkuvõte uurimisprobleemist, mida doktoritööga püütakse lahendada;
(2) töö eesmärgid, peamised uurimisküsimused ja -ülesanded või tööhüpoteesid;
(3) lühiülevaade olulisematest teemakohastest varasematest uuringutest ja teoreetilisest seisukohtadest koos kirjanduse viidetega;
(4) andmed ja uurimismeetodid, mida on plaanis kasutada uurimisprobleemi lahendamiseks, sh valimi koostamise põhimõtted;
(5) tööplaan, doktoritöö valmimiseks vajalikud ressursid ja võimalikud riskid.
Sotsioloogia Avatud teemadega konkurss. Ave Põldmets-Ruut 1 7. juulil kell 10.00 ruumis
A-447
. Täpse vestluse aja saab teada SAISis avaldust esitades, igale kandidaadile arvestatakse 20 minutit. Avaldusele tuleb lisada CV ja doktoritöö kavand.
Vastuvõtueksam on intervjuu doktoritöö kava teemadel, doktoriõppe kandidaadi ilmunud publikatsioonide ning akadeemiliste saavutuste taseme hindamine.
Juhendajate kontaktid on leitavad kodulehel , nende uurimisvaldkonnaga on võimalik tutvuda ETISes .
 
Sotsiaaltöö Avatud teemadega konkurss. Ave Põldmets-Ruut 1 6. juulil kell 12.00 ruumis
A-447
. Täpse vestluse aja saab teada SAISis avaldust esitades, igale kandidaadile arvestatakse 20 minutit. Avaldusele tuleb lisada CV ja doktoritöö kavand.
Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava aruteluna.
Juhendajate kontaktid on leitavad kodulehel, nende uurimisvaldkonnaga on võimalik tutvuda ETISes.

 

 

Kõikide doktoriõppe erialade kandideerimise lävend on 75 punkti.

Kavas võib tulla muudatusi

 

Lisainfo

Telefon: 640 9135
Telefon (inglise keeles): 640 9234
E-post: vastuvott@tlu.ee

Infotelefonid on avatud tööpäeviti kell 9.00-15.00.
Tutvu ülikooli kampusega ja vaata hoonete asukohti